Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (predložené návrhy uznesení)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 22. – 23. marca (rozprava)
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Zloženie politických skupín
 9.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 10.Absolutórium 2016 (rozprava)
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Hlasovanie
  
12.1.Stanovenie termínu pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním * (hlasovanie)
  
12.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 (hlasovanie)
  
12.3.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.4.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.5.Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.6.Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
12.7.Obaly a odpady z obalov ***I (hlasovanie)
  
12.8.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)
  
12.9.Odpad ***I (hlasovanie)
  
12.10.Skládky odpadov ***I (hlasovanie)
  
12.11.Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (hlasovanie)
  
12.12.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (hlasovanie)
  
12.13.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (hlasovanie)
  
12.14.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (hlasovanie)
  
12.15.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (hlasovanie)
  
12.16.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  
12.17.Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)
  
12.18.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  
12.19.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  
12.20.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)
  
12.21.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  
12.22.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)
  
12.23.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  
12.24.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  
12.25.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  
12.26.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  
12.27.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  
12.28.Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  
12.29.Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  
12.30.Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  
12.31.Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  
12.32.Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)
  
12.33.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)
  
12.34.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  
12.35.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  
12.36.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  
12.37.Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  
12.38.Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  
12.39.Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  
12.40.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  
12.41.Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  
12.42.Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  
12.43.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  
12.44.Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  
12.45.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  
12.46.Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  
12.47.Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  
12.48.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  
12.49.Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)
  
12.50.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  
12.51.Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  
12.52.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  
12.53.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  
12.54.Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu (hlasovanie)
  
12.55.Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)
  
12.56.Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  
12.57.Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  
12.58.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  
12.59.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)
  
12.60.Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  
12.61.Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)
  
12.62.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)
  
12.63.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)
  
12.64.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2) (hlasovanie)
  
12.65.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (hlasovanie)
  
12.66.Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  
12.67.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  
12.68.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Predloženie dokumentov
 18.Virements de crédits
 19.Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami (rozprava)
 20.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I (rozprava)
 21.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (rozprava)
 22.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I (rozprava)
 23.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (rozprava)
 24.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (rozprava)
 25.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)) (rozprava)
 26.Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (392 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (354 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (5957 kb) 
 
Zápisnica (97 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (72 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (261 kb) 
 
Zápisnica (393 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (1155 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (4911 kb) 
Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia