Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 22.-23. marts (forhandling)
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 8.De politiske gruppers sammensætning
 9.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 10.Decharge 2016 (forhandling)
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Afstemningstid
  
12.1.Fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet * (afstemning)
  
12.2.Parlamentets mødekalender - 2019 (afstemning)
  
12.3.Rammeaftalen mellem EU og Australien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.4.Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.5.Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.6.Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (tillægsprotokol) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
12.7.Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)
  
12.8.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)
  
12.9.Affald ***I (afstemning)
  
12.10.Deponering af affald ***I (afstemning)
  
12.11.Procedureregler på området miljørapportering ***I (afstemning)
  
12.12.Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (afstemning)
  
12.13.Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (afstemning)
  
12.14.Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (afstemning)
  
12.15.Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (afstemning)
  
12.16.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  
12.17.Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 (afstemning)
  
12.18.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)
  
12.19.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  
12.20.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  
12.21.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  
12.22.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)
  
12.23.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  
12.24.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  
12.25.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  
12.26.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  
12.27.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  
12.28.Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol (afstemning)
  
12.29.Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  
12.30.Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  
12.31.Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)
  
12.32.Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  
12.33.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (afstemning)
  
12.34.Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  
12.35.Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  
12.36.Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  
12.37.Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  
12.38.Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)
  
12.39.Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  
12.40.Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  
12.41.Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  
12.42.Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  
12.43.Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  
12.44.Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  
12.45.Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  
12.46.Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (afstemning)
  
12.47.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  
12.48.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  
12.49.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  
12.50.Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)
  
12.51.Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  
12.52.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)
  
12.53.Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  
12.54.Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)
  
12.55.Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)
  
12.56.Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  
12.57.Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)
  
12.58.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  
12.59.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (afstemning)
  
12.60.Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)
  
12.61.Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)
  
12.62.Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)
  
12.63.Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)
  
12.64.Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2) (afstemning)
  
12.65.Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)
  
12.66.Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)
  
12.67.Decharge 2016: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  
12.68.Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Modtagne dokumenter
 18.Bevillingsoverførsler
 19.Cambridge Analytica og Facebook: Databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som et forsvar mod valgmanipulation (forhandling)
 20.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I (forhandling)
 21.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (forhandling)
 22.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I (forhandling)
 23.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (forhandling)
 24.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 25.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (forhandling)
 26.Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (forhandling)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (392 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (354 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (5957 kb) 
 
Protokol (94 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (75 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (256 kb) 
 
Protokol (391 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (1143 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (4911 kb) 
Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik