Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (внесени предложения за резолюция)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 22 и 23 март (разискване)
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Състав на политическите групи
 9.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (разискване)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Време за гласуване
  
12.1.Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент * (гласуване)
  
12.2.График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (гласуване)
  
12.3.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.4.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.5.Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.6.Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
12.7.Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)
  
12.8.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)
  
12.9.Отпадъци ***I (гласуване)
  
12.10.Депониране на отпадъци ***I (гласуване)
  
12.11.Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (гласуване)
  
12.12.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (гласуване)
  
12.13.Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (гласуване)
  
12.14.Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (гласуване)
  
12.15.Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (гласуване)
  
12.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  
12.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (гласуване)
  
12.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР (гласуване)
  
12.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)
  
12.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  
12.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (гласуване)
  
12.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (гласуване)
  
12.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  
12.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)
  
12.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  
12.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)
  
12.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  
12.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)
  
12.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  
12.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  
12.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)
  
12.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)
  
12.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)
  
12.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)
  
12.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  
12.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)
  
12.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  
12.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (гласуване)
  
12.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (гласуване)
  
12.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)
  
12.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)
  
12.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  
12.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (гласуване)
  
12.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)
  
12.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)
  
12.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)
  
12.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)
  
12.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  
12.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (гласуване)
  
12.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (гласуване)
  
12.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  
12.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година (eu-LISA) (гласуване)
  
12.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)
  
12.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (АА) (гласуване)
  
12.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)
  
12.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  
12.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)
  
12.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)
  
12.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (гласуване)
  
12.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  
12.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI) (гласуване)
  
12.62.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (гласуване)
  
12.63.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (гласуване)
  
12.64.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) (гласуване)
  
12.65.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (гласуване)
  
12.66.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  
12.67.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  
12.68.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Внесени документи
 18.Трансфери на бюджетни кредити
 19.Кеймбридж Аналитика и Фейсбук: Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите като отбранителна линия срещу манипулация на изборите (разискване)
 20.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)
 21.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)
 22.Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (разискване)
 23.Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (разискване)
 24.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)
 25.Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (разискване)
 26.Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (480 kb) Присъствен списък (64 kb) Резултати от гласувания (406 kb) Резултати от поименно гласуване (5957 kb) 
 
Протокол (102 kb) Присъствен списък (12 kb) Резултати от гласувания (80 kb) Резултати от поименно гласуване (261 kb) 
 
Протокол (447 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от гласувания (1249 kb) Резултати от поименно гласуване (4942 kb) 
Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност