Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 10.Vastuuvapaus 2016 (keskustelu)
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Äänestykset
  
12.1.Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määrääminen * (äänestys)
  
12.2.Parlamentin istuntokalenteri 2019 (äänestys)
  
12.3.EU:n ja Australian välinen puitesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.4.EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.5.Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.6.Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (lisäpöytäkirja) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.7.Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)
  
12.8.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)
  
12.9.Jätteet ***I (äänestys)
  
12.10.Kaatopaikat ***I (äänestys)
  
12.11.Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I (äänestys)
  
12.12.Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (äänestys)
  
12.13.YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (äänestys)
  
12.14.EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (äänestys)
  
12.15.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (äänestys)
  
12.16.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  
12.17.Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  
12.18.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  
12.19.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  
12.20.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  
12.21.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  
12.22.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  
12.23.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  
12.24.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  
12.25.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  
12.26.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  
12.27.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  
12.28.Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  
12.29.Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)
  
12.30.Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (äänestys)
  
12.31.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)
  
12.32.Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)
  
12.33.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (äänestys)
  
12.34.Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)
  
12.35.Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)
  
12.36.Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)
  
12.37.Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (äänestys)
  
12.38.Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)
  
12.39.Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)
  
12.40.Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)
  
12.41.Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)
  
12.42.Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)
  
12.43.Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)
  
12.44.Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)
  
12.45.Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto (äänestys)
  
12.46.Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)
  
12.47.Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)
  
12.48.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)
  
12.49.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto (äänestys)
  
12.50.Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)
  
12.51.Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)
  
12.52.Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (äänestys)
  
12.53.Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)
  
12.54.Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus (äänestys)
  
12.55.Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)
  
12.56.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  
12.57.Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  
12.58.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)
  
12.59.Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)
  
12.60.Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto (äänestys)
  
12.61.Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (äänestys)
  
12.62.Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)
  
12.63.Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  
12.64.Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)
  
12.65.Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)
  
12.66.Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)
  
12.67.Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  
12.68.Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Määrärahojen siirrot
 19.Cambridge Analytica ja Facebook: Tietosuoja ja kansalaisten yksityisyys vaalimanipuloinnin vastaisena puolustautumiskeinona (keskustelu)
 20.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***I (keskustelu)
 21.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (keskustelu)
 22.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät ***I (keskustelu)
 23.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (keskustelu)
 24.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 25.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD)) (keskustelu)
 26.Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (396 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (357 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (5957 kb) 
 
Pöytäkirja (94 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (74 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (266 kb) 
 
Pöytäkirja (384 kb) Läsnäololista (70 kb) Äänestysten tulokset (1138 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4905 kb) 
Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö