Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 18 kwietnia 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (złożone projekty rezolucji)
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 marca (debata)
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 8.Skład grup politycznych
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 10.Absolutorium za rok 2016 (debata)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Głosowanie
  
12.1.Termin dziewiątych wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich * (głosowanie)
  
12.2.Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu na rok 2019 (głosowanie)
  
12.3.Umowa ramowa między UE a Australią *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.4.Umowa ramowa między UE a Australią (rezolucja) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.5.Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.6.Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (Protokół dodatkowy) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
12.7.Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (głosowanie)
  
12.8.Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I (głosowanie)
  
12.9.Odpady ***I (głosowanie)
  
12.10.Składowanie odpadów ***I (głosowanie)
  
12.11.Przepisy proceduralne w obszarze sprawozdawczości w dziedzinie środowiska ***I (głosowanie)
  
12.12.Polityka Komisji w dziedzinie prawości, w szczególności mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej (głosowanie)
  
12.13.Postępy w sprawie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji i w sprawie uchodźców (głosowanie)
  
12.14.Wdrażanie unijnych instrumentów finansowania zewnętrznego: przegląd śródokresowy w 2017 r. i przyszła struktura na okres po roku 2020 (głosowanie)
  
12.15.Sprawozdania roczne za lata 2015 i 2016 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (głosowanie)
  
12.16.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja i agencje wykonawcze (głosowanie)
  
12.17.Absolutorium za rok 2016: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium dla Komisji za rok budżetowy 2016 (głosowanie)
  
12.18.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR (głosowanie)
  
12.19.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski (głosowanie)
  
12.20.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (głosowanie)
  
12.21.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)
  
12.22.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)
  
12.23.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)
  
12.24.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komitet Regionów (głosowanie)
  
12.25.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (głosowanie)
  
12.26.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)
  
12.27.Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)
  
12.28.Absolutorium za rok 2016: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE (głosowanie)
  
12.29.Absolutorium za rok 2016: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (głosowanie)
  
12.30.Absolutorium za rok 2016: Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (głosowanie)
  
12.31.Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (głosowanie)
  
12.32.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) (głosowanie)
  
12.33.Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (głosowanie)
  
12.34.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (głosowanie)
  
12.35.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (głosowanie)
  
12.36.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) (głosowanie)
  
12.37.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (głosowanie)
  
12.38.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (głosowanie)
  
12.39.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (głosowanie)
  
12.40.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (głosowanie)
  
12.41.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (głosowanie)
  
12.42.Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (głosowanie)
  
12.43.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (głosowanie)
  
12.44.Absolutorium za rok 2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (głosowanie)
  
12.45.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Leków (EMA) (głosowanie)
  
12.46.Absolutorium za rok 2016: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (głosowanie)
  
12.47.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) (głosowanie)
  
12.48.Absolutorium za rok 2016: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (głosowanie)
  
12.49.Absolutorium za rok 2016: Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) (głosowanie)
  
12.50.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (głosowanie)
  
12.51.Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (głosowanie)
  
12.52.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (głosowanie)
  
12.53.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (głosowanie)
  
12.54.Absolutorium za rok 2016: Agencja Dostaw Euratomu (ESA) (głosowanie)
  
12.55.Absolutorium za rok 2016: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) (głosowanie)
  
12.56.Absolutorium za rok 2016: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) (głosowanie)
  
12.57.Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (głosowanie)
  
12.58.Absolutorium za rok 2016: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (głosowanie)
  
12.59.Absolutorium za rok 2016: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) (głosowanie)
  
12.60.Absolutorium za rok 2016: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (głosowanie)
  
12.61.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (głosowanie)
  
12.62.Absolutorium za rok 2016: Wspólne przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” (głosowanie)
  
12.63.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL (głosowanie)
  
12.64.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH2) (głosowanie)
  
12.65.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (głosowanie)
  
12.66.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (głosowanie)
  
12.67.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (głosowanie)
  
12.68.Absolutorium za rok 2016: Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail (S2R) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 17.Składanie dokumentów
 18.Przesunięcie środków
 19.Cambridge Analytica i Facebook: ochrona danych i prywatność obywateli jako linia obrony w walce z manipulowaniem wynikami wyborów (debata)
 20.Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (debata)
 21.Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (debata)
 22.Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (debata)
 23.Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (debata)
 24.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata)
 25.Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD)) (debata)
 26.Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (debata)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (389 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (356 kb) Wyniki głosowań imiennych (5957 kb) 
 
Protokół (97 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (111 kb) Wyniki głosowań imiennych (260 kb) 
 
Protokół (402 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (1154 kb) Wyniki głosowań imiennych (4906 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności