Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan και Jan Zahradil

Έκθεση Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune και Stanislav Polčák

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Anna Maria Corazza Bildt

Έκθεση Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil και Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai και Jiří Pospíšil

Έκθεση Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Έκθεση Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai και Jiří Pospíšil

Έκθεση Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Έκθεση Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Έκθεση Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Έκθεση Bart Staes - A8-0114/2018
Νότης Μαριάς.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου