Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 18. apríla 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (predložené návrhy uznesení)
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 22. – 23. marca (rozprava)
 7.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 8.Zloženie politických skupín
 9.Žiadosť o poradu s Hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 10.Absolutórium 2016 (rozprava)
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Hlasovanie
  12.1.Stanovenie termínu pre deviate voľby zástupcov do Európskeho parlamentu priamym všeobecným hlasovaním * (hlasovanie)
  12.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – rok 2019 (hlasovanie)
  12.3.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.4.Rámcová dohoda medzi EÚ a Austráliou (uznesenie) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.5.Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.6.Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (Dodatkový protokol) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  12.7.Obaly a odpady z obalov ***I (hlasovanie)
  12.8.Vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory a odpad z elektrických a elektronických zariadení ***I (hlasovanie)
  12.9.Odpad ***I (hlasovanie)
  12.10.Skládky odpadov ***I (hlasovanie)
  12.11.Procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia ***I (hlasovanie)
  12.12.Politika integrity Komisie, najmä vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie (hlasovanie)
  12.13.Pokrok v súvislosti s globálnym paktom OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálnym paktom o utečencoch (hlasovanie)
  12.14.Vykonávanie nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti: preskúmanie v polovici trvania v roku 2017 a budúca architektúra po roku 2020 (hlasovanie)
  12.15.Výročné správy za roky 2015 a 2016 o subsidiarite a proporcionalite (hlasovanie)
  12.16.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Komisia a výkonné agentúry (hlasovanie)
  12.17.Absolutórium za rok 2016: osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rozpočtový rok 2016 (hlasovanie)
  12.18.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF (hlasovanie)
  12.19.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (hlasovanie)
  12.20.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (hlasovanie)
  12.21.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (hlasovanie)
  12.22.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (hlasovanie)
  12.23.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor (hlasovanie)
  12.24.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (hlasovanie)
  12.25.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (hlasovanie)
  12.26.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman (hlasovanie)
  12.27.Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (hlasovanie)
  12.28.Absolutórium za rok 2016: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ (hlasovanie)
  12.29.Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (hlasovanie)
  12.30.Absolutórium za rok 2016: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (hlasovanie)
  12.31.Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (hlasovanie)
  12.32.Absolutórium za rok 2016: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) (hlasovanie)
  12.33.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (hlasovanie)
  12.34.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (hlasovanie)
  12.35.Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (hlasovanie)
  12.36.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (hlasovanie)
  12.37.Absolutórium za rok 2016: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (hlasovanie)
  12.38.Absolutórium za rok 2016: Európska chemická agentúra (ECHA) (hlasovanie)
  12.39.Absolutórium za rok 2016: Európska environmentálna agentúra (EEA) (hlasovanie)
  12.40.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (hlasovanie)
  12.41.Absolutórium za rok 2016: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (hlasovanie)
  12.42.Absolutórium za rok 2016: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (hlasovanie)
  12.43.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (hlasovanie)
  12.44.Absolutórium za rok 2016: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (hlasovanie)
  12.45.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre lieky (EMA) (hlasovanie)
  12.46.Absolutórium za rok 2016: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (hlasovanie)
  12.47.Absolutórium za rok 2016: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (hlasovanie)
  12.48.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (hlasovanie)
  12.49.Absolutórium za rok 2016: Železničná agentúra Európskej únie (ERA) (hlasovanie)
  12.50.Absolutórium za rok 2016: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (hlasovanie)
  12.51.Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (hlasovanie)
  12.52.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (hlasovanie)
  12.53.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (hlasovanie)
  12.54.Absolutórium za rok 2016: Zásobovacia agentúra Euratomu (hlasovanie)
  12.55.Absolutórium za rok 2016: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) (hlasovanie)
  12.56.Absolutórium za rok 2016: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (hlasovanie)
  12.57.Absolutórium za rok 2016: Európsky policajný úrad (Europol) (hlasovanie)
  12.58.Absolutórium za rok 2016: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (hlasovanie)
  12.59.Absolutórium za rok 2016: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (hlasovanie)
  12.60.Absolutórium za rok 2016: Agentúra pre európsky GNSS (GSA) (hlasovanie)
  12.61.Absolutórium za rok 2016 – spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (hlasovanie)
  12.62.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Čisté nebo 2 (hlasovanie)
  12.63.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik ECSEL (hlasovanie)
  12.64.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH2) (hlasovanie)
  12.65.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL 2) (hlasovanie)
  12.66.Absolutórium za rok 2016: Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy (hlasovanie)
  12.67.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik SESAR (hlasovanie)
  12.68.Absolutórium za rok 2016: spoločný podnik Shift2Rail (S2R) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 15.Pokračovanie rokovania
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Predloženie dokumentov
 18.Virements de crédits
 19.Cambridge Analytica a Facebook: Ochrana údajov a súkromie občanov ako línia obrany pred manipuláciou s voľbami (rozprava)
 20.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu ***I (rozprava)
 21.Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I (rozprava)
 22.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov ***I (rozprava)
 23.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa národných parlamentov (rozprava)
 24.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže (rozprava)
 25.Zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (2016/0107(COD)) (rozprava)
 26.Zdržanlivosť v otázke očkovania a pokles úrovne zaočkovanosti v Európe (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (392 kb)
23/10/2018 13:08
  Prezenčná listina (64 kb)
20/02/2019 08:16
 
Zápisnica (97 kb)
23/10/2018 13:08
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 08:16
  Výsledky hlasovaní (72 kb)
31/12/2018 13:26
  Hlasovania podľa mien (261 kb)
21/12/2018 04:46
 
Zápisnica (393 kb)
23/10/2018 13:08
  Prezenčná listina (71 kb)
20/02/2019 08:16
  Výsledky hlasovaní (1155 kb)
31/12/2018 13:26
  Hlasovania podľa mien (4911 kb)
21/12/2018 04:46
Posledná úprava: 23. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia