Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisen arviointimenetelmän eritelmästä, jonka nojalla toimivaltaiset viranomaiset myöntävät laitoksille luvan käyttää operatiivisen riskin kehittyneitä mittausmenetelmiä (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta 21 päivänä marraskuuta 2017 annettuun komission delegoituun asetukseen (C(2017)07619) (C(2018)01516 – 2018/2648(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 bulgariankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2018)01835 – 2018/2655(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 muuttamisesta ja oikaisusta 15 päivänä helmikuuta 2018 annettuun komission delegoituun asetukseen C(2018)0863 final (C(2018)01840 – 2018/2649(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 muuttamisesta ja täydentämisestä yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten ja lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen (ABCP-instrumentit), takaisinmyyntisopimuksen osana saatuja omaisuuseriä koskevien vaatimusten ja luottolaadun arviointimenetelmien osalta (C(2018)02080 – 2018/2659(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. maaliskuuta 2018

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisen arviointimenetelmän eritelmästä, jonka nojalla toimivaltaiset viranomaiset myöntävät laitoksille luvan käyttää operatiivisen riskin kehittyneitä mittausmenetelmiä (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö