Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0100(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0311/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0311/2015

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 22
CRE 18/04/2018 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0180

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

22. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Ο Martin Häusling παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Norbert Lins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo και Michel Dantin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Czesław Adam Siekierski και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Martin Häusling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου