Index 
Proces-verbal
PDF 278kWORD 79k
Marţi, 17 aprilie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (dezbatere)
 3.Reluarea ședinței
 4.Dezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind viitorul Europei (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Votare
  
6.1.Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Liban: participarea Libanului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiara *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Acordul UE-Norvegia privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.5.Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (vot)
  
6.6.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (vot)
  
6.7.Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene ***I (vot)
  
6.8.Performanța energetică a clădirilor ***I (vot)
  
6.9.Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (vot)
  
6.10.Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE (vot)
  
6.11.Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (vot)
  
6.12.Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (vot)
  
6.13.Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (vot)
  
6.14.Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (dezbatere)
 12.Componența Parlamentului
 13.Situația din Siria (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 16.Situația din Rusia (dezbatere)
 17.Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente (dezbatere)
 18.Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (dezbatere)
 19.Cerere privind domeniul de aplicare a privilegiilor sau imunităților
 20.Depunere de documente
 21.Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (dezbatere)
 22.Acordul-cadru UE-Australia *** - Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (dezbatere)
 23.Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 25.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Un instrument pentru valori europene în vederea susținerii organizațiilor societății civile care promovează democrația, statul de drept și valorile fundamentale în cadrul Uniunii Europene (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Michał Boni, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Marek Jurek, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Raymond Finch, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke și Carlos Coelho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai și Mairead McGuinness.

A intervenit Věra Jourová.

Propunerea de rezoluție, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 19.4.2018.

(Ședința a fost suspendată la 10.00.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


3. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 10.21.


4. Dezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu președintele Franței, Emmanuel Macron, privind viitorul Europei (2018/2620(RSP))

Președintele a prezentat pe scurt dezbaterea.

Au intervenit: Emmanuel Macron (președintele Republicii Franceze) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Florian Philippot, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Aymeric Chauprade, neafiliat.

A intervenit Emmanuel Macron.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar și Anna Maria Corazza Bildt.

A intervenit Emmanuel Macron.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 13.22.)


A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 13.26.

A intervenit Mario Borghezio.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Acordul de cooperare științifică și tehnologică UE-Liban: participarea Libanului la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Uniunea Europeană și Republica Libaneză de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Sofia Sakorafa (raportoare) a făcut o declarație în conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0092)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Republica Mauritius: posibilitățile de pescuit și contribuția financiara *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0093)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


6.3. Acordul UE-Norvegia privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0094)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


6.4. O strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice - încurajarea producției de plante proteice și leguminoase în sectorul agricol european [2017/2116(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0095)


6.5. Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0096)


6.6. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0097)


6.7. Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Mercedes Bresso și Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0098)

Intervenții

A intervenit Fabio Massimo Castaldo, înaintea votului, în numele Grupului EFDD, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, ca amendamentele să fie supuse la vot înaintea votului privind acordul provizoriu.

Parlamentul a respins cererea.


6.8. Performanța energetică a clădirilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0099)


6.9. Punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu [2017/2030(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0100)


6.10. Egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE (vot)

Raport referitor la egalitatea de gen în sectorul mass-mediei din UE [2017/2210(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0101)


6.11. Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital (vot)

Propunere de rezoluție B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0102)


6.12. Punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, a instrumentului pentru ajutor umanitar și a Fondului european de dezvoltare [2017/2258(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0103)


6.13. Îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare (vot)

Raport referitor la îmbunătățirea sustenabilității datoriei țărilor în curs de dezvoltare [2016/2241(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0104)


6.14. Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale din UE (vot)

Raport referitor la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de al 7-lea raport al Comisiei Europene [2017/2279(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (REGI)

Adoptat (P8_TA(2018)0105)


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan și Stanislav Polčák

Raport Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Raport Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo și Christofer Fjellner

Raport Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Raport Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas și Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Capacitarea femeilor și a fetelor prin sectorul digital – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Raport Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld și Notis Marias

Raport Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato și Francisco José Millán Mon.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.22.)


A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.01.


10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Jarosław Wałęsa a anunțat că a fost prezent, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Progresele realizate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Kristina Winberg, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Bernd Kölmel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou și Konstantinos Papadakis.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa și Tokia Saïfi, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans și Sophia in ‘t Veld, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara și Fabio Massimo Castaldo, referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactul mondial al ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și pactul privind refugiații (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky și Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, referitoare la progresele înregistrate în ceea ce privește pactele mondiale ale ONU pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine și privind refugiații (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.13 al PV din 18.4.2018.


12. Componența Parlamentului

Autoritățile competente italiene au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini și Giancarlo Scotta, în locul lui Gianni Pittella, Matteo Salvini și, respectiv, Lorenzo Fontana, ca deputați în Parlamentul European, începând de la 17 aprilie 2018.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini și Giancarlo Scotta se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


13. Situația din Siria (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis și Brando Benifei.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir și Nicola Caputo.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou și Sotirios Zarianopoulos.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președinta a reamintit că recomandarea Comisiei JURI de a nu ridica nicio obiecție față de Regulamentul delegat al Comisiei din 5 martie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) a fost anunțată în plen luni, 16 aprilie 2018 (punctul 12 al PV din 16.4.2018).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată în secțiunea Texte adoptate la ședința de miercuri, 18 aprilie 2018.


15. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P8_TA(2015)0346(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 13 al PV din 16.4.2018).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


16. Situația din Rusia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Rusia (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, James Carver, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina și Tunne Kelam.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios și Michaela Šojdrová.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerea de rezoluție, care urmează să fie depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, va fi anunțată ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


17. Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Perspectivele menținerii păcii în Peninsula Coreeană în lumina evoluțiilor recente (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Nirj Deva, în numele Grupului ECR, și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld și Julie Ward.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios și Krisztina Morvai.

A intervenit Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Încălcarea drepturilor omului și a statului de drept în cazul a doi soldați greci arestați și plasați în detenție în Turcia (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Manolis Kefalogiannis, în numele Grupului PPE, Nikos Androulakis, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Nadja Hirsch, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Jacques Colombier, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides și Kostas Chrysogonos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis și Antonio López-Istúriz White.

A intervenit Christos Stylianides.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.14 al PV din 19.4.2018.


19. Cerere privind domeniul de aplicare a privilegiilor sau imunităților

Curtea de Apel din Napoli i-a adresat Președintelui o cerere privind domeniul de aplicare a imunității lui Alfonso Luigi Marra, fost deputat în Parlamentul European.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (14) din Regulamentul de procedură, această cerere a fost transmisă Comisiei JURI, care este comisia competentă.


20. Depunere de documente

Următorul document a fost depus de Comisia AFCO:

- * Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului de stabilire a perioadei pentru cea de a noua alegere a reprezentanților în Parlamentul European prin vot universal direct (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - AFCO - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă ale UE: evaluarea intermediară din 2017 și viitoarea arhitectură post-2020 [2017/2280(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE, Andi Cristea, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Diane James, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera și Ivana Maletić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward și Notis Marias.

Au intervenit: Neven Mimica și Marietje Schaake.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.14 al PV din 18.4.2018.


22. Acordul-cadru UE-Australia *** - Acordul-cadru UE-Australia (rezoluție) (dezbatere)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii a Acordului-cadru dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Australia, pe de altă parte [2017/2227(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon a prezentat recomandarea și raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Elmar Brok și Alojz Peterle.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Neven Mimica și Francisco José Millán Mon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 18.4.2018 și punctul 12.4 al PV din 18.4.2018.


23. Rapoartele anuale pe 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (dezbatere)

Raport referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea [2017/2010(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux și-a prezentat raportul.

A intervenit Neven Mimica (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Emil Radev, în numele Grupului PPE, Sergio Gaetano Cofferati, în numele Grupului S&D, Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, și Marie-Christine Boutonnet, în numele Grupului ENF.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias și Elmar Brok.

Au intervenit: Neven Mimica și Mady Delvaux.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.15 al PV din 18.4.2018.


24. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 619.992/OJME).


25. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Ultima actualizare: 23 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate