Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (внесени предложения за резолюция)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 22 и 23 март (разискване)
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Състав на политическите групи
 9.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (разискване)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Време за гласуване
  12.1.Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент * (гласуване)
  12.2.График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (гласуване)
  12.3.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.4.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.5.Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.6.Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.7.Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)
  12.8.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)
  12.9.Отпадъци ***I (гласуване)
  12.10.Депониране на отпадъци ***I (гласуване)
  12.11.Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (гласуване)
  12.12.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (гласуване)
  12.13.Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (гласуване)
  12.14.Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (гласуване)
  12.15.Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (гласуване)
  12.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  12.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (гласуване)
  12.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР (гласуване)
  12.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)
  12.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  12.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (гласуване)
  12.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (гласуване)
  12.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  12.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)
  12.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  12.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)
  12.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  12.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)
  12.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  12.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  12.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)
  12.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)
  12.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)
  12.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)
  12.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  12.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)
  12.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  12.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (гласуване)
  12.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (гласуване)
  12.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)
  12.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)
  12.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  12.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (гласуване)
  12.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)
  12.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)
  12.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)
  12.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)
  12.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  12.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (гласуване)
  12.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (гласуване)
  12.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  12.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година (eu-LISA) (гласуване)
  12.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)
  12.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (АА) (гласуване)
  12.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)
  12.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  12.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)
  12.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)
  12.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (гласуване)
  12.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  12.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI) (гласуване)
  12.62.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (гласуване)
  12.63.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (гласуване)
  12.64.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) (гласуване)
  12.65.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (гласуване)
  12.66.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  12.67.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  12.68.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Внесени документи
 18.Трансфери на бюджетни кредити
 19.Кеймбридж Аналитика и Фейсбук: Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите като отбранителна линия срещу манипулация на изборите (разискване)
 20.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)
 21.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)
 22.Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (разискване)
 23.Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (разискване)
 24.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)
 25.Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (разискване)
 26.Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (480 kb)
23/10/2018 12:52
  Списък на присъствалите (64 kb)
20/02/2019 08:14
 
Протокол (102 kb)
23/10/2018 12:52
  Списък на присъствалите (12 kb)
20/02/2019 08:14
  Резултати от различните гласувания (80 kb)
31/12/2018 13:26
  Поименни гласувания (261 kb)
21/12/2018 03:46
 
Протокол (447 kb)
23/10/2018 12:52
  Списък на присъствалите (80 kb)
20/02/2019 08:14
  Резултати от различните гласувания (1249 kb)
31/12/2018 13:26
  Поименни гласувания (4942 kb)
21/12/2018 03:46
Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност