Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0208(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0056/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0056/2017

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 20
CRE 18/04/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0178

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

20. Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Οι Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elly Schlein (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Emmanuel Maurel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Roberto Gualtieri, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, και Barbara Kappel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Barbara Kappel, η οποία απαντά, Ελευθέριος Συναδινός, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell και André Elissen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Miguel Viegas, Γεώργιος Επιτήδειος και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου