Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη στις 22 και 23 Μαρτίου (συζήτηση)
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 10.Απαλλαγές 2016 (συζήτηση)
 11.Επανάληψη της συνόδου
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  12.1.Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία * (ψηφοφορία)
  12.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019 (ψηφοφορία)
  12.3.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.4.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.5.Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.6.Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  12.7.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (ψηφοφορία)
  12.8.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I (ψηφοφορία)
  12.9.Απόβλητα ***I (ψηφοφορία)
  12.10.Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I (ψηφοφορία)
  12.11.Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων ***I (ψηφοφορία)
  12.12.Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  12.13.Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (ψηφοφορία)
  12.14.Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (ψηφοφορία)
  12.15.Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (ψηφοφορία)
  12.16.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)
  12.17.Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 (ψηφοφορία)
  12.18.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  12.19.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  12.20.Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  12.21.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  12.22.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  12.23.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  12.24.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  12.25.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  12.26.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  12.27.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  12.28.Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  12.29.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  12.30.Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  12.31.Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (ψηφοφορία)
  12.32.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)
  12.33.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (ψηφοφορία)
  12.34.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  12.35.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  12.36.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)
  12.37.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  12.38.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  12.39.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (ψηφοφορία)
  12.40.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  12.41.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  12.42.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  12.43.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  12.44.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  12.45.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  12.46.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (ψηφοφορία)
  12.47.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  12.48.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  12.49.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (ψηφοφορία)
  12.50.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ψηφοφορία)
  12.51.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  12.52.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (ψηφοφορία)
  12.53.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  12.54.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)
  12.55.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)
  12.56.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (ψηφοφορία)
  12.57.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) (ψηφοφορία)
  12.58.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  12.59.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (ψηφοφορία)
  12.60.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (ψηφοφορία)
  12.61.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (ψηφοφορία)
  12.62.Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (ψηφοφορία)
  12.63.Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL) (ψηφοφορία)
  12.64.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2) (ψηφοφορία)
  12.65.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ) (ψηφοφορία)
  12.66.Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη (ψηφοφορία)
  12.67.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)
  12.68.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνόδου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Μεταφορές πιστώσεων
 19.Cambridge Analytica και Facebook: Η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα των πολιτών ως γραμμή άμυνας κατά της εκλογικής χειραγώγησης (συζήτηση)
 20.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (συζήτηση)
 21.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (συζήτηση)
 22.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I (συζήτηση)
 23.Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (συζήτηση)
 24.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)
 25.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)) (συζήτηση)
 26.Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (467 kb)
23/10/2018 12:54
  Κατάσταση παρόντων (64 kb)
20/02/2019 08:16
 
Συνοπτικά πρακτικά (106 kb)
23/10/2018 12:54
  Κατάσταση παρόντων (12 kb)
20/02/2019 08:16
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (87 kb)
31/12/2018 13:26
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (265 kb)
21/12/2018 04:06
 
Συνοπτικά πρακτικά (438 kb)
23/10/2018 12:54
  Κατάσταση παρόντων (80 kb)
20/02/2019 08:16
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών (1213 kb)
31/12/2018 13:26
  Ονομαστικές ψηφοφορίες (4933 kb)
21/12/2018 04:06
Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου