Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg

19. Cambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Cambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa ja Michał Boni.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Catherine Stihler, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Michał Bonile, kes vastas sellele, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini ja Emilian Pavel.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika