Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (předložené návrhy usnesení)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března (rozprava)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 8.Členství v politických skupinách
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 10.Udělení absolutoria za rok 2016 (rozprava)
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Hlasování
  12.1.Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách * (hlasování)
  12.2.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019 (hlasování)
  12.3.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.4.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.5.Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.6.Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.7.Obaly a obalové odpady ***I (hlasování)
  12.8.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I (hlasování)
  12.9.Odpady ***I (hlasování)
  12.10.Skládky odpadů ***I (hlasování)
  12.11.Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (hlasování)
  12.12.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (hlasování)
  12.13.Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (hlasování)
  12.14.Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (hlasování)
  12.15.Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (hlasování)
  12.16.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)
  12.17.Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 (hlasování)
  12.18.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF (hlasování)
  12.19.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  12.20.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  12.21.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  12.22.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  12.23.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  12.24.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  12.25.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  12.26.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  12.27.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  12.28.Udělení absolutoria za rok 2016: Výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur (hlasování)
  12.29.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  12.30.Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  12.31.Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  12.32.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)
  12.33.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)
  12.34.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  12.35.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  12.36.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  12.37.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  12.38.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  12.39.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  12.40.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  12.41.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  12.42.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  12.43.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  12.44.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  12.45.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  12.46.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  12.47.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  12.48.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  12.49.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (hlasování)
  12.50.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  12.51.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  12.52.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  12.53.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)
  12.54.Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  12.55.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  12.56.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  12.57.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  12.58.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  12.59.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (hlasování)
  12.60.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  12.61.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)
  12.62.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  12.63.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL (hlasování)
  12.64.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (hlasování)
  12.65.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)
  12.66.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  12.67.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR (hlasování)
  12.68.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Předložení dokumentů
 18.Převody prostředků
 19.Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb (rozprava)
 20.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I (rozprava)
 21.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I (rozprava)
 22.Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (rozprava)
 23.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (rozprava)
 24.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 25.Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (rozprava)
 26.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (393 kb)
23/10/2018 12:52
  Prezenční listina (64 kb)
20/02/2019 08:14
 
Zápis (96 kb)
23/10/2018 12:52
  Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 08:14
  Výsledky hlasování (71 kb)
31/12/2018 13:26
  Jmenovitá hlasování (261 kb)
21/12/2018 03:46
 
Zápis (386 kb)
23/10/2018 12:52
  Prezenční listina (71 kb)
20/02/2019 08:14
  Výsledky hlasování (1167 kb)
31/12/2018 13:26
  Jmenovitá hlasování (4911 kb)
21/12/2018 03:46
Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí