Seznam 
Zápis
PDF 386kWORD 96k
Středa, 18. dubna 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (předložené návrhy usnesení)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 6.Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března (rozprava)
 7.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 8.Členství v politických skupinách
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 10.Udělení absolutoria za rok 2016 (rozprava)
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Hlasování
  12.1.Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách * (hlasování)
  12.2.Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019 (hlasování)
  12.3.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.4.Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.5.Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.6.Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  12.7.Obaly a obalové odpady ***I (hlasování)
  12.8.Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I (hlasování)
  12.9.Odpady ***I (hlasování)
  12.10.Skládky odpadů ***I (hlasování)
  12.11.Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (hlasování)
  12.12.Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (hlasování)
  12.13.Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (hlasování)
  12.14.Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (hlasování)
  12.15.Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (hlasování)
  12.16.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)
  12.17.Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 (hlasování)
  12.18.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF (hlasování)
  12.19.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)
  12.20.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)
  12.21.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)
  12.22.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)
  12.23.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)
  12.24.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)
  12.25.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)
  12.26.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)
  12.27.Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)
  12.28.Udělení absolutoria za rok 2016: Výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur (hlasování)
  12.29.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)
  12.30.Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)
  12.31.Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)
  12.32.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)
  12.33.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)
  12.34.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)
  12.35.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)
  12.36.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)
  12.37.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)
  12.38.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)
  12.39.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)
  12.40.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)
  12.41.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)
  12.42.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)
  12.43.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)
  12.44.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)
  12.45.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)
  12.46.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)
  12.47.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)
  12.48.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)
  12.49.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (hlasování)
  12.50.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)
  12.51.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)
  12.52.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)
  12.53.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)
  12.54.Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)
  12.55.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)
  12.56.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)
  12.57.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)
  12.58.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)
  12.59.Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (hlasování)
  12.60.Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)
  12.61.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)
  12.62.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)
  12.63.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL (hlasování)
  12.64.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (hlasování)
  12.65.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)
  12.66.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)
  12.67.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR (hlasování)
  12.68.Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Pokračování denního zasedání
 16.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 17.Předložení dokumentů
 18.Převody prostředků
 19.Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb (rozprava)
 20.Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I (rozprava)
 21.Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I (rozprava)
 22.Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (rozprava)
 23.Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (rozprava)
 24.Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 25.Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (rozprava)
 26.Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (2018/2624(RSP)))

Rozprava se konala dne 12. března 2018 (bod 14 zápisu ze dne 12.3.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei a Indrek Tarand za výbor CONT o politice Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka Evropské komise (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Hlasování: bod 12.12 zápisu ze dne 18.4.2018.


3. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Bělorusko (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly a Inese Vaidere za skupinu PPE o Bělorusku (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o Bělorusku (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Monica Macovei za skupinu ECR o Bělorusku (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Bělorusku (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE o Bělorusku (B8-0204/2018).

II.   Filipíny (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere a Dubravka Šuica za skupinu PPE o Filipínách (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D o Filipínách (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner a Monica Macovei za skupinu ECR o Filipínách (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Filipínách (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE o Filipínách (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o Filipínách (B8-0208/2018).

III.   Situace v Pásmu Gazy (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera a Seán Kelly za skupinu PPE o situaci v Gaze (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Norbert Neuser za skupinu S&D o situaci v pásmu Gazy (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Marietje Schaake za skupinu ALDE o situaci v pásmu Gazy (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE a Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora a Evi Laura Agea o situaci v pásmu Gazy (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek a Monica Macovei za skupinu ECR o situaci v Gaze (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL o situaci v pásmu Gazy (B8-0212/2018).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - lhůta: 10. července 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o technické požadavky a správní postupy týkající se zavedení podpůrných programů, psychologického posouzení členů letové posádky a systematického a náhodného testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost psychoaktivních látek k zajištění jejich zdravotní způsobilosti a pokud jde o vybavení nově vyrobených letounů s turbínovým pohonem s maximální schválenou vzletovou hmotností 5 700 kg nebo nižší, které jsou schváleny k přepravě šesti až devíti cestujících na palubě, systémem výstrahy nebezpečné blízkosti terénu (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - lhůta: 23. června 2018)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazachlor, propamokarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - lhůta: 24. května 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 a (EU) 2017/1219, pokud jde o délku přechodného období (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - lhůta: 24. června 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravuje příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - lhůta: 9. července 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - lhůta: 12. července 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 23 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - lhůta: 10. července 2018)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)


5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upřesnění metodiky hodnocení, v jejímž rámci mohou příslušné orgány institucím povolit použití pokročilých přístupů k měření operačního rizika (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 14. března 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 21. listopadu 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, pokud jde o preventivní zdravotní opatření pro tlumení infekce Echinococcus multilocularis u psů a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1152/2011 (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 16. března 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje bulharské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. dubna 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2018)0863 final) ze dne 15. února 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 21. března 2018

předáno příslušnému výboru: IMCO

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, pokud jde o jednoduché, transparentní a standardizované (STS) sekuritizace a komerční papíry zajištěné aktivy, požadavky na aktiva obdržená na základě reverzního repa a metody hodnocení úvěrové kvality (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 10. dubna 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. března 2018

Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 další měsíce na žádost Evropského parlamentu

předáno příslušnému výboru: PECH

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se na žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o upřesnění metodiky hodnocení, v jejímž rámci mohou příslušné orgány institucím povolit použití pokročilých přístupů k měření operačního rizika (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj 14. března 2018 na žádost příslušného výboru

předáno příslušnému výboru: ECON


6. Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Závěry ze zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. března (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) učinil prohlášení.

Předseda se vrátil k postoji Parlamentu k situaci v Sýrii a k nutnosti najít nové vlastní zdroje rozpočtu Unie.

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson a Diane Dodds.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že obdržela žádosti skupin S&D, GUE/NGL a Verts/ALE, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru ITRE zahájit jednání na základě zprávy Janusz Lewandowski (A8-0094/2018), a žádosti skupin GUE/NGL a ENF, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru ITRE zahájit jednání na základě zprávy Jerzy Buzek (A8-0143/2018), která byla oznámena v zápisu z pondělí 16. dubna 2018 (bod 11 zápisu ze dne 16.4.2018).

Hlasování se v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu budou konat nazítří, ve čtvrtek 19. dubna 2018.

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržela žádnou žádost týkající se ostatních rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z pondělí 16. dubna 2018 (bod 11 zápisu ze dne 16.4.2018).

Výbory TRAN a EMPL tak po uplynutí lhůty stanovené v čl. 69c dost. 2 jednacího řádu mohly zahájit jednání na základě zpráv Markus Pieper (A8-0125/2018) a Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. Členství v politických skupinách

Aymeric Chauprade již nezasedá mezi nezařazenými poslanci a s platností od 18. dubna 2018 se stal členem skupiny EFDD.


9. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že v souladu s čl. 137 odst. 2 jednacího řádu obdržela žádost výboru FEMM o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, ve které výbor žádá o vydání stanoviska ve věci rozdílu mezi muži a ženami v digitálním sektoru.

Tato žádost o konzultaci se považuje za schválenou, pokud politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádají do 24 hodin od oznámení o to, aby se o žádosti hlasovalo.


10. Udělení absolutoria za rok 2016 (rozprava)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury [2017/2136(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016
Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0128/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0115/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0074/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0069/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0106/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0068/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL)
Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0098/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0066/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0083/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0067/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0085/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0086/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0090/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0107/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0087/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0088/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0096/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0103/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0081/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0078/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0114/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentura Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0079/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0101/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0080/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0111/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0084/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0102/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0092/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0113/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0109/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0093/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0108/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0082/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI)
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail
Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Vystoupila Inés Ayala Sender s žádostí, aby řečnická doba vyhrazená stínovým zpravodajům pro udělení absolutoria byla v budoucnu delší než ta, kterou disponují v současnosti (předsedající vzala vystoupení na vědomí).

Předsedající přivítala předsedu Evropského účetního dvora Klause-Heinera Lehneho a člena Komise Günthera Oettingera.

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle a Marco Valli uvedli zprávy.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Bart Staes, Indrek Tarand a Brian Hayes uvedli zprávy.

Vystoupili: Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady), Günther Oettinger a Klaus-Heiner Lehne.

Vystoupili: Doru-Claudian Frunzulică (zpravodaj výboru DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (zpravodaj výboru CULT), Cristian Dan Preda (zpravodaj výboru AFET), Alain Cadec (zpravodaj výboru PECH), Karin Kadenbach (zpravodajka výboru AGRI), Claude Rolin (zpravodaj výboru EMPL), Kostas Chrysogonos (zpravodaj výboru LIBE), Isabella De Monte (zpravodajka výboru TRAN), Iskra Mihaylova (zpravodajka výboru REGI), Notis Marias (zpravodaj výboru ECON), Gesine Meissner (zpravodajka výboru TRAN), Markus Ferber (zpravodaj výboru TRAN), Petri Sarvamaa za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Claudia Schmidt a Luke Ming Flanagan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Karin Kadenbach a Rosa D'Amato.

Vystoupili: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand a Brian Hayes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.16 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.17 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.18 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.19 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.20 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.21 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.22 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.23 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.24 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.25 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.26 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.27 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.28 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.29 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.30 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.31 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.32 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.33 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.34 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.35 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.36 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.37 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.38 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.39 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.40 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.41 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.42 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.43 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.44 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.45 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.46 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.47 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.48 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.49 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.50 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.51 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.52 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.53 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.54 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.55 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.56 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.57 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.58 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.59 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.60 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.61 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.62 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.63 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.64 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.65 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.66 zápisu ze dne 18.4.2018, bod 12.67 zápisu ze dne 18.4.2018 a bod 12.68 zápisu ze dne 18.4.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo ve 12:00.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen (P8_TA(2018)107)


12.2. Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019 (hlasování)

Harmonogram dílčích zasedání Parlamentu v roce 2019 (2018/2652(RSO)): viz návrh Konference předsedů (bod 10 zápisu ze dne 16.4.2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

prohlášen za schválený

Harmonogram dílčích zasedání Evropského parlamentu v roce 2019 je tudíž stanoven takto:

- od 14. do 17. ledna

- 30. a 31. ledna

- od 11. do 14. února

- od 11. do 14. března

- od 25. do 28. března

- 3. a 4. dubna

- od 15. do 18. dubna

- od 2. do 4. července

- od 15. do 18. července

- od 16. do 19. září

- 9. a 10. října

- od 21. do 24. října

- 13. a 14. listopadu

- od 25. do 28. listopadu

- od 16. do 19. prosince.


12.3. Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)108)

Parlament schválil uzavření dohody.


12.4. Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií (usnesení) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé jménem Unie [2017/2227(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)109)


12.5. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)110)

Parlament schválil uzavření úmluvy.


12.6. Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (dodatkový protokol) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu jménem Evropské unie [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)111)

Parlament schválil uzavření protokolu.


12.7. Obaly a obalové odpady ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)112)


12.8. Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)113)


12.9. Odpady ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)114)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)114)


12.10. Skládky odpadů ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)115)


12.11. Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)116)


12.12. Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (hlasování)

Prohlášení Komise: Integrita Komise, zejména jmenování generálního tajemníka Evropské komise (2018/2624(RSP))

Rozprava se konala dne 12. března 2018 (bod 14 zápisu ze dne 12.3.2018)

Návrh usnesení byl oznámen dne 18. dubna 2018 (bod 2 zápisu ze dne 18.4.2018).

Návrh usnesení B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)117)

Vystoupení

Předsedající před hlasováním upřesnil, že jazyková znění budou uvedena v soulad.


12.13. Pokrok ve věci globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu OSN o uprchlících (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0184/2018 a B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ B8-0184/2018

přijat (P8_TA(2018)118)

(Návrh usnesení B8-0185/2018/ se nebere v potaz.)


12.14. Provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 (hlasování)

Zpráva o provádění nástrojů EU pro financování vnější činnosti: přezkum v polovině období v roce 2017 a budoucí uspořádání po roce 2020 [2017/2280(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)119)


12.15. Výroční zprávy za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě (hlasování)

Zpráva o výročních zprávách za rok 2015 a 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě [2017/2010(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)120)


12.16. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl III – Komise a výkonné agentury [2017/2136(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)121)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)121)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.17. Udělení absolutoria za rok 2016: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zvláštních zprávách Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi za rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)122)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)122)

Vystoupení

Sośnierz Dobromir k vedení hlasování.


12.18. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – 8., 9.,10. a 11. ERF (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)123)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)123)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.19. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl I – Evropský parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)124)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)124)


12.20. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)125)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)125)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní závěrka byly odloženy (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


12.21. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IV – Soudní dvůr [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)126)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)126)


12.22. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl V – Účetní dvůr [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)127)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)127)


12.23. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)128)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)128)


12.24. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VII – Výbor regionů [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)129)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)129)


12.25. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Marco Valli (A8-0128/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)130)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)130)


12.26. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)131)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)131)


12.27. Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)132)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)132)


12.28. Udělení absolutoria za rok 2016: Výkonnost, finanční řízení a kontrola evropských agentur (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2016: výkonnost, finanční řízení a kontrola [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0115/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)133)

Vystoupení

Monica Macovei předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 1, který byl vzat v potaz.


12.29. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0074/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)134)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)134)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.30. Udělení absolutoria za rok 2016: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0069/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)135)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)135)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.31. Udělení absolutoria za rok 2016: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0106/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)136)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)136)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.32. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0068/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)137)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)137)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.33. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (hlasování)

Zpráva k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (do 1. července 2016: Evropská policejní akademie) (CEPOL) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0098/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)138)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)138)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.34. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0066/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 34)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)139)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)139)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.35. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0083/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 35)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)140)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)140)

Rozhodnutí o udělení absolutoria a účetní závěrka byly odloženy (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. b) jednacího řádu).


12.36. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0067/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 36)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)141)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)141)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.37. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0085/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 37)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)142)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)142)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.38. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0086/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 38)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)143)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)143)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.39. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0090/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 39)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)144)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)144)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.40. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0107/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 40)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)145)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)145)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.41. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 41)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)146)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)146)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.42. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0087/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 42)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)147)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)147)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.43. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0088/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 43)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)148)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)148)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.44. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0096/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 44)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)149)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)149)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.45. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0103/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 45)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)150)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)150)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.46. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0081/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 46)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)151)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)151)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.47. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0078/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 47)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)152)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)152)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.48. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0114/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 48)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)153)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)153)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.49. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice (nyní Agentura Evropské unie pro železnice) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0079/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 49)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)154)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)154)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.50. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0101/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 50)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)155)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)155)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.51. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0080/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 51)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)156)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)156)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.52. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0111/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 52)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)157)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)157)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.53. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0084/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 53)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)158)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)158)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.54. Udělení absolutoria za rok 2016: Zásobovací agentura Euratomu (ESA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0102/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 54)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)159)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)159)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.55. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0092/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 55)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)160)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)160)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.56. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0113/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 56)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)161)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)161)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.57. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropský policejní úřad (Europol) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu (Europol) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0109/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 57)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)162)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)162)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Vystoupení

Reinhard Bütikofer k průběhu hlasování (předsedající poskytl upřesnění).


12.58. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0093/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 58)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)163)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)163)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.59. Udělení absolutoria za rok 2016: Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0108/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 59)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)164)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)164)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.60. Udělení absolutoria za rok 2016: Agentura pro evropský GNSS (GSA) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Bart Staes (A8-0082/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 60)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)165)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)165)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.61. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 61)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)166)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)166)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.62. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Clean Sky 2 (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 62)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)167)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)167)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.63. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik ECSEL (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ECSEL na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 63)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)168)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)168)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.64. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 64)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)169)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)169)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.65. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IMI) (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 65)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)170)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)170)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.66. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy (jaderná syntéza pro energii) na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 66)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)171)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)171)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).

Vystoupení

Petri Sarvamaa k vedení hlasování.


12.67. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik SESAR (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 67)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)172)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)172)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


12.68. Udělení absolutoria za rok 2016: Společný podnik Shift2Rail (hlasování)

Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Shift2Rail na rozpočtový rok 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 68)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2018)173)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)173)

Absolutorium bylo uděleno a účetní závěrka schválena (viz příloha IV čl. 5 odst. 1 písm. a) jednacího řádu).


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan a Jan Zahradil

zpráva Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

zpráva Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune a Stanislav Polčák

zpráva Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

zpráva Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, a Anna Maria Corazza Bildt

zpráva Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

návrh usnesení o politice Komise v oblasti integrity, zejména pak pokud jde o jmenování generálního tajemníka Evropské komise (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil a Sander Loones

návrh usnesení o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

zpráva Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai a Jiří Pospíšil

zpráva Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

zpráva Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

zpráva Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:47.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

15. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


16. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


17. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh na převod prostředků DEC 5/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 06/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 07/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 08/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 09/2018 - Oddíl III - Komise (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) parlamentními výbory

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2019 (2018/2001(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Převody prostředků

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 04/2018 - oddíl III – Komise.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 04/2018 - oddíl III – Komise.


19. Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Případ Cambridge Analytica a Facebook: ochrana údajů a soukromí občanů jako linie obrany proti manipulaci voleb (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa a Michał Boni.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Michał Boni, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Catherine Stihler, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini a Emilian Pavel.

Vystoupily: Věra Jourová a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


20. Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Hospodářský a měnový výbor - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajové: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini uvedli zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Elly Schlein (zpravodajka výboru DEVE), Kostas Chrysogonos (zpravodaj výboru JURI), Emmanuel Maurel (zpravodaj výboru INTA), Emil Radev za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Roberto Gualtieri, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, a Barbara Kappel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Barbara Kappel, aby odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell a André Elissen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios a Romana Tomc.

Vystoupili: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 19.4.2018.


21. Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a dozor nad trhem s nimi ***I (rozprava)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Rozprava se konala dne 4. dubna 2017 (bod 5 zápisu ze dne 4.4.2017)
Rozprava se konala dne 4. dubna 2017 (bod 7.2 zápisu ze dne 4.4.2017)

Daniel Dalton uvedl zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Christofer Fjellner (zpravodaj výboru ENVI), Karima Delli (zpravodajka výboru TRAN), Ivan Štefanec za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Anneleen Van Bossuyt za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli a Maria Grapini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Olga Sehnalová, Eleonora Evi a Nicola Caputo.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a Daniel Dalton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.6 zápisu ze dne 19.4.2018.


22. Ekologická produkce a označování ekologických produktů ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling uvedl zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen (zpravodajka výboru ENVI) a Norbert Lins za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

Vystoupili: Eric Andrieu za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo a Michel Dantin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Phil Hogan a Martin Häusling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 19.4.2018.


23. Provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů (rozprava)

Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají vnitrostátních parlamentů [2016/2149(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel uvedl zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: György Schöpflin za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Max Andersson za skupinu Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski –nezařazený poslanec, Danuta Maria Hübner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov a Notis Marias.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica a João Ferreira.

Vystoupil Phil Hogan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupil Paulo Rangel.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.15 zápisu ze dne 19.4.2018.


24. Výroční zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže [2017/2191(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells uvedl zprávu.

Vystoupila Margrethe Vestager (členka Komise).

Vystoupili: Christel Schaldemose (zpravodajka výboru IMCO), Tibor Szanyi (zpravodaj výboru AGRI), Theodor Dumitru Stolojan za skupinu PPE, Alfred Sant za skupinu S&D, Sander Loones za skupinu ECR, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, Bernard Monot za skupinu ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen a Dariusz Rosati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil a Ivana Maletić.

Vystoupili: Margrethe Vestager a Ramon Tremosa i Balcells.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.16 zápisu ze dne 19.4.2018.


25. Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000015/2018), kterou pokládá Pavel Svoboda za výbor JURI Radě: Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner rozvinula otázku.

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Sergio Gaetano Cofferati za skupinu S&D, Pascal Durand za skupinu Verts/ALE, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Dariusz Rosati a Elly Schlein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen a Notis Marias.

Vystoupila Monika Panayotova.

Rozprava skončila.


26. Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000008/2018), kterou pokládají Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Radě: Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000009/2018), kterou pokládá Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D'Ornano za výbor ENVI Komisi: Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile rozvinula otázky.

Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Renate Sommer za skupinu PPE, Carlos Zorrinho za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Marco Affronte za skupinu Verts/ALE, a Michèle Rivasi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott a Michaela Šojdrová.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Monika Panayotova.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte a Mireille D’Ornano za výbor ENVI o váhavosti vůči očkování a poklesu proočkovanosti v Evropě (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin za skupinu ENF o neochotě k očkování a poklesu proočkovanosti v Evropě (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.17 zápisu ze dne 19.4.2018.


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 619.992/OJJE).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Poslední aktualizace: 23. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí