Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (předložené návrhy usnesení)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března (rozprava)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 8.Členství v politických skupinách
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 10.Udělení absolutoria za rok 2016 (rozprava)
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Hlasování
  
12.1.Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách * (hlasování)
  
12.2.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019 (hlasování)
  
12.3.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.4.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.5.Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.6.Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.7.Obaly a obalové odpady ***I (hlasování)
  
12.8.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I (hlasování)
  
12.9.Odpady ***I (hlasování)
  
12.10.Skládky odpadů ***I (hlasování)
  
12.11.Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (hlasování)
  
12.12.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (hlasování)
  
12.13.Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (hlasování)
  
12.14.Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (hlasování)
  
12.15.Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (hlasování)
  
12.16.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)
  
12.17.Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 (hlasování)
  
12.18.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF (hlasování)
  
12.19.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  
12.20.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  
12.21.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  
12.22.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  
12.23.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  
12.24.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  
12.25.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  
12.26.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  
12.27.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  
12.28.Udělení absolutoria za rok 2016: Výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur (hlasování)
  
12.29.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  
12.30.Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  
12.31.Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  
12.32.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)
  
12.33.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)
  
12.34.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  
12.35.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  
12.36.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  
12.37.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  
12.38.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  
12.39.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  
12.40.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  
12.41.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  
12.42.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  
12.43.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  
12.44.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  
12.45.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  
12.46.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  
12.47.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  
12.48.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  
12.49.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (hlasování)
  
12.50.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  
12.51.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  
12.52.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  
12.53.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)
  
12.54.Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  
12.55.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  
12.56.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  
12.57.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  
12.58.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  
12.59.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (hlasování)
  
12.60.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  
12.61.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)
  
12.62.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  
12.63.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL (hlasování)
  
12.64.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (hlasování)
  
12.65.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)
  
12.66.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  
12.67.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR (hlasování)
  
12.68.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Předložení dokumentů
 18.Převody prostředků
 19.Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb (rozprava)
 20.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I (rozprava)
 21.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I (rozprava)
 22.Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (rozprava)
 23.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (rozprava)
 24.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 25.Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (rozprava)
 26.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (393 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (356 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (5957 kb) 
 
Zápis (96 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (71 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (261 kb) 
 
Zápis (386 kb) Prezenční listina (71 kb) Výsledky hlasování (1167 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4911 kb) 
Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí