Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 381kWORD 94k
Kolmapäev, 18. aprill 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 6.Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 10.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 11.Istungi jätkamine
 12.Hääletused
  
12.1.Esindajate üheksanda otsese ja üldise Euroopa Parlamenti valimise aeg * (hääletus)
  
12.2.Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 (hääletus)
  
12.3.ELi ja Austraalia vaheline raamleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.4.ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.5.Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.6.Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
12.7.Pakendid ja pakendijäätmed ***I (hääletus)
  
12.8.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I (hääletus)
  
12.9.Jäätmed ***I (hääletus)
  
12.10.Prügilad ***I (hääletus)
  
12.11.Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I (hääletus)
  
12.12.Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (hääletus)
  
12.13.Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (hääletus)
  
12.14.ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (hääletus)
  
12.15.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (hääletus)
  
12.16.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)
  
12.17.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)
  
12.18.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF (hääletus)
  
12.19.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)
  
12.20.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)
  
12.21.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa Kohus (hääletus)
  
12.22.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, V jagu – Kontrollikoda (hääletus)
  
12.23.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)
  
12.24.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VII jagu – Regioonide Komitee (hääletus)
  
12.25.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, X jagu – Euroopa välisteenistus (hääletus)
  
12.26.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (hääletus)
  
12.27.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)
  
12.28.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)
  
12.29.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)
  
12.30.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo) (hääletus)
  
12.31.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)
  
12.32.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)
  
12.33.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (hääletus)
  
12.34.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)
  
12.35.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)
  
12.36.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)
  
12.37.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)
  
12.38.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)
  
12.39.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)
  
12.40.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)
  
12.41.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)
  
12.42.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)
  
12.43.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)
  
12.44.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)
  
12.45.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)
  
12.46.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)
  
12.47.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)
  
12.48.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)
  
12.49.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)
  
12.50.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)
  
12.51.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)
  
12.52.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)
  
12.53.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)
  
12.54.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA) (hääletus)
  
12.55.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)
  
12.56.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)
  
12.57.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)
  
12.58.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)
  
12.59.ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (hääletus)
  
12.60.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)
  
12.61.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) (hääletus)
  
12.62.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)
  
12.63.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL (hääletus)
  
12.64.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2) (hääletus)
  
12.65.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)
  
12.66.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)
  
12.67.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (hääletus)
  
12.68.2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 15.Istungi jätkamine
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Esitatud dokumendid
 18.Assigneeringute ümberpaigutamine
 19.Cambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu (arutelu)
 20.Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine ***I (arutelu)
 21.Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (arutelu)
 22.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ***I (arutelu)
 23.Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (arutelu)
 24.Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)
 25.Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (arutelu)
 26.Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.35.


2. Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (2018/2624(RSP))

Arutelu toimus 12. märtsil 2018 (12.3.2018 protokollipunkt 14).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ja Indrek Tarand, CONT-komisjoni nimel, komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika ja eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamise kohta (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.12.


3. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Valgevene (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly ja Inese Vaidere fraktsiooni PPE nimel: Valgevene kohta (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel: Valgevene kohta (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel: olukorra kohta Valgevenes (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: olukorra kohta Valgevenes (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel: Valgevene kohta (B8-0204/2018).

II.   Filipiinid (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere ja Dubravka Šuica fraktsiooni PPE nimel: Filipiinide kohta (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel: Filipiinide kohta (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel: Filipiinide kohta (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Filipiinide kohta (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Filipiinide kohta (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel: Filipiinide kohta (B8-0208/2018).

III.   Olukord Gaza sektoris (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel: olukorra kohta Gazas (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel: olukorra kohta Gaza sektoris (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: olukorra kohta Gaza sektoris (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel ning Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora ja Evi Laura Agea: olukorra kohta Gaza sektoris (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel: olukorra kohta Gazas (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel: olukorra kohta Gaza sektoris (B8-0212/2018).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


4. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (D051054/03 2018/2660(RPS) tähtaeg: 10. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012 seoses järgmisega: toetusprogrammide kasutuselevõtuga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, lennumeeskonna psühholoogiline hindamine, psühhoaktiivsetest ainetest põhjustatud joobe süstemaatiline ja pisteline kontroll lennu- ja salongimeeskonna liikmete hea terviseseisundi tagamiseks ning turbiinmootoriga, maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga kuni 5 700 kg, 6-9 reisijale ettenähtud hiljuti toodetud lennukite varustamine reljeefi jälgimise ja hoiatussüsteemiga (D055330/02 2018/2650(RPS) tähtaeg: 23. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate tsüantraniliprooli, tsümoksaniili, deltametriini, difenokonasooli, fenamidooni, flubeendiamiidi, fluopikoliidi, folpeedi, fosetüüli, mandestrobiini, mepikvaadi, metasakloori, propamokarbi, propargiidi, pürimetaniili, sulfoksafloori ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega (D055526/02 2018/2654(RPS) tähtaeg: 24. mai 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, millega muudetakse otsuseid (EL) 2017/1214, (EL) 2017/1215, (EL) 2017/1216, (EL) 2017/1218 ja (EL) 2017/1219 seoses üleminekuperioodi kestusega (D055704/02 2018/2653(RPS) tähtaeg: 24. juuni 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse ja parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa (D055782/01 2018/2657(RPS) tähtaeg: 9. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa (D055856/03 2018/2664(RPS) tähtaeg: 12. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega nr 23 (D055910/01 2018/2658(RPS) tähtaeg: 10. juuli 2018)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI (kodukorra artikkel 54)


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses sellise hindamismetoodika kindlaksmääramisega, mille alusel pädevad asutused lubavad krediidiasutustel kasutada operatsiooniriski puhul täiustatud mõõtmismudelil põhinevaid meetodeid (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast (14. märts 2018)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni 21. novembri 2017. aasta delegeeritud määruse (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 576/2013 tervishoiualaste ennetusmeetmete osas koertel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks ja tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 1152/2011) parandus [C(2017)07619 final] (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (16. märts 2018)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2017/653 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente, kehtestades regulatiivsed tehnilised standardid seoses põhiteabedokumentide esitusviisi, sisu, läbivaatamise ja muutmisega ning selliste dokumentide esitamise nõude täitmise tingimustega) bulgaariakeelset versiooni (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (4. aprill 2018)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni 15. veebruari 2018. aasta delegeeritud määruse (C(2018)0863 final) (millega muudetakse ja parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/208, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses kasutatavatele sõidukitele tüübikinnituse andmisega seotud kasutusohutuse nõuete osas) parandus (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (21. märts 2018)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse ja täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1131 seoses lihtsate, läbipaistvate ja standardsete väärtpaberistamiste ning varaga tagatud kommertsväärtpaberitega, pöördrepolepingute raames saadud varade puhul kohaldatavate nõuetega ja krediidikvaliteedi hindamise metoodikaga (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (10. aprill 2018)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast (2. märts 2018)

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine veel 2 kuud (Euroopa Parlamendi taotlusel)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

Delegeeritud õigusakti ettepanek, mille vastuväite esitamise tähtaega pikendati pädeva komisjoni taotlusel 3 kuuni (1 kuu asemel):

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses sellise hindamismetoodika kindlaksmääramisega, mille alusel pädevad asutused lubavad krediidiasutustel kasutada operatsiooniriski puhul täiustatud mõõtmismudelil põhinevaid meetodeid (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: pädeva komisjoni taotlusel 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast (14. märts 2018).

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


6. Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi kohtumise järeldused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi kohtumise järeldused (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) esines avaldusega.

President kordas, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht Süüria olukorra suhtes, ning tuletas meelde vajadust leida ELi eelarve jaoks uusi omavahendite allikaid.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson ja Diane Dodds.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c)

Juhataja andis teada, et fraktsioonid S&D, GUE/NGL ja Verts/ALE on esitanud taotluse panna hääletusele ITRE-komisjoni otsus alustada läbirääkimisi Janusz Lewandowski raporti (A8-0094/2018) üle ning fraktsioonid GUE/NGL ja ENF on esitanud taotluse ITRE-komisjoni otsuse kohta alustada läbirääkimisi Jerzy Buzeki raporti (A8-0143/2018) üle. Otsused tehti teatavaks esmaspäeva, 16. aprilli 2018. aasta protokollis (16.4.2018 protokollipunkt 11).

Taotlused pannakse vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 hääletusele järgmise päeva, 19. aprilli 2018. aasta istungil.

Juhataja andis teada, et teiste esmaspäeval, 16. aprillil 2018 teatavaks tehtud läbirääkimiste alustamise otsuste kohta (16.4.2018 protokollipunkt 11) ei ole piisav arv parlamendiliikmeid või fraktsioone nende hääletusele panemise taotlusi esitanud.

Seega võivad TRAN-komisjon ja EMPL-komisjon pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 ette nähtud tähtaja möödumist alustada läbirääkimisi Markus Pieperi raporti (A8-0125/2018) ja Claude Rolini raporti (A8-0142/2018) üle.


8. Fraktsioonide koosseis

Aymeric Chauprade ei ole enam fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliige, vaid liitus alates 18. aprillist 2018 fraktsiooniga EFDD.


9. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)

Juhataja andis teada, et FEMM-komisjon on taotlenud vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 2 konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega, et saada nendelt arvamus IT-sektoris esineva soolise lõhe kohta.

Konsulteerimistaotlus loetakse heaks kiidetuks, kui mõni fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei taotle 24 tunni jooksul selle hääletusele panemist.


10. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2017/2136(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
Raport komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF
Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, I jagu – Euroopa Parlament
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa Kohus
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, V jagu – Kontrollikoda
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VII jagu – Regioonide Komitee
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, X jagu – Euroopa välisteenistus
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0128/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VIII jagu – Euroopa Ombudsman
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor
Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll
Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0115/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0074/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo)
Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0069/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0106/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0068/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL)
Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0098/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0066/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0083/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0067/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0085/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Raport Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0086/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
Raport Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0090/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0107/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
Raport Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0087/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0088/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0096/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA)
Raport Euroopa Ravimiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0103/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0081/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0078/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0114/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0079/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0101/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF)
Raport Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0080/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0111/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0084/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA)
Raport Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0102/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0092/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
Raport Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0113/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol)
Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0109/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0093/2018)

ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)
Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0108/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0082/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte)
Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0071/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2
Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0070/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL
Raport ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0072/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2)
Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0073/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0075/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0095/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR
Raport ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0077/2018)

2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R)
Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Sõna võttis Inés Ayala Sender, kes soovis, et tulevikus määrataks eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste variraportööridele rohkem kõneaega kui seekord (juhataja võttis selle teadmiseks).

Juhataja tervitas Klaus-Heiner Lehnet (kontrollikoja president) ja Günther Oettingeri (komisjoni liige).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle ja Marco Valli tutvustasid raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Bart Staes, Indrek Tarand ja Brian Hayes tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Monika Panayotova (nõukogu eesistuja), Günther Oettinger ja Klaus-Heiner Lehne.

Sõna võtsid Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Dan Preda (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Alain Cadec (PECH-komisjoni arvamuse koostaja), Karin Kadenbach (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Claude Rolin (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Kostas Chrysogonos (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Isabella De Monte (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Iskra Mihaylova (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Notis Marias (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Gesine Meissner (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Ferber (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Petri Sarvamaa fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Dennis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claudia Schmidt ja Luke Ming Flanagan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Karin Kadenbach ja Rosa D'Amato.

Sõna võtsid Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand ja Brian Hayes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.4.2018 protokollipunkt 12.1618.4.2018 protokollipunkt 12.1718.4.2018 protokollipunkt 12.1818.4.2018 protokollipunkt 12.1918.4.2018 protokollipunkt 12.2018.4.2018 protokollipunkt 12.2118.4.2018 protokollipunkt 12.2218.4.2018 protokollipunkt 12.2318.4.2018 protokollipunkt 12.2418.4.2018 protokollipunkt 12.2518.4.2018 protokollipunkt 12.2618.4.2018 protokollipunkt 12.2718.4.2018 protokollipunkt 12.2818.4.2018 protokollipunkt 12.2918.4.2018 protokollipunkt 12.3018.4.2018 protokollipunkt 12.3118.4.2018 protokollipunkt 12.3218.4.2018 protokollipunkt 12.3318.4.2018 protokollipunkt 12.3418.4.2018 protokollipunkt 12.3518.4.2018 protokollipunkt 12.3618.4.2018 protokollipunkt 12.3718.4.2018 protokollipunkt 12.3818.4.2018 protokollipunkt 12.3918.4.2018 protokollipunkt 12.4018.4.2018 protokollipunkt 12.4118.4.2018 protokollipunkt 12.4218.4.2018 protokollipunkt 12.4318.4.2018 protokollipunkt 12.4418.4.2018 protokollipunkt 12.4518.4.2018 protokollipunkt 12.4618.4.2018 protokollipunkt 12.4718.4.2018 protokollipunkt 12.4818.4.2018 protokollipunkt 12.4918.4.2018 protokollipunkt 12.5018.4.2018 protokollipunkt 12.5118.4.2018 protokollipunkt 12.5218.4.2018 protokollipunkt 12.5318.4.2018 protokollipunkt 12.5418.4.2018 protokollipunkt 12.5518.4.2018 protokollipunkt 12.5618.4.2018 protokollipunkt 12.5718.4.2018 protokollipunkt 12.5818.4.2018 protokollipunkt 12.5918.4.2018 protokollipunkt 12.6018.4.2018 protokollipunkt 12.6118.4.2018 protokollipunkt 12.6218.4.2018 protokollipunkt 12.6318.4.2018 protokollipunkt 12.6418.4.2018 protokollipunkt 12.6518.4.2018 protokollipunkt 12.6618.4.2018 protokollipunkt 12.67 ja 18.4.2018 protokollipunkt 12.68.

(Istung katkestati kell 11.50 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.00.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


12.1. Esindajate üheksanda otsese ja üldise Euroopa Parlamenti valimise aeg * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, millega määratakse kindlaks ajavahemik esindajate üheksandaks otseseks ja üldiseks valimiseks Euroopa Parlamenti (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud (P8_TA(2018)107)


12.2. Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 (hääletus)

Euroopa Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2019 (2018/2652(RSO)): vt esimeeste konverentsi ettepanekut (16.4.2018 protokollipunkt 10)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Heaks kiidetud

Euroopa Parlamendi 2019. aasta osaistungjärkude kuupäevad on seega heaks kiidetud järgmiselt:

– 14.–17. jaanuar

– 30.–31. jaanuar

– 11.–14. veebruar

– 11.–14. märts

– 25.–28. märts

– 3.–4. aprill

– 15.–18. aprill

– 2.–4. juuli

– 15.–18. juuli

– 16.–19. september

– 9.–10. oktoober

– 21.–24. oktoober

– 13.–14. november

– 25.–28. november

– 16.–19. detsember.


12.3. ELi ja Austraalia vaheline raamleping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)108)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


12.4. ELi ja Austraalia vaheline raamleping (resolutsioon) (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [2017/2227(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)109)


12.5. Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)110)

Parlament kiitis konventsiooni sõlmimise heaks.


12.6. Terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsioon (lisaprotokoll) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)111)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


12.7. Pakendid ja pakendijäätmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)112)


12.8. Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)113)


12.9. Jäätmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)114)

KOMISJONI AVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2018)114)


12.10. Prügilad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)115)


12.11. Keskkonnaaruandluse menetlusnormid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiivi 87/217/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/31/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1257/2013, nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ ning nõukogu direktiivi 94/63/EÜ keskkonnaalase aruandluse valdkonna menetlusnormide osas ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/692/EMÜ [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)116)


12.12. Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (hääletus)

Komisjoni avaldus: Komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika, eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamine (2018/2624(RSP))

Arutelu toimus 12. märtsil 2018 (12.3.2018 protokollipunkt 14)

Resolutsiooni ettepanekust teatati 18. aprillil 2018 (18.4.2018 protokolli punkt 2).

Resolutsiooni ettepanek B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)117)

Sõnavõtud

Enne hääletust. Juhataja märkis, et keeleversioonid ühtlustatakse.


12.13. Edusammud ÜRO ülemaailmse turvalise, korrakohase ja seadusliku rände kokkuleppe ja üleilmse pagulasi käsitleva kokkuleppe täitmisel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0184/2018 ja B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0184/2018

Vastu võetud (P8_TA(2018)118)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0185/2018/ muutus kehtetuks.)


12.14. ELi välisrahastamisvahendite rakendamine: 2017. aasta vahekokkuvõte ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur (hääletus)

Raport ELi välisrahastamisvahendite rakendamise kohta: 2017. aasta vahearuanne ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur [2017/2280(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)119)


12.15. Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2015. ja 2016. aasta aruanded (hääletus)

Raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta [2017/2010(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)120)


12.16. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid [2017/2136(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)121)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)121)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.17. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruannete kohta [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)122)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)122)

Sõnavõtud

Sośnierz Dobromir, hääletuse korralduse kohta.


12.18. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – 8., 9., 10. ja 11. EAF (hääletus)

Raport 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)123)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)123)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.19. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, I jagu – Euroopa Parlament (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu – Euroopa Parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)124)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)124)


12.20. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)125)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)125)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


12.21. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IV jagu – Euroopa Kohus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IV jagu – Euroopa Kohus [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)126)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)126)


12.22. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, V jagu – Kontrollikoda (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, V jagu – Kontrollikoda [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)127)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)127)


12.23. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)128)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)128)


12.24. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VII jagu – Regioonide Komitee (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VII jagu – Regioonide Komitee [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 24)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)129)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)129)


12.25. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, X jagu – Euroopa välisteenistus (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 25)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)130)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)130)


12.26. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, VIII jagu – Euroopa Ombudsman (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, VIII jagu – Euroopa Ombudsman [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 26)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)131)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)131)


12.27. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor (hääletus)

Raport Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, IX jagu – Euroopa Andmekaitseinspektor [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 27)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)132)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)132)


12.28. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ametite 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 28)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)133)

Sõnavõtud

Monica Macovei esitas muudatusettepaneku 1 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


12.29. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER) (hääletus)

Raport Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 29)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)134)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)134)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.30. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (BERECi Büroo) (hääletus)

Raport Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 30)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)135)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)135)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.31. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 31)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)136)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)136)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.32. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (hääletus)

Raport Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 32)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)137)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)137)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.33. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (enne 1. juulit 2016: Euroopa Politseikolledž) (CEPOL) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 33)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)138)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)138)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.34. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (hääletus)

Raport Euroopa Lennundusohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 34)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)139)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)139)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.35. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) (hääletus)

Raport Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 35)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)140)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)140)

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine ja raamatupidamiskontode sulgemine lükati edasi (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti b).


12.36. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 36)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)141)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)141)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.37. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) (hääletus)

Raport Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 37)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)142)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)142)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.38. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) (hääletus)

Raport Euroopa Kemikaaliameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 38)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)143)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)143)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.39. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Keskkonnaamet (EEA) (hääletus)

Raport Euroopa Keskkonnaameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 39)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)144)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)144)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.40. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA) (hääletus)

Raport Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 40)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)145)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)145)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.41. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) (hääletus)

Raport Euroopa Toiduohutusameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 41)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)146)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)146)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.42. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) (hääletus)

Raport Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 42)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)147)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)147)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.43. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 43)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)148)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)148)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.44. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) (hääletus)

Raport Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 44)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)149)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)149)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.45. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ravimiamet (EMA) (hääletus)

Raport Euroopa Ravimiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 45)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)150)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)150)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.46. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) (hääletus)

Raport Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 46)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)151)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)151)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.47. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA) (hääletus)

Raport Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 47)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)152)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)152)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.48. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 48)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)153)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)153)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.49. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA) (hääletus)

Raport Euroopa Raudteeagentuuri (praegu Euroopa Liidu Raudteeamet) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 49)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)154)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)154)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.50. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 50)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)155)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)155)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.51. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Koolitusfond (ETF) (hääletus)

Raport Euroopa Koolitusfondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 51)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)156)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)156)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.52. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA) (hääletus)

Raport Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 52)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)157)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)157)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.53. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) (hääletus)

Raport Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 53)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)158)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)158)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.54. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euratomi Tarneagentuur (ESA) (hääletus)

Raport Euratomi Tarneagentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 54)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)159)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)159)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.55. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound) (hääletus)

Raport Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 55)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)160)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)160)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.56. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust) (hääletus)

Raport Eurojusti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 56)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)161)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)161)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.57. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Politseiamet (Europol) (hääletus)

Raport Euroopa Politseiameti (Europol) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 57)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)162)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)162)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer, hääletuse korralduse kohta (juhataja andis täpsustusi).


12.58. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) (hääletus)

Raport Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 58)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)163)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)163)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.59. ELi 2016. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) (hääletus)

Raport Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 59)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)164)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)164)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.60. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa GNSSi Agentuur (GSA) (hääletus)

Raport Euroopa GNSSi Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 60)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)165)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)165)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.61. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT ühisettevõte) (hääletus)

Raport biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 61)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)166)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)166)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.62. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Clean Sky 2 (hääletus)

Raport ühisettevõtte Clean Sky 2 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 62)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)167)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)167)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.63. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ECSEL (hääletus)

Raport ühisettevõtte ECSEL 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 63)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)168)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)168)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.64. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – kütuseelementide ja vesiniku valdkonna teine ühisettevõte (FCH2) (hääletus)

Raport kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 64)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)169)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)169)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.65. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI) (hääletus)

Raport innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 65)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)170)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)170)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.66. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (hääletus)

Raport ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõtte 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 66)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)171)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)171)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).

Sõnavõtud

Petri Sarvamaa, hääletuse korralduse kohta.


12.67. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte SESAR (hääletus)

Raport ühisettevõtte SESAR 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 67)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)172)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)172)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


12.68. 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte Shift2Rail (S2R) (hääletus)

Raport ühisettevõtte Shift2Rail 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 68)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)173)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)173)

Eelarve täitmisele anti heakskiit ja raamatupidamiskontode sulgemine kinnitati (vt kodukorra IV lisa artikli 5 lõike 1 punkti a).


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus: Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan ja Jan Zahradil

Raport: Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Raport: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune ja Stanislav Polčák

Raport: Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Raport: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel ja Anna Maria Corazza Bildt

Raport: Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Resolutsiooni ettepanek komisjoni usaldusväärsusega seotud poliitika ja eelkõige Euroopa Komisjoni peasekretäri ametisse nimetamise kohta (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil ja Sander Loones

Resolutsiooni ettepanek turvalist, korrakohast ja seaduslikku rännet ja pagulasi käsitlevate ÜRO ülemaailmsete kokkulepete vallas saavutatud edu kohta (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai ja Jiří Pospíšil

Raport: Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai ja Jiří Pospíšil

Raport: Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Raport: Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Raport: Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Raport: Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.47.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

15. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


16. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


17. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 5/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 06/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 07/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 08/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 09/2018 - III jagu - Komisjon (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

- Raport Euroopa Parlamendi 2019. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta (2018/2001(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa Liidu Nõukogu andis eelarvepädevale institutsioonile kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 4 teada, et kiitis heaks assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 04/2018 – III jagu – komisjon.

Ka eelarvekomisjon kiitis kooskõlas finantsmääruse artikli 27 lõikega 3 heaks assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 04/2018 – III jagu – komisjon.


19. Cambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Cambridge Analytica ja Facebook: andmekaitse ja kodanike eraelu puutumatus kui kaitseliin valimiste manipuleerimise vastu (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa ja Michał Boni.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Catherine Stihler, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Michał Bonile, kes vastas sellele, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini ja Emilian Pavel.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


20. Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöörid: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini tutvustasid raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elly Schlein (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Kostas Chrysogonos (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Emmanuel Maurel (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Emil Radev fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Roberto Gualtieri, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, ja Barbara Kappel.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võtsid Paul Rübig, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Barbara Kappelile, kes vastas sellele, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell ja André Elissen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios ja Romana Tomc.

Sõna võtsid Věra Jourová, Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.5.


21. Mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Arutelu toimus 4. aprillil 2017 (4.4.2017 protokollipunkt 5)
Hääletus toimus 4. aprillil 2017 (4.4.2017 protokollipunkt 7.2)

Daniel Dalton tutvustas raportit.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christofer Fjellner (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Karima Delli (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Ivan Štefanec fraktsiooni PPE nimel, Christel Schaldemose fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Olga Sehnalová, Eleonora Evi ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Elżbieta Bieńkowska ja Daniel Dalton.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.6.


22. Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling tutvustas raportit.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid Sirpa Pietikäinen (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Norbert Lins fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Fabio Massimo CASTALDO
asepresident

Sõna võtsid Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Thomas Waitz fraktsiooni Verts/ALE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo ja Michel Dantin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Phil Hogan ja Martin Häusling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.7.


23. Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (arutelu)

Raport liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta [2016/2149(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel tutvustas raportit.

Sõna võttis Phil Hogan (komisjoni liige).

Sõna võtsid György Schöpflin fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Max Andersson fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kazimierz Michał Ujazdowski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Danuta Maria Hübner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov ja Notis Marias.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica ja João Ferreira.

Sõna võttis Phil Hogan.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võttis Paulo Rangel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.15.


24. Konkurentsipoliitika aastaaruanne (arutelu)

Raport konkurentsipoliitika aastaaruande kohta [2017/2191(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells tutvustas raportit.

Sõna võttis Margrethe Vestager (komisjoni liige).

Sõna võtsid Christel Schaldemose (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Tibor Szanyi (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Theodor Dumitru Stolojan fraktsiooni PPE nimel, Alfred Sant fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen ja Dariusz Rosati.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil ja Ivana Maletić.

Sõna võtsid Margrethe Vestager ja Ramon Tremosa i Balcells.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.16.


25. Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000015/2018), mille esitas Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel nõukogule: Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner esitas küsimuse.

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Jiří Pospíšil fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gaetano Cofferati fraktsiooni S&D nimel, Pascal Durand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dariusz Rosati ja Elly Schlein.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen ja Notis Marias.

Sõna võttis Monika Panayotova.

Arutelu lõpetati.


26. Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000008/2018), mille esitasid Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000009/2018), mille esitasid Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile esitas küsimused.

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Michèle Rivasi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott ja Michaela Šojdrová.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Monika Panayotova.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D’Ornano ENVI-komisjoni nimel vaktsineerimisest hoidumise ja vaktsineeritute arvu vähenemise kohta Euroopas (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel vaktsineerimisest hoidumise ja vaktsineerimise vähenemise kohta Euroopas (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.17.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 619.992/OJJE).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika