Indeks 
Protokol
PDF 391kWORD 94k
Onsdag den 18. april 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (indgivne beslutningsforslag)
 3.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 6.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 22.-23. marts (forhandling)
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 8.De politiske gruppers sammensætning
 9.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 10.Decharge 2016 (forhandling)
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Afstemningstid
  12.1.Fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet * (afstemning)
  12.2.Parlamentets mødekalender - 2019 (afstemning)
  12.3.Rammeaftalen mellem EU og Australien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.4.Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.5.Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.6.Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (tillægsprotokol) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  12.7.Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)
  12.8.Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)
  12.9.Affald ***I (afstemning)
  12.10.Deponering af affald ***I (afstemning)
  12.11.Procedureregler på området miljørapportering ***I (afstemning)
  12.12.Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (afstemning)
  12.13.Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (afstemning)
  12.14.Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (afstemning)
  12.15.Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (afstemning)
  12.16.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)
  12.17.Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 (afstemning)
  12.18.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)
  12.19.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)
  12.20.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)
  12.21.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen (afstemning)
  12.22.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)
  12.23.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)
  12.24.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)
  12.25.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)
  12.26.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  12.27.Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)
  12.28.Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol (afstemning)
  12.29.Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)
  12.30.Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)
  12.31.Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)
  12.32.Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)
  12.33.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (afstemning)
  12.34.Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)
  12.35.Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)
  12.36.Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)
  12.37.Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)
  12.38.Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)
  12.39.Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)
  12.40.Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)
  12.41.Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)
  12.42.Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)
  12.43.Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)
  12.44.Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)
  12.45.Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)
  12.46.Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (afstemning)
  12.47.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)
  12.48.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)
  12.49.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)
  12.50.Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)
  12.51.Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)
  12.52.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)
  12.53.Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)
  12.54.Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)
  12.55.Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)
  12.56.Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)
  12.57.Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)
  12.58.Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)
  12.59.Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (afstemning)
  12.60.Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)
  12.61.Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)
  12.62.Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)
  12.63.Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)
  12.64.Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2) (afstemning)
  12.65.Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)
  12.66.Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)
  12.67.Decharge 2016: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)
  12.68.Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail (afstemning)
 13.Stemmeforklaringer
 14.Stemmerettelser og -intentioner
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 17.Modtagne dokumenter
 18.Bevillingsoverførsler
 19.Cambridge Analytica og Facebook: Databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som et forsvar mod valgmanipulation (forhandling)
 20.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I (forhandling)
 21.Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (forhandling)
 22.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I (forhandling)
 23.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (forhandling)
 24.Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 25.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (forhandling)
 26.Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (forhandling)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (2018/2624(RSP)))

Forhandlingen havde fundet sted den 12. marts 2018 (punkt 14 i protokollen af 12.3.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei og Indrek Tarand, for CONT, om Kommissionens integritetspolitik, navnlig udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Afstemning: punkt 12.12 i protokollen af 18.4.2018.


3. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Hviderusland (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om Hviderusland (B8-0197/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen, om Hviderusland (B8-0199/2018)

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek og Monica Macovei for ECR-Gruppen, om situationen i Hviderusland (B8-0200/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om situationen i Hviderusland (B8-0201/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler og Jordi Solé, for Verts/ALE-Gruppen, om Hviderusland (B8-0204/2018).

II.   Filippinerne (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere og Dubravka Šuica, for PPE-Gruppen, om Filippinerne (B8-0198/2018)

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post og Neena Gill, for S&D-Gruppen, om Filippinerne (B8-0202/2018)

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner og Monica Macovei, for ECR-Gruppen, om Filippinerne (B8-0203/2018)

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen, om Filippinerne (B8-0205/2018)

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen, om Filippinerne (B8-0206/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan og Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL-Gruppen, om Filippinerne (B8-0208/2018).

III.   Situationen i Gazastriben (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera og Seán Kelly, for PPE-Gruppen, om situationen i Gazastriben (B8-0191/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Norbert Neuser, for S&D-Gruppen, om situationen i Gazastriben (B8-0207/2018)

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš og Marietje Schaake, for ALDE-Gruppen, om situationen i Gazastriben (B8-0209/2018)

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé og Igor Šoltes, for Verts/ALE-Gruppen, og Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora og Evi Laura Agea, om situationen i Gazastriben (B8-0210/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek og Monica Macovei, for ECR-Gruppen, om situationen i Gazastriben (B8-0211/2018)

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas og Kostadinka Kuneva, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Gazastriben (B8-0212/2018).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


4. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 om tekniske krav og administrative procedurer i forbindelse med personale inden for civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - frist: 10. juli 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår de tekniske krav og administrative procedurer for indførelse af støtteprogrammer, psykologisk vurdering af flyvebesætningen samt systematisk og stikprøvebaseret test for psykoaktive stoffer for at sikre flyve- og kabinebesætningsmedlemmernes helbredsmæssige egnethed og for så vidt angår udstyring af nye turbinedrevne flyvemaskiner med en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder, der er godkendt til at befordre seks til ni passagerer, med et terrænadvarselssystem (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - frist: 23. juni 2018)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer for cyantraniliprol, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazol, fenamidon, flubendiamid, fluopicolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargit, pyrimethanil, sulfoxaflor og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - frist: 24. maj 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 for så vidt angår overgangsperiodens varighed (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - frist: 24. juni 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring og berigtigelse af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - frist: 9. juli 2018)
henvist til kor. udv. ENVI
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens forordning om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - frist: 12. juli 2018)
henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 23 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - frist: 10. juli 2018)
henvist til kor. udv. ECON
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 54)


5. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår præciseringen af den vurderingsmetode, som de kompetente myndigheder skal anvende, når institutter gives tilladelse til at anvende avancerede målemetoder for operationel risiko (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2018

henvist til kor. udv. ECON

- Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) af 21. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 for så vidt angår forebyggende sundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Echinococcus multilocularis-infektioner hos hunde og om ophævelse af delegeret forordning (EU) nr. 1152/2011 [C(2017)07619 final] (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. marts 2018

henvist til kor. udv. ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den bulgarske udgave af delegeret forordning (EU) 2017/653 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) vedrørende reguleringsmæssige tekniske standarder for præsentation, indhold, gennemgang og revision af dokumenter med central information og betingelser for opfyldelse af kravet om at stille sådanne dokumenter til rådighed (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. april 2018

henvist til kor. udv. ECON

- Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (C(2018)0863 final) af 15. februar 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. marts 2018

henvist til kor. udv. IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af og supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1131 for så vidt angår simple, transparente og standardiserede (STS) securitiseringer og gældsbreve med sikkerhed i konkrete aktiver (ABCP'er), krav til aktiver, der modtages som led i omvendte genkøbsaftaler, og kreditkvalitetsvurderingsmetoder (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 10. april 2018

henvist til kor. udv. ECON

Udkast til delegeret retsakt, for hvilket fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2. marts 2018

Forlængelse af indsigelsesfristen: yderligere 2 måneder på Parlamentets anmodning

henvist til kor. udv. PECH

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår præciseringen af den vurderingsmetode, som de kompetente myndigheder skal anvende, når institutter gives tilladelse til at anvende avancerede målemetoder for operationel risiko – (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. marts 2018 efter anmodning fra det kompetente udvalg.

Henvist til kor. udv.: ECON


6. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 22.-23. marts (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 22.-23. marts 2018/2550(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) afgav redegørelsen.

Formanden mindede om Parlamentets holdning til situationen i Syrien og om nødvendigheden af at finde nye egne indtægter til Unionens budget.

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Harald Vilimsky for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson og Diane Dodds.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini og Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Jean-Claude Juncker og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)

Formanden meddelte, at hun fra S&D-, GUE/NGL- og Verts/ALE-Gruppen havde modtaget en anmodning om at sætte ITRE’s afgørelse om at indlede forhandlinger på grundlag af betænkning af Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) under afstemning, og at hun fra GUE/NGL- og ENF-Gruppen havde modtaget en anmodning om at sætte ITRE’s afgørelse om at indlede forhandlinger på grundlag af betænkning af Jerzy Buzek (A8-0143/2018) under afstemning. Begge afgørelser var blevet meddelt i protokollen fra mandag den 16. april 2018 (punkt 11 i protokollen af 16.4.2018).

Afstemningerne ville finde sted den efterfølgende dag, torsdag den 19. april 2018, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2.

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget nogen anmodning om afstemning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst nåede op på den middelhøje tærskel, vedrørende de andre afgørelser om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen fra mandag den 16. april 2018 (punkt 11 i protokollen af 16.4.2018).

TRAN og EMPL havde således kunnet påbegynde forhandlingerne efter udløbet af fristen i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, på grundlag af betænkningerne af Markus Pieper (A8-0125/2018) og Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. De politiske gruppers sammensætning

Aymeric Chauprade var ikke længere at finde blandt løsgængerne, men havde tilsluttet sig EFDD-Gruppen med virkning fra den 18. april 2018.


9. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)

Formanden meddelte, at hun i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 2, fra FEMM havde modtaget en anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, for at udvalget afgiver udtalelse om kønsforskellene på det digitale område.

Denne anmodning om høring anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer anmoder om, at den sættes under afstemning.


10. Decharge 2016 (forhandling)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [2017/2136(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016
Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion V – Revisionsretten [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0128/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0115/2018)

Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0074/2018)

Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0069/2018)

Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0106/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0068/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0098/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0066/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0083/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0067/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0085/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0086/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0090/2018)

Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0107/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0087/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0088/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0096/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0103/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA).
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0081/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0078/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0114/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0079/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
Betænkning om om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0101/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0080/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0111/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0084/2018)

Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0102/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0092/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0113/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0109/2018)

Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0093/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0108/2018)

Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0082/2018)

Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Decharge 2016: SESAR-fællesforetagendet
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Indlæg af Inés Ayala Sender, der anmodede om, at der i fremtiden blev givet mere taletid til skyggeordførerne for dechargebetænkninger, end hvad der er tilfældet på nuværende tidspunkt (formanden tog anmodningen til efterretningen).

Formanden hilste Klaus-Heiner Lehne (formand for Revisionsretten) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) velkommen.

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle og Marco Valli forelagde betænkningerne.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Bart Staes, Indrek Tarand og Brian Hayes forelagde betænkningerne.

Talere: Monika Panayotova (formand for Rådet), Günther Oettinger og Klaus-Heiner Lehne.

Talere: Doru-Claudian Frunzulică (ordfører for udtalelse fra DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (ordfører for udtalelse fra CULT), Cristian Dan Preda (ordfører for udtalelse fra AFET), Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH), Karin Kadenbach (ordfører for udtalelse fra AGRI), Claude Rolin (ordfører for udtalelse fra EMPL), Kostas Chrysogonos (ordfører for udtalelse fra LIBE), Isabella De Monte (ordfører for udtalelse fra TRAN), Iskra Mihaylova (ordfører for udtalelse fra REGI), Notis Marias (ordfører for udtalelse fra ECON), Gesine Meissner (ordfører for udtalelse fra TRAN), Markus Ferber (ordfører for udtalelse fra TRAN), Petri Sarvamaa for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Claudia Schmidt og Luke Ming Flanagan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Karin Kadenbach og Rosa D'Amato.

Talere: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand og Brian Hayes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.16 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.17 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.18 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.19 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.20 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.21 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.22 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.23 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.24 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.25 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.26 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.27 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.28 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.29 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.30 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.31 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.32 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.33 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.34 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.35 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.36 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.37 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.38 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.39 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.40 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.41 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.42 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.43 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.44 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.45 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.46 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.47 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.48 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.49 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.50 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.51 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.52 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.53 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.54 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.55 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.56 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.57 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.58 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.59 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.60 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.61 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.62 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.63 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.64 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.65 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.66 i protokollen af 18.4.2018, punkt 12.67 i protokollen af 18.4.2018 og punkt 12.68 i protokollen af 18.4.2018.

(Mødet afbrudt kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.00.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om fastsættelse af perioden for det niende almindelige direkte valg af repræsentanter i Europa-Parlamentet (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Godkendt (P8_TA(2018)107)


12.2. Parlamentets mødekalender - 2019 (afstemning)

Parlamentets mødekalender - 2019 (2018/2652(RSO)): se forslag fra Formandskonferencen (punkt 10 i protokollen af 16.4.2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

Erklæret godkendt

Europa-Parlamentets mødekalender for 2019 ser således ud som følger:

- fra 14. til 17. januar

- den 30. og 31. januar

- fra 11. til 14. februar

- fra 11. til 14. marts

- fra 25. til 28. marts

- den 3. og 4. april

- fra 15. til 18. april

- fra 2. til 4. juli

- fra 15. til 18. juli

- fra 16. til 19. september

- den 9. og 10. oktober

- fra 21. til 24. oktober

- den 13. og 14. november

- fra 25. til 28. november

- fra 16. til 19. december.


12.3. Rammeaftalen mellem EU og Australien *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)108)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


12.4. Rammeaftalen mellem EU og Australien (beslutning) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side [2017/2227(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)109)


12.5. Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)110)

Parlamentet godkendte indgåelsen af konventionen.


12.6. Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (tillægsprotokol) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)111)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


12.7. Emballage og emballageaffald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)112)


12.8. Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)113)


12.9. Affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)114)

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2018)114)


12.10. Deponering af affald ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)115)


12.11. Procedureregler på området miljørapportering ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 87/217/EØF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013, Rådets direktiv 86/278/EØF og Rådets direktiv 94/63/EF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)116)


12.12. Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen Kommissionens integritetspolitik, især udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (2018/2624(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 12. marts 2018 (punkt 14 i protokollen af 12.3.2018)

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 18. april 2018 (punkt 2 i protokollen af 18.4.2018).

Forslag til beslutning B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)117)

Indlæg

Formanden præciserede inden afstemningen, at de forskellige sprogudgaver ville blive harmoniseret.


12.13. Fremskridt med FN's globale aftale om sikker, ordentlig og regelmæssig migration og om flygtninge (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0184/2018 og B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0184/2018

Vedtaget (P8_TA(2018)118)

(Forslag til beslutning B8-0185/2018/ bortfaldt).


12.14. Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020 [2017/2280(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)119)


12.15. Årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (afstemning)

Betænkning om årsrapporter 2015-2016 om nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet [2017/2010(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)120)


12.16. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion III – Kommissionen og forvaltningsorganerne [2017/2136(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)121)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)121)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.17. Decharge 2016: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 (afstemning)

Betænkning om Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)122)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)122)

Indlæg

Sośnierz Dobromir om afviklingen af afstemningen.


12.18. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)123)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)123)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.19. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Parlamentet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion I – Europa-Parlamentet [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)124)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)124)


12.20. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)125)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)125)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b).


12.21. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Domstolen (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IV – Domstolen [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)126)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)126)


12.22. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Revisionsretten (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion V – Revisionsretten [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)127)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)127)


12.23. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)128)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)128)


12.24. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Regionsudvalget (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VII - Regionsudvalget [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)129)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)129)


12.25. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion X - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)130)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)130)


12.26. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)131)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)131)


12.27. Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)132)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)132)


12.28. Decharge 2016: EU-agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions agenturer for regnskabsåret 2016: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)133)

Indlæg

Monica Macovei havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 1, som var blevet godtaget.


12.29. Decharge 2016: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)134)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)134)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.30. Decharge 2016: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)135)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)135)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.31. Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)136)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)136)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.32. Decharge 2016: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)137)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)137)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.33. Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (inden 1. juli 2016: Det Europæiske Politiakademi) (Cepol) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)138)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)138)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.34. Decharge 2016: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 34)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)139)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)139)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.35. Decharge 2016: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 35)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)140)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)140)

Afgørelsen om meddelelse af decharge blev udsat, og afslutningen af regnskaberne blev udsat (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1, litra b).


12.36. Decharge 2016: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 36)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)141)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)141)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.37. Decharge 2016: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 37)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)142)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)142)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.38. Decharge 2016: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 38)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)143)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)143)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.39. Decharge 2016: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 39)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)144)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)144)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.40. Decharge 2016: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 40)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)145)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)145)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.41. Decharge 2016: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 41)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)146)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)146)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.42. Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 42)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)147)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)147)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.43. Decharge 2016: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 43)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)148)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)148)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.44. Decharge 2016: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 44)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)149)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)149)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.45. Decharge 2016: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 45)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)150)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)150)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.46. Decharge 2016: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA). (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 46)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)151)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)151)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.47. Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 47)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)152)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)152)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.48. Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 48)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)153)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)153)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.49. Decharge 2016: Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur (nu Den Europæiske Unions Jernbaneagentur) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 49)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)154)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)154)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.50. Decharge 2016: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) (afstemning)

Betænkning om om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 50)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)155)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)155)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.51. Decharge 2016: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 51)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)156)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)156)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.52. Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 52)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)157)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)157)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.53. Decharge 2016: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 53)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)158)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)158)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.54. Decharge 2016: Euratoms Forsyningsagentur (ESA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 54)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)159)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)159)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.55. Decharge 2016: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 55)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)160)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)160)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.56. Decharge 2016: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 56)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)161)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)161)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.57. Decharge 2016: Den Europæiske Politienhed (Europol) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Politienhed (Europol) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 57)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)162)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)162)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Reinhard Bütikofer om afviklingen af afstemningen (formanden præciserede proceduren).


12.58. Decharge 2016: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 58)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)163)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)163)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.59. Decharge 2016: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 59)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)164)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)164)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.60. Decharge 2016: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 60)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)165)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)165)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.61. Decharge 2016 - Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 61)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)166)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)166)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.62. Decharge 2016: Fællesforetagendet Clean Sky 2 (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 62)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)167)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)167)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.63. Decharge 2016: Fællesforetagendet ECSEL (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 63)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)168)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)168)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.64. Decharge 2016: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB2) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 64)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)169)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)169)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.65. Decharge 2016: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 65)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)170)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)170)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.66. Decharge 2016: Fællesforetagendet for ITER og fusionsenergiudvikling (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 66)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)171)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)171)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).

Indlæg

Petri Sarvamaa om afviklingen af afstemningen.


12.67. Decharge 2016: SESAR-fællesforetagendet (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 67)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)172)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)172)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


12.68. Decharge 2016: Fællesforetagendet Shift2Rail (afstemning)

Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Shift2Rail for regnskabsåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 68)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2018)173)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)173)

Der meddeles decharge. Afgørelsen om meddelelse af decharge indebærer afslutning af regnskaberne (jf. forretningsordenens bilag IV, artikel 5, stk. 1).


13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan og Jan Zahradil

Betænkning: Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Betænkning: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune og Stanislav Polčák

Betænkning: Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Betænkning: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen og Anna Maria Corazza Bildt

Betænkning: Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Forslag til beslutning om Kommissionens integritetspolitik, navnlig udnævnelsen af generalsekretæren for Europa-Kommissionen (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil og Sander Loones

Forslag til beslutning om fremskridt for FN's globale aftaler om sikker, ordentlig og regulær migration og om flygtninge (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai og Jiří Pospíšil

Betænkning: Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betænkning: Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai og Jiří Pospíšil

Betænkning: Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betænkning: Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Betænkning: Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Betænkning: Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.47.)


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


16. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


17. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 5/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 06/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 07/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 08/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 09/2018 - Sektion III - Kommissionen (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra udvalgene

- Betænkning om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2019 (2018/2001(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Bevillingsoverførsler

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om, at det havde godkendt bevillingsoverførsel DEC 04/2018 - Sektion III – Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 04/2018 - Sektion III – Kommissionen.


19. Cambridge Analytica og Facebook: Databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som et forsvar mod valgmanipulation (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Cambridge Analytica og Facebook: Databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred som et forsvar mod valgmanipulation (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa og Michał Boni.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Catherine Stihler, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Michał Boni, som besvarede det, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt og Michaela Šojdrová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini og Emilian Pavel.

Talere: Věra Jourová og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/101/EF [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini forelagde betænkningen

Indlæg af Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Elly Schlein (ordfører for udtalelse fra DEVE), Kostas Chrysogonos (ordfører for udtalelse fra JURI), Emmanuel Maurel (ordfører for udtalelse fra INTA), Emil Radev for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Petr Ježek for ALDE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Roberto Gualtieri, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, og Barbara Kappel.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Paul Rübig for at stille et blåt kort-spørgsmål til Barbara Kappel som besvarede det, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell og André Elissen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios og Romana Tomc.

Talere: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 19.4.2018.


21. Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Forhandlingen fandt sted den 4. april 2017 (punkt 5 i protokollen af 4.4.2017)
Afstemningen fandt sted den 4. april 2017 (punkt 7.2 i protokollen af 4.4.2017)

Daniel Dalton forelagde betænkningen.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Christofer Fjellner (ordfører for udtalelse fra ENVI), Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Anneleen Van Bossuyt for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Olga Sehnalová, Eleonora Evi og Nicola Caputo.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 19.4.2018.


22. Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. XXX/XXX [forordningen om offentlig kontrol] og om ophævelse af forordning (EF) nr. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Sirpa Pietikäinen (ordfører for udtalelse fra ENVI) og Norbert Lins for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Jacques Colombier for ENF-Gruppen, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo og Michel Dantin.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski og Mairead McGuinness.

Talere: Phil Hogan og Martin Häusling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 19.4.2018.


23. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om de nationale parlamenter [2016/2149(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: György Schöpflin for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger, Danuta Maria Hübner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov og Notis Marias.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica og João Ferreira.

Indlæg af Phil Hogan.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Indlæg af Paulo Rangel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.15 i protokollen af 19.4.2018.


24. Årlig beretning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)

Betænkning om årlig beretning om EU's konkurrencepolitik [2017/2191(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells forelagde betænkningen.

Indlæg af Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen).

Talere: Christel Schaldemose (ordfører for udtalelse fra IMCO), Tibor Szanyi (ordfører for udtalelse fra AGRI), Theodor Dumitru Stolojan for PPE-Gruppen, Alfred Sant for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen og Dariusz Rosati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil og Ivana Maletić.

Talere: Margrethe Vestager og Ramon Tremosa i Balcells.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.16 i protokollen af 19.4.2018.


25. Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000015/2018) af Pavel Svoboda, for JURI, til Rådet: Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner begrundede spørgsmålet.

Monika Panayotova (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Sergio Gaetano Cofferati for S&D-Gruppen, Pascal Durand for Verts/ALE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Dariusz Rosati og Elly Schlein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen og Notis Marias.

Indlæg af Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


26. Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000008/2018) af Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Rådet: Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000009/2018) af Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte og Mireille D'Ornano, for ENVI, til Kommissionen: Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile begrundede forespørgslerne.

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Renate Sommer for PPE-Gruppen, Carlos Zorrinho for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, og Michèle Rivasi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott og Michaela Šojdrová.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis og Monika Panayotova.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte og Mireille D’Ornano, for ENVI, om vaccineskepsis og faldende vaccinationsrater i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018)

—   Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, om vaccineskepsis og faldende vaccinationsrater i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.17 i protokollen af 19.4.2018.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 619.992/OJJE).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Seneste opdatering: 23. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik