Zoznam 
Zápisnica
PDF 278kWORD 79k
Utorok, 17. apríla 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (rozprava)
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Rozprava s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Pokračovanie rokovania
 6.Hlasovanie
  
6.1.Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť Libanonu na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.3.Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.4.Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (hlasovanie)
  
6.6.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody ***I (hlasovanie)
  
6.7.Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I (hlasovanie)
  
6.8.Energetická hospodárnosť budov ***I (hlasovanie)
  
6.9.Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (hlasovanie)
  
6.10.Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ (hlasovanie)
  
6.11.Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (hlasovanie)
  
6.12.Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (hlasovanie)
  
6.13.Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (hlasovanie)
  
6.14.Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (rozprava)
 12.Zloženie Parlamentu
 13.Situácia v Sýrii (rozprava)
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 16.Situácia v Rusku (rozprava)
 17.Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja (rozprava)
 18.Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (rozprava)
 19.Žiadosť týkajúca sa rozsahu pôsobnosti výsad alebo imunity
 20.Predloženie dokumentov
 21.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (rozprava)
 22.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** - Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (rozprava)
 23.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Nástroj európskych hodnôt na podporu organizácií občianskej spoločnosti zameraných na podporu demokracie, právneho štátu a základných hodnôt v Európskej únii (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michał Boni v mene skupiny PPE, Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D, Marek Jurek v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Raymond Finch, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, Gerolf Annemans v mene skupiny ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke a Carlos Coelho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.13 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


3. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 10.21.


4. Rozprava s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom o budúcnosti Európy (rozprava)

Rozprava s prezidentom Francúzskej republiky Emmanuelom Macronom o budúcnosti Európy (2018/2620(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením na úvod rozpravy.

V rozprave vystúpili: Emmanuel Macron (prezident Francúzskej republiky) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Florian Philippot v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Aymeric Chauprade – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Emmanuel Macron.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar a Anna Maria Corazza Bildt.

V rozprave vystúpil Emmanuel Macron.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.22.)


PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

5. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 13.26.

V rozprave vystúpil Mario Borghezio.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť Libanonu na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Libanonskej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Sofia Sakorafa (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0092)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.2. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0093)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


6.3. Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0094)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


6.4. Európska stratégia podpory bielkovinových plodín (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o Európskej stratégii podpory bielkovinových plodín – podporovanie produkcie bielkovinových plodín a strukovín v európskom poľnohospodárskom odvetví [2017/2116(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0095)


6.5. Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Norbert Lins (A8-0262/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0096)


6.6. Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa parížskej dohody ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0097)


6.7. Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Mercedes Bresso a Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0098)

Vystúpenia:

V rozprave vystúpil Fabio Massimo Castaldo, pred hlasovaním, v mene skupiny EFDD, ktorý v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku požiadal, aby sa o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode.

Parlament žiadosť zamietol.


6.8. Energetická hospodárnosť budov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0099)


6.9. Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu (hlasovanie)

Správa o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu [2017/2030(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0100)


6.10. Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ (hlasovanie)

Správa o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ [2017/2210(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0101)


6.11. Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0102)


6.12. Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu (hlasovanie)

Správa o vykonávaní nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu [2017/2258(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0103)


6.13. Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín (hlasovanie)

Správa o zlepšení udržateľnosti dlhu rozvojových krajín [2016/2241(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0129/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0104)


6.14. Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ (hlasovanie)

Správa o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: 7. správa Európskej komisie [2017/2279(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinou ENF)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA (výbor REGI)

Prijatý (P8_TA(2018)0105)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan a Stanislav Polčák

Správa: Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Správa: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo a Christofer Fjellner

Správa: Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Správa: Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas a Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Správa: Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld a Notis Marias

Správa: Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato a Francisco José Millán Mon.


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.22 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

9. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.01 h.


10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Jarosław Wałęsa informoval predsedníctvo, že bol prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Kristina Winberg v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Steven Woolfe, Bernd Kölmel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou a Konstantinos Papadakis.

V rozprave vystúpil Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa et Tokia Saïfi v mene skupiny PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel et Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans et Sophia in ‘t Veld v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli et Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara et Fabio Massimo Castaldo o pokroku dosiahnutom v plnení globálnych paktov OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff v mene skupiny ENF o pokroku dosiahnutom v súvislosti s globálnymi paktmi OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a o utečencoch (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.13 zápisnice zo dňa 18.4.2018.


12. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske orgány oznámili zvolenie do Európskeho parlamentu Giuseppeho Ferrandina, Danila Oscara Lanciniho et Giancarla Scottu, ktorí nahradia Gianniho Pittellu, Mattea Salviniho et Lorenza Fontanu ako poslanci s účinnosťou od 17. apríla 2018.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini et Giancarlo Scotta miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


13. Situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir a Nicola Caputo.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou a Sotirios Zarianopoulos.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Rozprava sa skončila.


14. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedníčka pripomenula, že odporúčanie výboru JURI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňat nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) bolo oznámené v pléne v pondelok 16. apríla 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 16.4.2018).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Toto odporúčanie sa preto považuje za schválené a bude zverejnené v Prijatých textoch zo schôdze zo stredy 18. apríla 2018.


15. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 13 zápisnice zo dňa 16.4.2018) bolo oznámené korigendum (P8_TA(2015)0346(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


16. Situácia v Rusku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Rusku (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Sandra Kalniete v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, James Carver v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina a Tunne Kelam.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios a Michaela Šojdrová.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.


17. Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Vyhliadky na mier na Kórejskom polostrove v kontexte nedávneho vývoja (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Nirj Deva v mene skupiny ECR a Urmas Paet v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpila Monika Panayotova.

Rozprava sa skončila.


18. Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Porušovanie ľudských práv a zásad právneho štátu v prípade dvoch gréckych vojakov zatknutých a zadržiavaných v Turecku (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Manolis Kefalogiannis v mene skupiny PPE, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Nadja Hirsch v mene skupiny ALDE, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Jacques Colombier v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides a Kostas Chrysogonos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis a Antonio López-Istúriz White.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 19.4.2018.


19. Žiadosť týkajúca sa rozsahu pôsobnosti výsad alebo imunity

Neapolský odvolací súd poslal predsedovi žiadosť týkajúcu sa rozsahu pôsobnosti imunity Alfonsa Luigiho Marru, bývalého poslanca Európskeho parlamentu.

V súlade s článkom 9 ods. 14 rokovacieho poriadku bola táto žiadosť postúpená výboru JURI, ktorý má príslušnú právomoc.


20. Predloženie dokumentov

Bol predložený tento dokument výboru AFCO:

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovuje termín pre deviate priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - výbor AFCO - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (rozprava)

Správa o vykonávaní nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 [2017/2280(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake uviedla správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Antonio López-Istúriz White v mene skupiny PPE, Andi Cristea v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Diane James, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera a Ivana Maletić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward a Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica a Marietje Schaake.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.14 zápisnice zo dňa 18.4.2018.


22. Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** - Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej [2017/2227(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon uviedol odporúčanie a le rapport.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie) v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Francisco Assis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Elmar Brok a Alojz Peterle.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Notis Marias.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica a Francisco José Millán Mon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 18.4.2018 a bod 12.4 zápisnice zo dňa 18.4.2018.


23. Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)

Správa o výročných správach za roky 2015 – 2016 o subsidiarite a proporcionalite [2017/2010(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux uviedla správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Emil Radev v mene skupiny PPE, Sergio Gaetano Cofferati v mene skupiny S&D, Sajjad Karim v mene skupiny ECR, a Marie-Christine Boutonnet v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Notis Marias a Elmar Brok.

V rozprave vystúpili: Neven Mimica a Mady Delvaux.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.15 zápisnice zo dňa 18.4.2018.


24. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 619.992/OJME).


25. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.53 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia