Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 438kWORD 106k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 5.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 6.Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη στις 22 και 23 Μαρτίου (συζήτηση)
 7.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 10.Απαλλαγές 2016 (συζήτηση)
 11.Επανάληψη της συνόδου
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία * (ψηφοφορία)
  
12.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019 (ψηφοφορία)
  
12.3.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.4.Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.5.Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.6.Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.7.Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (ψηφοφορία)
  
12.8.Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I (ψηφοφορία)
  
12.9.Απόβλητα ***I (ψηφοφορία)
  
12.10.Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I (ψηφοφορία)
  
12.11.Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων ***I (ψηφοφορία)
  
12.12.Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  
12.13.Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (ψηφοφορία)
  
12.14.Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (ψηφοφορία)
  
12.15.Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (ψηφοφορία)
  
12.16.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)
  
12.17.Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 (ψηφοφορία)
  
12.18.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ (ψηφοφορία)
  
12.19.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)
  
12.20.Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)
  
12.21.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)
  
12.22.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)
  
12.23.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
12.24.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)
  
12.25.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)
  
12.26.Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)
  
12.27.Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)
  
12.28.Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
12.29.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)
  
12.30.Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)
  
12.31.Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (ψηφοφορία)
  
12.32.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)
  
12.33.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (ψηφοφορία)
  
12.34.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)
  
12.35.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)
  
12.36.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)
  
12.37.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)
  
12.38.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)
  
12.39.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (ψηφοφορία)
  
12.40.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)
  
12.41.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)
  
12.42.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)
  
12.43.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)
  
12.44.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)
  
12.45.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)
  
12.46.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (ψηφοφορία)
  
12.47.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)
  
12.48.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)
  
12.49.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (ψηφοφορία)
  
12.50.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ψηφοφορία)
  
12.51.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)
  
12.52.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (ψηφοφορία)
  
12.53.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)
  
12.54.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)
  
12.55.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)
  
12.56.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (ψηφοφορία)
  
12.57.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) (ψηφοφορία)
  
12.58.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)
  
12.59.Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (ψηφοφορία)
  
12.60.Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (ψηφοφορία)
  
12.61.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (ψηφοφορία)
  
12.62.Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (ψηφοφορία)
  
12.63.Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL) (ψηφοφορία)
  
12.64.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2) (ψηφοφορία)
  
12.65.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ) (ψηφοφορία)
  
12.66.Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη (ψηφοφορία)
  
12.67.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)
  
12.68.Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Επανάληψη της συνόδου
 16.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Μεταφορές πιστώσεων
 19.Cambridge Analytica και Facebook: Η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα των πολιτών ως γραμμή άμυνας κατά της εκλογικής χειραγώγησης (συζήτηση)
 20.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (συζήτηση)
 21.Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (συζήτηση)
 22.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I (συζήτηση)
 23.Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (συζήτηση)
 24.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)
 25.Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)) (συζήτηση)
 26.Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.35.


2. Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/2624(RSP)))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Μαρτίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2018).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Επιτροπής CONT, σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 12.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.


3. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Λευκορωσία (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Λευκορωσία (B8-0197/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Λευκορωσία (B8-0199/2018

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη κατάσταση στη Λευκορωσία (B8-0200/2018

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη κατάσταση στη Λευκορωσία (B8-0201/2018

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Λευκορωσία (B8-0204/2018).

II.   Φιλιππίνες (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere και Dubravka Šuica, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B8-0198/2018

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B8-0202/2018

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B8-0203/2018

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B8-0205/2018

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B8-0206/2018

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις Φιλιππίνες (B8-0208/2018).

III.   Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera και Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B8-0191/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Norbert Neuser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B8-0207/2018

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B8-0209/2018

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora και Evi Laura Agea, σχετικά με τη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B8-0210/2018

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη κατάσταση στη Γάζα (B8-0211/2018

—   Νεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Τάκης Χατζηγεωργίου, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Νικόλαος Χουντής, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (B8-0212/2018).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - προθεσμία: 10 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 965/2012, όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την εισαγωγή υποστηρικτικών προγραμμάτων, την ψυχολογική αξιολόγηση πληρωμάτων πτήσης, καθώς και τον συστηματικό και τον δειγματοληπτικό έλεγχο ψυχοτρόπων ουσιών, για να διασφαλίζεται η καλή κατάσταση της υγείας των μελών πληρωμάτων πτήσης και των μελών πληρωμάτων θαλάμου επιβατών και όσον αφορά τον εξοπλισμό νεότευκτων αεροπλάνων με στροβιλοκινητήρα, μέγιστης πιστοποιημένης μάζας απογείωσης έως 5 700 kg και εγκεκριμένα να μεταφέρουν έξι έως εννέα επιβάτες, με σύστημα προειδοποίησης γειτνίασης εδάφους (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - προθεσμία: 23 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών cyantraniliprole, cymoxanil, deltamethrin, difenoconazole, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepiquat, metazachlor, propamocarb, propargite, pyrimethanil, sulfoxaflor και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - προθεσμία: 24 Μαΐου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για την τροποποίηση των αποφάσεων (ΕΕ) 2017/1214, (ΕΕ) 2017/1215, (ΕΕ) 2017/1216, (ΕΕ) 2017/1218 και (ΕΕ) 2017/1219 όσον αφορά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - προθεσμία: 24 Ιουνίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - προθεσμία: 9 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - προθεσμία: 12 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 23 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - προθεσμία: 10 Ιουλίου 2018)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού)


5. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης για τον λειτουργικό κίνδυνο (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνας από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis και την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 [C(2017)07619 final] (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη διόρθωση της βουλγαρικής γλωσσικής έκδοσης του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 4 Απριλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Διορθωτικό στον κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2018)0863 final) της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη λειτουργική ασφάλεια των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 21 Μαρτίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες (STS) τιτλοποιήσεις και τα εμπορικά χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (ABCP), τις απαιτήσεις για περιουσιακά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 10 Απριλίου 2018

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Μαρτίου 2018

Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης για την οποία η προθεσμία άλλαξε από 1 σε 3 μήνες κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό της μεθοδολογίας αξιολόγησης βάσει της οποίας οι αρμόδιες αρχές επιτρέπουν στα ιδρύματα να χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους μέτρησης για τον λειτουργικό κίνδυνο – (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Μαρτίου 2018 κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής.

Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή:ECON


6. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη στις 22 και 23 Μαρτίου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η οποία διεξήχθη στις 22 και 23 Μαρτίου (2018/2550(RSP))

Ο Donald Tusk (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Ο Πρόεδρος επανέρχεται σε ό,τι αφορά τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία και σχετικά με την ανάγκη να εξευρεθούν νέοι ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson και Diane Dodds.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Ana Miranda, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Νότης Μαριάς, Κώστας Μαυρίδης, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Γεώργιος Επιτήδειος, Maria Grapini και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker και Donald Tusk.

Η συζήτηση περατώνεται.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

7. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε αιτήματα για ψηφοφορίες από τις Ομάδες S&D, GUE/NGL και Verts/ALE σχετικά με την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων της επιτροπής ITRE στη βάση της έκθεσης Janusz Lewandowski (A8-0094/2018) και από τις Ομάδες GUE/NGL και ENF σχετικά με την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων της επιτροπής ITRE στη βάση της έκθεσης Jerzy Buzek (A8-0143/2018), οι ανακοινώσεις για τις οποίες περιέχονται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 16 Απριλίου 2018 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2018).

Οι ψηφοφορίες θα πραγματοποιηθούν αύριο, Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, σύμφωνα με το άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι δεν έλαβε κανένα αίτημα από βουλευτές ή από μία ή περισσότερες πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις υπόλοιπες αποφάσεις έναρξης διοργανικών διαπραγματεύσεων που περιέχονται στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 16 Απριλίου 2018 (σημείο 11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2018).

Οι επιτροπές TRAN και EMPL ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας του άρθρου 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού στη βάση των εκθέσεων Markus Pieper (A8-0125/2018) και Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Aymeric Chauprade παύει να λογίζεται μη-εγγεγραμμένος και προσχωρεί στην Ομάδα EFDD με ισχή από 18 Απριλίου 2018.


9. Αίτηση διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, αίτημα της επιτροπής FEMM για διεξαγωγή διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει η τελευταία σχετικά με τις αποκλίσεις μεταξύ των φύλων σε ό,τι αφορά την ψηφιακή τεχνολογία.

Το εν λόγω αίτημα διαβούλευσης θα λογισθεί εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου, από μια πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί αυτό σε ψηφοφορία.


10. Απαλλαγές 2016 (συζήτηση)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [2017/2136(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016
Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0128/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0115/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0074/2018)

Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0069/2018)

Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0106/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0068/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0098/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0066/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0083/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0067/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0085/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0086/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0090/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0107/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0087/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0088/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0096/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0103/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0081/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0078/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0114/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0079/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0101/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0080/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0111/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0084/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0102/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0092/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0113/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0109/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0093/2018)

Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0108/2018)

Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0082/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R)
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Παρεμβαίνει η Inés Ayala Sender, για να ζητήσει να δίνεται στο μέλλον στους σκιώδεις εισηγητές για τις απαλλαγές χρόνος ομιλίας ανώτερος από αυτόν που προβλέπεται σήμερα (η Πρόεδρος το λαμβάνει υπόψη).

Η Πρόεδρος καλωσορίζει τους Klaus-Heiner Lehne (Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου) και Günther Oettinger (μέλος της Επιτροπής).

Οι Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle και Marco Valli παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι Bart Staes, Indrek Tarand και Brian Hayes παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Günther Oettinger και Klaus-Heiner Lehne.

Παρεμβαίνουν οι Doru-Claudian Frunzulică (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Alain Cadec (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Karin Kadenbach (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Claude Rolin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Isabella De Monte (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Iskra Mihaylova (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Νότης Μαριάς (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Gesine Meissner (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Markus Ferber (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Petri Sarvamaa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Dennis de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Claudia Schmidt και Luke Ming Flanagan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Karin Kadenbach και Rosa D'Amato.

Παρεμβαίνουν οι Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand και Brian Hayes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.23 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.25 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.26 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.27 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.28 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.29 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.30 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.31 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.32 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.33 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.34 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.35 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.36 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.37 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.38 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.39 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.40 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.41 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.42 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.43 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.44 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.45 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.46 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.47 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.48 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.49 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.50 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.51 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.52 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.53 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.54 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.55 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.56 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.57 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.58 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.59 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.60 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.61 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.62 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.63 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.64 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.65 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.66 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018, σημείο 12.67 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018 και σημείο 12.68 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

11. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.00.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


12.1. Καθορισμός της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου των ένατων εκλογών των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)107)


12.2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019 (ψηφοφορία)

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2019 (2018/2652(RSO)): Βλ. την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.4.2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Κηρύσσεται εγκριθέν.

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το2019 διαμορφώνεται συνεπώς ως εξής:

- από τις 14 ως τις 17 Ιανουαρίου

- στις 30 και 31 Ιανουαρίου

- από τις 11 ως τις 14 Φεβρουαρίου

- από τις 11 ως τις 14 Μαρτίου

- από τις 25 ως τις 28 Μαρτίου

- στις 3 και 4 Απριλίου

- από τις 15 ως τις 18 Απριλίου

- από τις 2 ως τις 4 Ιουλίου

- από τις 15 ως τις 18 Ιουλίου

- από τις 16 ως τις 19 Σεπτεμβρίου

- στις 9 και 10 Οκτωβρίου

- από τις 21 ως τις 24 Οκτωβρίου

- στις 13 και 14 Νοεμβρίου

- από τις 25 ως τις 28 Νοεμβρίου

- από τις 16 ως τις 19 Δεκεμβρίου.


12.3. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)108)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


12.4. Συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας (Ψήφισμα) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου [2017/2227(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)109)


12.5. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)110)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της Σύμβασης.


12.6. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο ) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)111)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


12.7. Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)112)


12.8. Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)113)


12.9. Απόβλητα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/EΚ για τα απόβλητα [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)114)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)114)


12.10. Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)115)


12.11. Διαδικαστικοί κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 94/63/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες στον τομέα των περιβαλλοντικών εκθέσεων καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)116)


12.12. Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής Η πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/2624(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 12 Μαρτίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.3.2018)

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 18 Απριλίου 2018 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)117)

Παρεμβάσεις

Πριν τη ψηφοφορία, ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι θα υπάρξει εναρμόνιση των γλωσσικών εκδοχών.


12.13. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0184/2018 και B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0184/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)118)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0185/2018/ καταπίπτει.)


12.14. Εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης: η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2017 και η αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής μετά το 2020 [2017/2280(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)119)


12.15. Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα [2017/2010(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)120)


12.16. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί [2017/2136(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)121)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)121)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.17. Απαλλαγή 2016: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)122)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)122)

Παρεμβάσεις

Dobromir Sośnierz Ο Dobromir Sośnierz, σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.


12.18. Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - όγδοο, ένατο, δέκατο και ενδέκατο ΕΤΑ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, ένατου, δέκατου και ενδέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)123)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)123)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.19. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)124)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)124)


12.20. Απαλλαγή 2016 : Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)125)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)125)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα IV, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).


12.21. Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IV - Δικαστήριο [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)126)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)126)


12.22. Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)127)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)127)


12.23. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)128)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)128)


12.24. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)129)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)129)


12.25. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)130)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)130)


12.26. Απαλλαγή 2016: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)131)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)131)


12.27. Απαλλαγή 2016: Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)132)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)132)


12.28. Απαλλαγή 2016: Επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016: επιδόσεις, χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχος [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 28)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)133)

Παρεμβάσεις

Monica Macovei, για να υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.


12.29. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)134)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)134)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.30. Απαλλαγή 2016: Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 30)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)135)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)135)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.31. Απαλλαγή 2016: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 31)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)136)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)136)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.32. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 32)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)137)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)137)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.33. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (πριν από την 1η Ιουλίου 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 33)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)138)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)138)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.34. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 34)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)139)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)139)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.35. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 35)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)140)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)140)

Η απαλλαγή και το κλείσιμο των λογαριασμών αναβάλλονται (βλ. παράρτημα IV, άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Κανονισμού).


12.36. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 36)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)141)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)141)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.37. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 37)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)142)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)142)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.38. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 38)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)143)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)143)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.39. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 39)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)144)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)144)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.40. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 40)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)145)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)145)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.41. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 41)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)146)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)146)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.42. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 42)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)147)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)147)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.43. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 43)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)148)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)148)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.44. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 44)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)149)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)149)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.45. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 45)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)150)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)150)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.46. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 46)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)151)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)151)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.47. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 47)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)152)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)152)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.48. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 48)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)153)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)153)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.49. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (νυν Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 49)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)154)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)154)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.50. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 50)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)155)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)155)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.51. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 51)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)156)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)156)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.52. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 52)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)157)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)157)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.53. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 53)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)158)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)158)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.54. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Εφοδιασμού της Ευρατόμ για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 54)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)159)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)159)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.55. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 55)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)160)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)160)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.56. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Eurojust για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 56)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)161)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)161)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.57. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 57)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)162)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)162)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Reinhard Bütikofer, σχετικά με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις).


12.58. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 58)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)163)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)163)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.59. Απαλλαγή 2016: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 59)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)164)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)164)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.60. Απαλλαγή 2016: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 60)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)165)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)165)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.61. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 61)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)166)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)166)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.62. Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Clean Sky 2 για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 62)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)167)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)167)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.63. Απαλλαγή 2016: Κοινή Επιχείρηση (ECSEL) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 63)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)168)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)168)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.64. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2 (FCH2) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 64)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)169)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)169)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.65. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 65)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)170)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)170)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.66. Απαλλαγή 2016: ITER και η κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Κοινής Επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη ενέργειας από σύντηξη για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 66)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)171)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)171)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).

Παρεμβάσεις

Petri Sarvamaa, σχετικα με τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών.


12.67. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση SESAR (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 67)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)172)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)172)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


12.68. Απαλλαγή 2016: Κοινή επιχείρηση Shift2Rail (S2R) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης Shift2Rail για το οικονομικό έτος 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 68)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)173)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)173)

Χορηγείται απαλλαγή και εγκρίνεται το κλείσιμο των λογαριασμών (βλ. Παράρτημα ΙV άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού).


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan και Jan Zahradil

Έκθεση Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune και Stanislav Polčák

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Anna Maria Corazza Bildt

Έκθεση Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil και Sander Loones

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai και Jiří Pospíšil

Έκθεση Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Έκθεση Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai και Jiří Pospíšil

Έκθεση Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Έκθεση Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Έκθεση Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Έκθεση Bart Staes - A8-0114/2018
Νότης Μαριάς.


14. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.47.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

15. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


16. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


17. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 5/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 06/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 07/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 09/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Εκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019 (2018/2001(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση της μεταφοράς πιστώσεων DEC 04/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τις μεταφορές πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 04/2018 - Τμήμα III – Επιτροπή.


19. Cambridge Analytica και Facebook: Η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα των πολιτών ως γραμμή άμυνας κατά της εκλογικής χειραγώγησης (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Cambridge Analytica και Facebook: Η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα των πολιτών ως γραμμή άμυνας κατά της εκλογικής χειραγώγησης (2018/2667(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Νεοκλής Συλικιώτης, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa και Michał Boni.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Catherine Stihler, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Michał Boni, ο οποίος απαντά, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Τάκης Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Επιτήδειος, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini και Emilian Pavel.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Οι Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elly Schlein (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Κώστας Χρυσόγονος (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Emmanuel Maurel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Emil Radev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Roberto Gualtieri, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, και Barbara Kappel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Barbara Kappel, η οποία απαντά, Ελευθέριος Συναδινός, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell και André Elissen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Νότης Μαριάς, Miguel Viegas, Γεώργιος Επιτήδειος και Romana Tomc.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová, Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


21. Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις4 Απριλίου 2017 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017)
Η ψηφοφορία διεξήχθη στις 4 Απριλίου 2017 (σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.4.2017)

Ο Daniel Dalton παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Karima Delli (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Ivan Štefanec, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Christel Schaldemose, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Olga Sehnalová, Eleonora Evi και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Daniel Dalton.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


22. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Ο Martin Häusling παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sirpa Pietikäinen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI) και Norbert Lins, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eric Andrieu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo και Michel Dantin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Νότης Μαριάς, Czesław Adam Siekierski και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Martin Häusling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


23. Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (συζήτηση)

Έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια [2016/2149(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Ο Paulo Rangel παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Max Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, μη εγγεγραμμένος, Danuta Maria Hübner, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Paulo Rangel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


24. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού [2017/2191(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ο Ramon Tremosa i Balcells παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Margrethe Vestager (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Christel Schaldemose (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Tibor Szanyi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alfred Sant, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Michel Reimon, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen και Dariusz Rosati.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michel Dantin, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Margrethe Vestager και Ramon Tremosa i Balcells.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


25. Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000015/2018) που κατέθεσε ο Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς το Συμβούλιο: Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Η Evelyn Regner αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gaetano Cofferati, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pascal Durand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dariusz Rosati και Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Monika Panayotova.

Η συζήτηση περατώνεται.


26. Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000008/2018) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000009/2018) που κατέθεσαν οι Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte και Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Η Elena Gentile αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sirpa Pietikäinen, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Jonathan Arnott και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Monika Panayotova.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte και Mireille D’Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018

—   Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


27. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 619.992/OJJE).


28. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου