Kazalo 
Zapisnik
PDF 268kWORD 78k
Torek, 17. april 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (razprava)
 3.Nadaljevanje seje
 4.Razprava s predsednikom Francoske republike Emmanuelom Macronom o prihodnosti Evrope (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Čas glasovanja
  6.1.Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Libanonom: sodelovanje Libanona v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Sporazum med EU in Mavricijem o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I (glasovanje)
  6.6.Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I (glasovanje)
  6.7.Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ***I (glasovanje)
  6.8.Energetska učinkovitost stavb ***I (glasovanje)
  6.9.Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa (glasovanje)
  6.10.Enakost spolov v medijskem sektorju v EU (glasovanje)
  6.11.Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja (glasovanje)
  6.12.Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (glasovanje)
  6.13.Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju (glasovanje)
  6.14.Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Nadaljevanje seje
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (razprava)
 12.Sestava Parlamenta
 13.Razmere v Siriji (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 16.Razmere v Rusiji (razprava)
 17.Obeti za mir na Korejskem polotoku glede na nedavne dogodke (razprava)
 18.Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (razprava)
 19.Poizvedba o obsegu privilegijev ali imunitet
 20.Predložitev dokumentov
 21.Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (razprava)
 22.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** - Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (razprava)
 23.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (razprava)

Izjava Komisije: Instrument za evropske vrednote za podporo civilnodružbenim organizacijam, ki spodbujajo demokracijo, načelo pravne države in temeljne vrednote v Evropski uniji (2018/2619(RSP))

Věra Jourová (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Michał Boni v imenu skupine (prvi del) PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine (prvi del) S&D, Marek Jurek v imenu skupine (prvi del) ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine (prvi del) ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Raymond Finch, Jean Lambert v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Olaf Henkel, Barbara Spinelli v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Jörg Meuthen v imenu skupine (prvi del) EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine (prvi del) ENF, Jaromír Štětina, Claude Moraes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Terry Reintke, Tania González Peñas, Harald Vilimsky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Francis Zammit Dimech, Juan Fernando López Aguilar, Arne Gericke in Carlos Coelho.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Jean-Paul Denanot, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Krisztina Morvai in Mairead McGuinness.

Govorila je Věra Jourová.

Predlog resolucije, ki se vloži v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 19.4.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 10.00.)

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik


3. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 10.21.


4. Razprava s predsednikom Francoske republike Emmanuelom Macronom o prihodnosti Evrope (razprava)

Razprava s predsednikom Francoske republike Emmanuelom Macronom o prihodnosti Evrope (2018/2620(RSP))

Predsednik je podal kratko uvodno predstavitev razprave.

Govorila sta Emmanuel Macron (predsednik Francoske republike) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Udo Bullmann v imenu skupine (prvi del) S&D, Syed Kamall v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Florian Philippot v imenu skupine (prvi del) EFDD, Nicolas Bay v imenu skupine (prvi del) ENF, in Aymeric Chauprade samostojni poslanec samostojna poslanka.

Govoril je Emmanuel Macron.

Po postopku "catch the eye" so govorili Adina-Ioana Vălean, Sylvie Guillaume, Geoffrey Van Orden, Younous Omarjee, Peter Lundgren, Georgios Epitideios, Ramón Jáuregui Atondo, Franck Proust, Eva Kaili, Bogusław Liberadzki, Salvatore Cicu, Elena Valenciano, Mairead McGuinness, Pervenche Berès, Daniel Caspary, Patrizia Toia, Dominique Riquet, Marisa Matias, Paulo Rangel, Daniele Viotti, Reinhard Bütikofer, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Esther de Lange, Cecilia Wikström, Maria Arena, Ivo Belet, Maria Grapini, Henna Virkkunen, Juan Fernando López Aguilar in Anna Maria Corazza Bildt.

Govoril je Emmanuel Macron.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 13.22.)


PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

5. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 13.26.

Govoril je Mario Borghezio.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Libanonom: sodelovanje Libanona v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) [11967/2017 - C8-0344/2017 - 2017/0199(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sofia Sakorafa (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0092)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.2. Sporazum med EU in Mavricijem o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju [12476/2017 - C8-0445/2017 - 2017/0223(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Norica Nicolai (A8-0053/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0093)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


6.3. Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode [13357/2017 - C8-0434/2017 - 2017/0259(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0094)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.4. Evropska strategija za spodbujanje beljakovinskih poljščin (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o evropski strategiji za spodbujanje beljakovinskih poljščin – spodbujanje pridelave beljakovinskih rastlin in stročnic v evropskem kmetijskem sektorju [2017/2116(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0095)


6.5. Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami [COM(2016)0479 - C8-0330/2016 - 2016/0230(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Norbert Lins (A8-0262/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0096)


6.6. Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju 2021–2030 za trdno energetsko unijo in izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0097)


6.7. Statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij [COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Mercedes Bresso in Rainer Wieland (A8-0373/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0098)

Govori

Govoril je Fabio Massimo Castaldo, pred glasovanjem, v imenu skupine EFDD, ki je zahteval, da se v skladu s členom 59(3) Poslovnika pred glasovanjem o začasnem dogovoru glasuje o predlogih sprememb.

Parlament je zahtevo zavrnil.


6.8. Energetska učinkovitost stavb ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb [COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0099)


6.9. Izvajanje sedmega okoljskega akcijskega programa (glasovanje)

Poročilo o izvajanju sedmega okoljskega akcijskega programa [2017/2030(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0100)


6.10. Enakost spolov v medijskem sektorju v EU (glasovanje)

Poročilo o enakosti spolov v medijskem sektorju v EU [2017/2210(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0101)


6.11. Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0183/2018 (2018/3016(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0102)


6.12. Izvajanje instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada (glasovanje)

Poročilo o izvajanju instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja, instrumenta za humanitarno pomoč in Evropskega razvojnega sklada [2017/2258(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0103)


6.13. Krepitev vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju (glasovanje)

Poročilo o krepitvi vzdržnosti zadolževanja v državah v razvoju [2016/2241(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec Charles Goerens (A8-0129/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0104)


6.14. Krepitev ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v EU (glasovanje)

Poročilo o krepitvi ekonomske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji: sedmo poročilo Evropske komisije [2017/2279(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec Marc Joulaud (A8-0138/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina ENF)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (odbor REGI)

Sprejeto (P8_TA(2018)0105)


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Jean-Paul Denanot - A8-0121/2018
Miguel Viegas, Momchil Nekov, Daniel Hannan in Stanislav Polčák

Poročilo: Norbert Lins - A8-0262/2017
Seán Kelly

Poročilo: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo in Christofer Fjellner

Poročilo: Daciana Octavia Sârbu - A8-0059/2018
Stanislav Polčák

Poročilo: Michaela Šojdrová - A8-0031/2018
Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tania González Peñas in Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz

Krepitev vloge žensk in deklet s pomočjo digitalnega sektorja – (2018/3016(RSP)) - B8-0183/2018
Urszula Krupa

Poročilo: Charles Goerens - A8-0129/2018
Adam Szejnfeld in Notis Marias

Poročilo: Marc Joulaud - A8-0138/2018
Miguel Viegas, Notis Marias, Rosa D'Amato in Francisco José Millán Mon.


8. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 14.22.)


PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

9. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.01.


10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Jarosław Wałęsa je sporočil, da njegovo ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bil navzoč.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (2018/2642(RSP))

Dimitris Avramopoulos (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine (prvi del) PPE, Elena Valenciano v imenu skupine (prvi del) S&D, Helga Stevens v imenu skupine (prvi del) ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine (prvi del) ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Kristina Winberg v imenu skupine (prvi del) EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine (prvi del) ENF, Krisztina Morvai samostojni poslanec samostojna poslanka, Željana Zovko, Tanja Fajon, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Laura Ferrara, Marie-Christine Arnautu, Steven Woolfe, Carlos Coelho, Birgit Sippel, ki je zavrnila vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Steven Woolfe, Bernd Kölmel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Ilhan Kyuchyuk, Ignazio Corrao, Mara Bizzotto, Udo Voigt, Tomáš Zdechovský, Knut Fleckenstein, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Gerolf Annemans, Francisco José Millán Mon, Norbert Neuser, Gilles Lebreton, Alessandra Mussolini, Kati Piri, László Tőkés, Boris Zala, Andrey Kovatchev, Soraya Post, Juan Fernando López Aguilar in Elly Schlein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Ana Gomes, Notis Marias, Sofia Sakorafa, João Pimenta Lopes, Takis Hadjigeorgiou in Konstantinos Papadakis.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sandra Kalniete, David McAllister, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa in Tokia Saïfi v imenu skupine PPE, Tanja Fajon, Knut Fleckenstein, Jeppe Kofod, Linda McAvan, Claude Moraes, Norbert Neuser, Péter Niedermüller, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Birgit Sippel in Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström, Louis Michel, Hilde Vautmans in Sophia in ‘t Veld v imenu skupine ALDE, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Martina Anderson, Barbara Spinelli in Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Ignazio Corrao, Laura Ferrara in Fabio Massimo Castaldo o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018);

—   Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff v imenu skupine (prvi del) ENF o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (2018/2642(RSP)) (B8-0185/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.13 zapisnika z dne 18.4.2018.


12. Sestava Parlamenta

Italijanski pristojni organi so sporočili, da so bili Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini in Giancarlo Scotta izvoljeni v Evropski parlament in bodo nadomestili poslance Giannija Pittello, Mattea Salvinija in Lorenza Fontano, in sicer z začetkom veljavnosti 17. aprila 2018.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanci Giuseppe Ferrandino, Danilo Oscar Lancini in Giancarlo Scotta polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da so predhodno podali izjavo o tem, da ne opravljajo funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


13. Razmere v Siriji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Siriji (2018/2643(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine (prvi del) PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Marietje Schaake v imenu skupine (prvi del) ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Gabriele Zimmer v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine (prvi del) EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine (prvi del) ENF, Bruno Gollnisch samostojni poslanec samostojna poslanka, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Anna Elżbieta Fotyga, Hilde Vautmans, Michel Reimon, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Marie-Christine Arnautu, Konstantinos Papadakis, Dubravka Šuica, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Patricia Lalonde, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bruno Gollnisch, Javier Couso Permuy, Franz Obermayr, Jaromír Štětina, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Takis Hadjigeorgiou, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Ilhan Kyuchyuk, Tonino Picula, Marek Jurek, Ivo Vajgl, Ana Gomes, Nikolay Barekov, Wajid Khan, Miriam Dalli, Josef Weidenholzer, Gilles Pargneaux, Demetris Papadakis, Francisco Assis in Brando Benifei.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Marijana Petir in Nicola Caputo.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Seán Kelly, Neena Gill, Branislav Škripek, Takis Hadjigeorgiou in Sotirios Zarianopoulos.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Razprava se je zaključila.


14. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Predsedujoča je spomnila, da je bilo plenarno zasedanje v ponedeljek 16. aprila 2018 obveščeno o priporočilu odbora JURI, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (C(2018)01231 – 2018/2618(DEA)) (B8-0187/2018) (točka 12 zapisnika z dne 16.4.2018).

V roku 24 ur, določenem v členu 105(6) Poslovnika, ni bilo ugovora zoper to priporočilo.

Zato se šteje, da je to priporočilo sprejeto, objavljeno po bo v Sprejetih besedilih seje v sredo, 18. aprila 2018.


15. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P8_TA(2015)0346(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 13 zapisnika z dne 16.4.2018).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231( 4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


16. Razmere v Rusiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Rusiji (2018/2669(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine (prvi del) PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine (prvi del) S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine (prvi del) ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine (prvi del) ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Helmut Scholz v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, James Carver v imenu skupine (prvi del) EFDD, Janice Atkinson v imenu skupine (prvi del) ENF, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, David McAllister, Eugen Freund, Monica Macovei, Hilde Vautmans, Bronis Ropė, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Dariusz Rosati, Neena Gill, Ivo Vajgl, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Rebecca Harms, Yannick Jadot, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Eduard Kukan, Ana Gomes, Gunnar Hökmark, Doru-Claudian Frunzulică, Lars Adaktusson, Isabella De Monte, Jaromír Štětina in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Clare Moody, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios in Michaela Šojdrová.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlog resolucije, ki se vloži v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bo objavljen naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


17. Obeti za mir na Korejskem polotoku glede na nedavne dogodke (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Obeti za mir na Korejskem polotoku glede na nedavne dogodke (2018/2643(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) je podala izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine (prvi del) PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine (prvi del) S&D, Nirj Deva v imenu skupine (prvi del) ECR, in Urmas Paet v imenu skupine (prvi del) ALDE.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Klaus Buchner v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Stefan Eck v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Ignazio Corrao v imenu skupine (prvi del) EFDD, David McAllister, Neena Gill, Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, Elmar Brok, Arne Lietz, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Paul Rübig, Francisco Assis, Adam Szejnfeld in Julie Ward.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Takis Hadjigeorgiou, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Georgios Epitideios in Krisztina Morvai.

Govorila je Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


18. Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Kršitev človekovih pravic in načela pravne države v primeru aretacije in pridržanja dveh grških vojakov v Turčiji (2018/2670(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Manolis Kefalogiannis v imenu skupine (prvi del) PPE, Nikos Androulakis v imenu skupine (prvi del) S&D, Notis Marias v imenu skupine (prvi del) ECR, Nadja Hirsch v imenu skupine (prvi del) ALDE, Bodil Valero v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Takis Hadjigeorgiou v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine (prvi del) EFDD, Jacques Colombier v imenu skupine (prvi del) ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec samostojna poslanka, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Eva Kaili, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström, Dimitrios Papadimoulis, Sotirios Zarianopoulos, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Nikolaos Chountis, Francisco Assis, Sofia Sakorafa, Costas Mavrides in Kostas Chrysogonos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Georgios Kyrtsos, Jiří Pospíšil, Maria Spyraki, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Eleftherios Synadinos, Lampros Fountoulis, Theodoros Zagorakis in Antonio López-Istúriz White.

Govoril je Christos Stylianides.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika z dne 19.4.2018.


19. Poizvedba o obsegu privilegijev ali imunitet

Prizivno sodišče v Neaplju je na predsednika naslovilo prošnjo, ki se nanaša na obseg imunitete nekdanjega poslanca Evropskega parlamenta Alfonsa Luigija Marre.

Ta poizvedba je bila v skladu s členom 9(14) Poslovnika posredovana odboru JURI, ki je pristojen za to zadevo.


20. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednji dokument od odbora AFCO:

- * Poročilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (07162/2018 - C8-0128/2018 - 2018/0805(CNS)) - odbor AFCO - Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)


21. Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (razprava)

Poročilo o izvajanju instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 [2017/2280(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Marietje Schaake je predstavila poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Antonio López-Istúriz White v imenu skupine (prvi del) PPE, Andi Cristea v imenu skupine (prvi del) S&D, Anders Primdahl Vistisen v imenu skupine (prvi del) ECR, Jordi Solé v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Sabine Lösing v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine (prvi del) EFDD, Diane James, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Brando Benifei, Bodil Valero, Eduard Kukan, Clare Moody, Tunne Kelam, Arne Lietz, Francisco José Millán Mon, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Julia Pitera in Ivana Maletić.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Julie Ward in Notis Marias.

Govorila sta Neven Mimica in Marietje Schaake .

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.14 zapisnika z dne 18.4.2018.


22. Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** - Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani [2017/2227(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Francisco José Millán Mon je predstavil priporočilo in poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije) v imenu podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine (prvi del) PPE, Francisco Assis v imenu skupine (prvi del) S&D, Charles Tannock v imenu skupine (prvi del) ECR, Ivo Vajgl v imenu skupine (prvi del) ALDE, Jordi Solé v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Anja Hazekamp v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Elmar Brok in Alojz Peterle.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govorila sta Neven Mimica in Francisco José Millán Mon.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika z dne 18.4.2018 in točka 12.4 zapisnika z dne 18.4.2018.


23. Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (razprava)

Poročilo o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 [2017/2010(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Mady Delvaux je predstavila poročilo.

Govoril je Neven Mimica (član Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Emil Radev v imenu skupine (prvi del) PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine (prvi del) S&D, Sajjad Karim v imenu skupine (prvi del) ECR in Marie-Christine Boutonnet v imenu skupine (prvi del) ENF.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias in Elmar Brok.

Govorila sta Neven Mimica in Mady Delvaux .

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.15 zapisnika z dne 18.4.2018.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 619.992/OJME).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.53.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Renate, Zīle, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov