Показалец 
Протокол
PDF 447kWORD 102k
Сряда, 18 април 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (внесени предложения за резолюция)
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 22 и 23 март (разискване)
 7.Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)
 8.Състав на политическите групи
 9.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 10.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (разискване)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Време за гласуване
  12.1.Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент * (гласуване)
  12.2.График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (гласуване)
  12.3.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.4.Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.5.Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.6.Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  12.7.Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)
  12.8.Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)
  12.9.Отпадъци ***I (гласуване)
  12.10.Депониране на отпадъци ***I (гласуване)
  12.11.Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (гласуване)
  12.12.Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (гласуване)
  12.13.Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (гласуване)
  12.14.Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (гласуване)
  12.15.Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (гласуване)
  12.16.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)
  12.17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (гласуване)
  12.18.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР (гласуване)
  12.19.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)
  12.20.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)
  12.21.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (гласуване)
  12.22.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (гласуване)
  12.23.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)
  12.24.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)
  12.25.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)
  12.26.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)
  12.27.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)
  12.28.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)
  12.29.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)
  12.30.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)
  12.31.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)
  12.32.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)
  12.33.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)
  12.34.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)
  12.35.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)
  12.36.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)
  12.37.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)
  12.38.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (гласуване)
  12.39.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (гласуване)
  12.40.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)
  12.41.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)
  12.42.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)
  12.43.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (гласуване)
  12.44.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)
  12.45.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)
  12.46.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)
  12.47.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)
  12.48.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)
  12.49.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (гласуване)
  12.50.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (гласуване)
  12.51.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)
  12.52.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година (eu-LISA) (гласуване)
  12.53.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)
  12.54.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (АА) (гласуване)
  12.55.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)
  12.56.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)
  12.57.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)
  12.58.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)
  12.59.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (гласуване)
  12.60.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)
  12.61.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI) (гласуване)
  12.62.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (гласуване)
  12.63.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (гласуване)
  12.64.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) (гласуване)
  12.65.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (гласуване)
  12.66.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)
  12.67.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)
  12.68.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) (гласуване)
 13.Обяснениe на вот
 14.Поправки на вот и намерения за гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Внесени документи
 18.Трансфери на бюджетни кредити
 19.Кеймбридж Аналитика и Фейсбук: Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите като отбранителна линия срещу манипулация на изборите (разискване)
 20.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)
 21.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)
 22.Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (разискване)
 23.Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (разискване)
 24.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)
 25.Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (разискване)
 26.Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.35 ч.


2. Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP)))

Разискването се състоя на 12 март 2018 г. (точка 14 от протокола от 12.3.2018 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei и Indrek Tarand, от името на комисията CONT, относно политиката на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Гласуване: точка 12.12 от протокола от 18.4.2018 г.


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такова разискване на основание член 135 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Беларус (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Андрей Ковачев, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly и Inese Vaidere, от името на групата PPE, относно Беларус (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D, относно Беларус (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek и Monica Macovei от името на групата ECR, относно положението в Беларус (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно положението в Беларус (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно Беларус (B8-0204/2018).

II.   Филипини (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere и Dubravka Šuica, от името на групата PPE, относно Филипините (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post и Neena Gill, от името на групата S&D, относно Филипините (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно Филипините (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Неджми Али, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Филиз Хюсменова, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Илхан Кючюк, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE, относно Филипините (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно Филипините (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, относно Филипините (B8-0208/2018).

III.   Положението в ивицата Газа (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera и Seán Kelly, от името на групата PPE, относно положението в Газа (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Norbert Neuser, от името на групата S&D, относно положението в ивицата Газа (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно положението в ивицата Газа (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, и Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora и Evi Laura Agea, относно положението в ивицата Газа (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek и Monica Macovei, от името на групата ECR, относно положението в Газа (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, относно положението в ивицата Газа (B8-0212/2018).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 162 от Правилника за дейността.


4. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - срок: 10 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012, отнасящо се за техническите изисквания и административните процедури, свързани с въвеждането на помощни програми, психологичното оценяване на полетните екипажи и систематичните и случайните проверки за психоактивни вещества, целящи осигуряване на медицинска годност на членовете на полетните и кабинните екипажи, и отнасящо се за оборудването със система за предупреждение за опасно сближение с терена на новопроизведените самолети с турбинни двигатели с максимална сертифицирана излетна маса по-малка или равна на 5 700 kg и одобрени да превозват от шест до девет пътника (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - срок: 23 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от циантранилипрол, цимоксанил, делтаметрин, дифеноконазол, фенамидон, флубендиамид, флуопиколид, фолпет, фосетил, мандестробин, мепикват, метазахлор, пропамокарб, пропаргит, пириметанил, сулфоксафлор и трифлоксистробин във или върху определени продукти (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - срок: 24 май 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на решения (ЕС) 2017/1214, (ЕС) 2017/1215, (ЕС) 2017/1216, (ЕС) 2017/1218 и (ЕС) 2017/1219 по отношение на продължителността на преходния период (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - срок: 24 юни 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение и поправка на приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - срок: 9 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - срок: 12 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 23 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - срок: 10 юли 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ECON
подпомагаща: JURI (член 54 от Правилника за дейността)


5. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на методологията за оценка, съгласно която компетентните органи разрешават на институциите да използват усъвършенствани подходи за измерване на операционния риск (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 14 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Поправка на Делегиран регламент на Комисията от 21 ноември 2017 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на превантивните здравни мерки за контрол на заразяването с Echinococcus multilocularis при кучетата и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на български език на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 за допълване на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) чрез определяне на регулаторните технически стандарти за представянето, съдържанието, преразглеждането и изменението на основните информационни документи, както и за условията за изпълнение на изискването за предоставяне на тези документи (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 4 април 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Поправка на Делегиран регламент (C(2018)0863 final) на Комисията от 15 февруари 2018 г. за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средства (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 март 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на опростените, прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации и обезпечените с активи търговски ценни книжа, изискванията към активите, получени в рамките на обратни репо споразумения, и методиките за оценка на кредитното качество (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 10 април 2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (C(2018)01194 - 2018/2614(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 март 2018 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 допълнителни месеца по искане на Европейския парламент

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

Проект на делегиран акт, срокът за който беше изменен от 1 на 3 месеца по искане на водещата комисия:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на методологията за оценка, съгласно която компетентните органи разрешават на институциите да използват усъвършенствани подходи за измерване на операционния риск (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2018 г. по искане на водещата комисия.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON


6. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 22 и 23 март (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 22 и 23 март (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) направи изявление.

Председателят отново излага позицията на Парламента относно положението в Сирия и относно необходимостта да се намерят нови собствени ресурси за бюджета на ЕС.

Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson и Diane Dodds.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се: Jean-Claude Juncker и Donald Tusk.

Разискването приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

7. Преговори преди първото четене в Парламента (одобрение) (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получила искания за гласуване от страна на групите S&D, GUE/NGL и Verts/ALE относно решението за започване на преговори на комисията ITRE въз основа на доклада на Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) и от страна на групите GUE/NGL и ENF относно решението за започване на преговори на комисията ITRE въз основа на доклада на Jerzy Buzek (A8-0143/2018), обявени в протокола от понеделник, 16 април 2018 г. (точка 11 от протокола от 16.4.2018 г.).

Гласуванията ще се проведат утре, четвъртък, 19 април 2018 г., в съответствие с член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получила искане за гласуване от членове на ЕП или от политическа(и) група(и), достигащи поне средния праг, относно останалите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 16 април 2018 г. (точка 11 от протокола от 16.4.2018 г.).

Следователно комисиите TRAN и EMPL могат да започнат преговорите след изтичането на крайния срок, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността, въз основа на докладите на Markus Pieper (A8-0125/2018) и Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. Състав на политическите групи

Aymeric Chauprade вече не е независим член на ЕП и се присъединява към групата EFDD, считано от 18 април 2018 г.


9. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)

Председателят обяви, че е получила, в съответствие с член 137, параграф 2 от Правилника за дейността, искане от комисията FEMM за консултации с Европейския икономически и социален комитет, така че той да представи становище относно неравенството между половете в цифровия сектор.

Това искане за консултации се счита за одобрено, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа искането да се постави на гласуване.


10. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г. (разискване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [2017/2136(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година
Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел Х ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0128/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0115/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0074/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0069/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0106/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0068/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0098/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0066/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0083/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0067/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0085/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0086/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0090/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0107/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0087/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0088/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0096/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0103/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0081/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0078/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0114/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0079/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0101/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0080/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0111/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0084/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (АА)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0102/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0092/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0113/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0109/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0093/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0108/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0082/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Изказа се Inés Ayala Sender, която отправи искане в бъдеще докладчиците в сянка за освобождаването от отговорност да разполагат с повече време за изказвания в сравнение с предвиденото в момента (председателят отбеляза това).

Председателят приветства Klaus-Heiner Lehne (председател на Европейската сметна палата) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle и Marco Valli представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Bart Staes, Indrek Tarand и Brian Hayes представиха докладите.

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета), Günther Oettinger и Klaus-Heiner Lehne.

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică (докладчик по становището на комисията DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (докладчик по становището на комисията CULT), Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFET), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията AGRI), Claude Rolin (докладчик по становището на комисията EMPL), Kostas Chrysogonos (докладчик по становището на комисията LIBE), Isabella De Monte (докладчик по становището на комисията TRAN), Искра Михайлова (докладчик по становището на комисията REGI), Notis Marias (докладчик по становището на комисията ECON), Gesine Meissner (докладчик по становището на комисията TRAN), Markus Ferber (докладчик по становището на комисията TRAN), Petri Sarvamaa, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Claudia Schmidt и Luke Ming Flanagan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karin Kadenbach и Rosa D'Amato.

Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Моника Панайотова, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand и Brian Hayes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.16 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.17 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.18 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.19 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.20 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.21 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.22 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.23 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.24 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.25 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.26 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.27 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.28 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.29 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.30 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.31 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.32 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.33 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.34 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.35 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.36 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.37 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.38 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.39 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.40 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.41 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.42 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.43 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.44 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.45 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.46 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.47 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.48 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.49 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.50 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.51 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.52 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.53 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.54 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.55 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.56 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.57 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.58 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.59 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.60 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.61 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.62 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.63 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.64 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.65 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.66 от протокола от 18.4.2018 г, точка 12.67 от протокола от 18.4.2018 г и точка 12.68 от протокола от 18.4.2018 г г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.50 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.00 ч.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент * (гласуване)

Доклад относно проекта за решение на Съвета за определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители в Европейския парламент (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2018)107)


12.2. График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (гласуване)

График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. (2018/2652(RSO)): вж. предложението на Председателския съвет (точка 10 от протокола от 16.4.2018 г)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

Обявено за одобрено

Графикът на месечните сесии на Европейския парламент за 2019 г. се определя, както следва:

- от 14 до 17 януари

- 30 и 31 януари

- от 11 до 14 февруари

- от 11 до 14 март

- от 25 до 28 март

- 3 и 4 април

- от 15 до 18 април

- от 2 до 4 юли

- от 15 до 18 юли

- от 16 до 19 септември

- 9 и 10 октомври

- от 21 до 24 октомври

- 13 и 14 ноември

- от 25 до 28 ноември

- от 16 до 19 декември.


12.3. Рамково споразумение между ЕС и Австралия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)108)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


12.4. Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна [2017/2227(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)109)


12.5. Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)110)

Парламентът дава съгласието си за сключване на конвенцията.


12.6. Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма (Допълнителен протокол) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)111)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


12.7. Опаковки и отпадъци от опаковки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)112)


12.8. Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)113)


12.9. Отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)114)

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)114)


12.10. Депониране на отпадъци ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)115)


12.11. Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 87/217/ЕИО на Съвета, Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) № 1257/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Директива 86/278/ЕИО на Съвета и Директива 94/63/ЕО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)116)


12.12. Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (гласуване)

Изявление на Комисията: Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP))

Разискването се състоя на 12 март 2018 г. (точка 14 от протокола от 12.3.2018 г)

Предложението за резолюция беше обявено на 18 април 2018 (точка 2 от протокола от 18.4.2018 г).

Предложение за резолюция B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)117)

Изказвания

Преди гласуването председателят уточни, че езиковите версии ще бъдат хармонизирани.


12.13. Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0184/2018 и B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0184/2018

Приема се (P8_TA(2018)118)

(Предложението за резолюция B8-0185/2018/ отпада.)


12.14. Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. (гласуване)

Доклад относно изпълнението на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. [2017/2280(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)119)


12.15. Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността (гласуване)

Доклад относно годишните доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността [2017/2010(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)120)


12.16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции [2017/2136(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)121)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)121)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (гласуване)

Доклад относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)122)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)122)

Изказвания

Dobromir Sośnierz относно провеждането на гласуванията.


12.18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)123)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)123)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)124)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)124)


12.20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел ІІ - Европейски съвет и Съвет [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)125)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)125)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


12.21. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)126)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)126)


12.22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)127)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)127)


12.23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)128)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)128)


12.24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)129)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)129)


12.25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел Х ‒ Европейска служба за външна дейност [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)130)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)130)


12.26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)131)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)131)


12.27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)132)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)132)


12.28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2016 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)133)

Изказвания

Monica Macovei представи устно изменение на изменение 1, което беше прието.


12.29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)134)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)134)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)135)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)135)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)136)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)136)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)137)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)137)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (преди 1 юли 2016 г.: Европейски полицейски колеж) (CEPOL) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)138)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)138)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)139)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)139)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)140)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)140)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).


12.36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)141)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)141)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)142)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)142)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по химикали за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)143)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)143)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)144)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)144)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)145)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)145)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)146)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)146)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)147)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)147)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕIОPA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)148)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)148)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)149)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)149)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)150)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)150)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)151)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)151)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)152)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)152)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)153)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)153)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция (сега Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 49)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)154)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)154)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 50)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)155)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)155)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 51)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)156)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)156)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година (eu-LISA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 52)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)157)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)157)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 53)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)158)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)158)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.54. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (АА) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 54)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)159)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)159)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.55. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 55)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)160)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)160)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.56. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 56)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)161)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)161)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.57. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 57)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)162)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)162)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

Изказвания

Reinhard Bütikofer относно провеждането на гласуванията (председателят даде пояснения).


12.58. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 58)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)163)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)163)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.59. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 59)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)164)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)164)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.60. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 60)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)165)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)165)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.61. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 61)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)166)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)166)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.62. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 62)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)167)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)167)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.63. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 63)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)168)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)168)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.64. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 64)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)169)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)169)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.65. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие на втората инициатива за иновативни лекарства за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 65)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)170)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)170)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.66. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 66)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)171)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)171)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

Изказвания

Petri Sarvamaa относно провеждането на гласуванията.


12.67. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие SESAR (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие SESAR за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 67)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)172)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)172)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


12.68. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) (гласуване)

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2016 година [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 68)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2018)173)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)173)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж. приложение IV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).


13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan и Jan Zahradil

Доклад Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Доклад Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune и Stanislav Polčák

Доклад Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Доклад Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и Anna Maria Corazza Bildt

Доклад Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Предложение за резолюция относно политиката на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil и Sander Loones

Предложение за резолюция относно напредъка по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и законна миграция и относно бежанците (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai и Jiří Pospíšil

Доклад Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai и Jiří Pospíšil

Доклад Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Доклад Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Доклад Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Доклад Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.47 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

15. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


16. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


17. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 5/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 06/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 08/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 09/2018 - Раздел III - Комисия (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година (2018/2001(BUD)) - BUDG - Докладчик: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми бюджетния орган за одобряването на трансфера на бюджетни кредити DEC 04/2018 – Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 04/2018 – Раздел III – Комисия.


19. Кеймбридж Аналитика и Фейсбук: Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите като отбранителна линия срещу манипулация на изборите (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Кеймбридж Аналитика и Фейсбук: Защитата на данните и неприкосновеността на личния живот на гражданите като отбранителна линия срещу манипулация на изборите (2018/2667(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Esteban González Pons, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa и Michał Boni.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Catherine Stihler, за да зададе въпрос „синя карта“ на Michał Boni, който отговори, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt и Michaela Šojdrová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini и Emilian Pavel.

Изказаха се: Věra Jourová и Моника Панайотова.

Разискването приключи.


20. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini представиха доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Elly Schlein (докладчик по становището на комисията DEVE), Kostas Chrysogonos (докладчик по становището на комисията JURI), Emmanuel Maurel (докладчик по становището на комисията INTA), Емил Радев, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Roberto Gualtieri, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, и Barbara Kappel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказаха се: Paul Rübig за да зададе въпрос „синя карта“ на Barbara Kappel, която отговори, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell и André Elissen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios и Romana Tomc.

Изказаха се: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 19.4.2018 г г.


21. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Разискването се състоя на 4 април 2017 г. (точка 5 от протокола от 4.4.2017 г.)
Гласуването се състоя на 4 април 2017 г. (точка 7.2 от протокола от 4.4.2017 г.)

Daniel Dalton представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се: Christofer Fjellner (докладчик по становището на комисията ENVI), Karima Delli (докладчик по становището на комисията TRAN), Ivan Štefanec, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Olga Sehnalová, Eleonora Evi и Nicola Caputo.

Изказаха се: Elżbieta Bieńkowska и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.6 от протокола от 19.4.2018 г г.


22. Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen (докладчик по становището на комисията ENVI) и Norbert Lins, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

Изказаха се: Eric Andrieu, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo и Michel Dantin.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Phil Hogan и Martin Häusling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 19.4.2018 г г.


23. Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (разискване)

Доклад относно прилагането на разпоредбите на Договора относно националните парламенти [2016/2149(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: György Schöpflin, от името на групата PPE, Mercedes Bresso, от името на групата S&D, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Max Andersson, от името на групата Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП, Danuta Maria Hübner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Асим Адемов и Notis Marias.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica и João Ferreira.

Изказа се Phil Hogan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказа се Paulo Rangel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 19.4.2018 г г.


24. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (разискване)

Доклад относно годишния доклад относно политиката в областта на конкуренцията [2017/2191(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказаха се: Christel Schaldemose (докладчик по становището на комисията IMCO), Tibor Szanyi (докладчик по становището на комисията AGRI), Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Alfred Sant, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE, Bernard Monot, от името на групата ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen и Dariusz Rosati.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil и Ivana Maletić.

Изказаха се: Margrethe Vestager и Ramon Tremosa i Balcells.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.16 от протокола от 19.4.2018 г г.


25. Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000015/2018), зададен от Pavel Svoboda, от името на комисията JURI, към Съвета: Оповестяване на информация относно корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner разви въпроса.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказаха се: Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Pascal Durand, от името на групата Verts/ALE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Dariusz Rosati и Elly Schlein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen и Notis Marias.

Изказа се Моника Панайотова.

Разискването приключи.


26. Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000008/2018), зададен от Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Съвета: Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Въпрос с искане за устен отговор (O-000009/2018), зададен от Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte и Mireille D'Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile разви въпросите.

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Carlos Zorrinho, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, и Michèle Rivasi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott и Michaela Šojdrová.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Моника Панайотова.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, относно обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin, от името на групата ENF, относно обществените колебания относно ваксините и намаляването на равнищата на ваксинация в Европа (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.17 от протокола от 19.4.2018 г г.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 619.992/OJJE).


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.02 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Последно осъвременяване: 23 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност