Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (ingivna resolutionsförslag)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 22–23 mars (debatt)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 10.Ansvarsfrihet 2016 (debatt)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Omröstning
  
12.1.Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet * (omröstning)
  
12.2.Parlamentets sammanträdeskalender för 2019 (omröstning)
  
12.3.Ramavtalet mellan EU och Australien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.4.Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.5.Europarådets konvention om förebyggande av terrorism *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.6.Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.7.Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)
  
12.8.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)
  
12.9.Avfall ***I (omröstning)
  
12.10.Deponering av avfall ***I (omröstning)
  
12.11.Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (omröstning)
  
12.12.Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (omröstning)
  
12.13.Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (omröstning)
  
12.14.Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (omröstning)
  
12.15.Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (omröstning)
  
12.16.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  
12.17.Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 (omröstning)
  
12.18.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  
12.19.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  
12.20.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
12.21.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  
12.22.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  
12.23.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
12.24.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  
12.25.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
12.26.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
12.27.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
12.28.Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer (omröstning)
  
12.29.Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omröstning)
  
12.30.Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  
12.31.Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  
12.32.Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  
12.33.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (omröstning)
  
12.34.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  
12.35.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
12.36.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  
12.37.Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  
12.38.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  
12.39.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  
12.40.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  
12.41.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  
12.42.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  
12.43.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  
12.44.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  
12.45.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  
12.46.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)
  
12.47.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  
12.48.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)
  
12.49.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (omröstning)
  
12.50.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)
  
12.51.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  
12.52.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)
  
12.53.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  
12.54.Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (omröstning)
  
12.55.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  
12.56.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  
12.57.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  
12.58.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  
12.59.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (omröstning)
  
12.60.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  
12.61.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)
  
12.62.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  
12.63.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel (omröstning)
  
12.64.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)
  
12.65.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (omröstning)
  
12.66.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
12.67.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  
12.68.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Inkomna dokument
 18.Anslagsöverföringar
 19.Cambridge Analytica och Facebook: Uppgiftsskydd och medborgarnas personliga integritet som ett försvar mot valmanipulation (debatt)
 20.Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I (debatt)
 21.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (debatt)
 22.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (debatt)
 23.Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (debatt)
 24.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 25.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)) (debatt)
 26.Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (394 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (356 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (5957 kb) 
 
Protokoll (94 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (71 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (262 kb) 
 
Protokoll (384 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (1200 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4907 kb) 
Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy