Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Eiropadomes 22. un 23. marta sanāksmes secinājumi (debates)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 8.Politisko grupu sastāvs
 9.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)
 10.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Balsošanas laiks
  
12.1.Laikposma noteikšana devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās * (balsošana)
  
12.2.Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  
12.3.ES un Austrālijas Pamatnolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.4.ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.5.Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.6.Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (papildu protokols) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
12.7.Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (balsošana)
  
12.8.Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I (balsošana)
  
12.9.Atkritumi ***I (balsošana)
  
12.10.Atkritumu poligoni ***I (balsošana)
  
12.11.Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)
  
12.12.Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (balsošana)
  
12.13.Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (balsošana)
  
12.14.ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (balsošana)
  
12.15.2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (balsošana)
  
12.16.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  
12.17.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  
12.18.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)
  
12.19.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  
12.20.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (balsošana)
  
12.21.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)
  
12.22.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)
  
12.23.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  
12.24.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)
  
12.25.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  
12.26.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  
12.27.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  
12.28.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  
12.29.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  
12.30.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (balsošana)
  
12.31.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  
12.32.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (balsošana)
  
12.33.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (balsošana)
  
12.34.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  
12.35.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  
12.36.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)
  
12.37.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  
12.38.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)
  
12.39.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)
  
12.40.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  
12.41.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  
12.42.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  
12.43.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  
12.44.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  
12.45.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  
12.46.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  
12.47.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  
12.48.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  
12.49.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (balsošana)
  
12.50.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)
  
12.51.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  
12.52.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  
12.53.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  
12.54.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  
12.55.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  
12.56.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (balsošana)
  
12.57.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol) (balsošana)
  
12.58.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  
12.59.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (balsošana)
  
12.60.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  
12.61.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)
  
12.62.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2" (balsošana)
  
12.63.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)
  
12.64.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2) (balsošana)
  
12.65.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums) (balsošana)
  
12.66.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (balsošana)
  
12.67.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)
  
12.68.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Apropriāciju pārvietojumi
 19.Cambridge Analytica un Facebook: datu aizsardzība un iedzīvotāju privātās dzīves neaizskaramība kā aizsardzības politika pret vēlēšanu manipulēšanu (debates)
 20.Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana ***I (debates)
 21.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (debates)
 22.Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I (debates)
 23.Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (debates)
 24.Gada ziņojums par ES konkurences politiku (debates)
 25.Atsevišķu uzņēmumu un nozaru veikta informācijas par uzņēmumu ienākuma nodokli atklāšana (debates)
 26.Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (debates)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (391 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (358 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (5957 kb) 
 
Protokols (96 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (74 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (263 kb) 
 
Protokols (394 kb) Apmeklējumu reģistrs (71 kb) Balsošanas rezultāti (1173 kb) Vardinio balsavimo rezultatai (4917 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika