Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2158(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0066/2018

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2018 - 12.34

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0139

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

10. Απαλλαγές 2016 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [2017/2136(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0128/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0115/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0074/2018)

Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0069/2018)

Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0106/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0068/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0098/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0066/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0083/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0067/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0085/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0086/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0090/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0107/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0087/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0088/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0096/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0103/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0081/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0078/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0114/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0079/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0101/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0080/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0111/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0084/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0102/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0092/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0113/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0109/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0093/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0108/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0082/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Παρεμβαίνει η Inés Ayala Sender, για να ζητήσει να δίνεται στο μέλλον στους σκιώδεις εισηγητές για τις απαλλαγές χρόνος ομιλίας ανώτερος από αυτόν που προβλέπεται σήμερα (η Πρόεδρος το λαμβάνει υπόψη).

Η Πρόεδρος καλωσορίζει τους Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και Günther Oettinger (μέλος της Επιτροπής).

Οι Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle και Marco Valli παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι Bart Staes, Indrek Tarand και Brian Hayes παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Günther Oettinger και Klaus-Heiner Lehne.

Παρεμβαίνουν οι Doru-Claudian Frunzulică (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Karin Kadenbach (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Claude Rolin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Isabella De Monte (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Νότης Μαριάς (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Gesine Meissner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudia Schmidt και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Karin Kadenbach και Rosa D'Amato.

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand και Brian Hayes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.36 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.39 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.43 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.44 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.45 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.46 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.47 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.48 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.49 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.50 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.51 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.53 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.54 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.55 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.56 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.57 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.58 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.59 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.60 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.62 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.63 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.64 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.65 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.66 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.67 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018 και σημείο 12.68 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου