Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 384kWORD 94k
Keskiviikko 18. huhtikuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 10.Vastuuvapaus 2016 (keskustelu)
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Äänestykset
  12.1.Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määrääminen * (äänestys)
  12.2.Parlamentin istuntokalenteri 2019 (äänestys)
  12.3.EU:n ja Australian välinen puitesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.4.EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.5.Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.6.Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (lisäpöytäkirja) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  12.7.Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)
  12.8.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)
  12.9.Jätteet ***I (äänestys)
  12.10.Kaatopaikat ***I (äänestys)
  12.11.Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I (äänestys)
  12.12.Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (äänestys)
  12.13.YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (äänestys)
  12.14.EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (äänestys)
  12.15.Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (äänestys)
  12.16.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)
  12.17.Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)
  12.18.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)
  12.19.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)
  12.20.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)
  12.21.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)
  12.22.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  12.23.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)
  12.24.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)
  12.25.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)
  12.26.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)
  12.27.Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)
  12.28.Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)
  12.29.Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)
  12.30.Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (äänestys)
  12.31.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)
  12.32.Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)
  12.33.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (äänestys)
  12.34.Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)
  12.35.Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)
  12.36.Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)
  12.37.Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (äänestys)
  12.38.Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)
  12.39.Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)
  12.40.Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)
  12.41.Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)
  12.42.Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)
  12.43.Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)
  12.44.Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)
  12.45.Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto (äänestys)
  12.46.Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)
  12.47.Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)
  12.48.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)
  12.49.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto (äänestys)
  12.50.Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)
  12.51.Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)
  12.52.Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (äänestys)
  12.53.Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)
  12.54.Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus (äänestys)
  12.55.Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)
  12.56.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)
  12.57.Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)
  12.58.Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)
  12.59.Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)
  12.60.Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto (äänestys)
  12.61.Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (äänestys)
  12.62.Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)
  12.63.Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)
  12.64.Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)
  12.65.Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)
  12.66.Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)
  12.67.Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys (äänestys)
  12.68.Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Istunnon jatkaminen
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 17.Vastaanotetut asiakirjat
 18.Määrärahojen siirrot
 19.Cambridge Analytica ja Facebook: Tietosuoja ja kansalaisten yksityisyys vaalimanipuloinnin vastaisena puolustautumiskeinona (keskustelu)
 20.Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***I (keskustelu)
 21.Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (keskustelu)
 22.Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät ***I (keskustelu)
 23.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (keskustelu)
 24.Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 25.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD)) (keskustelu)
 26.Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (2018/2624(RSP))

Keskustelu käytiin 12. maaliskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.3.2018, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei ja Indrek Tarand CONT-valiokunnan puolesta komission eettisistä periaatteista ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittämisestä (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.12.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Valko-Venäjä (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly ja Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B8-0197/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B8-0199/2018)

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B8-0200/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Valko-Venäjän tilanteesta (B8-0201/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler ja Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta Valko-Venäjästä (B8-0204/2018).

II.   Filippiinit (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere ja Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0198/2018)

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0202/2018)

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0203/2018)

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0205/2018)

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0206/2018)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Filippiineistä (B8-0208/2018).

III.   Gazan tilanne (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera ja Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B8-0191/2018)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Norbert Neuser S&D-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B8-0207/2018)

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B8-0209/2018)

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora ja Evi Laura Agea Gazan tilanteesta (B8-0210/2018)

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B8-0211/2018)

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B8-0212/2018).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - määräaika: 10. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ohjaamo- ja matkustamomiehistön lääketieteellisen kelpoisuuden varmistamiseen tarkoitettujen tukiohjelmien, ohjaamomiehistön psykologisen arvioinnin sekä psykoaktiivisten aineiden järjestelmällisen ja satunnaisen testauksen käyttöönottoon liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä ja siltä osin kuin on kyse uusien turbiinimoottorikäyttöisten lentokoneiden, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kg ja jotka saavat kuljettaa 6–9 matkustajaa, varustamisesta maan läheisyydestä varoittavalla järjestelmällä (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - määräaika: 23. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syantraniiliprolin, symoksaniilin, deltametriinin, difenokonatsolin, fenamidonin, flubendiamidin, fluopikolidin, folpetin, fosetyylin, mandestrobiinin, mepikvatin, metatsakloorin, propamokarbin, propargiitin, pyrimetaniilin, sulfoksaflorin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - määräaika: 24. toukokuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös päätösten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 ja (EU) 2017/1219 muuttamisesta siirtymäkauden keston osalta (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - määräaika: 24. kesäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen III muuttamisesta ja oikaisemisesta (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - määräaika: 9. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I muuttamisesta (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - määräaika: 12. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 23 osalta (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - määräaika: 10. heinäkuuta 2018)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 54 artikla)


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisen arviointimenetelmän eritelmästä, jonka nojalla toimivaltaiset viranomaiset myöntävät laitoksille luvan käyttää operatiivisen riskin kehittyneitä mittausmenetelmiä (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 576/2013 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 kumoamisesta 21 päivänä marraskuuta 2017 annettuun komission delegoituun asetukseen (C(2017)07619) (C(2018)01516 – 2018/2648(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 16. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/653 bulgariankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2018)01835 – 2018/2655(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien ajoneuvon toimintaturvallisuutta koskevien vaatimusten osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/208 muuttamisesta ja oikaisusta 15 päivänä helmikuuta 2018 annettuun komission delegoituun asetukseen C(2018)0863 final (C(2018)01840 – 2018/2649(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. maaliskuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 muuttamisesta ja täydentämisestä yksinkertaisten, läpinäkyvien ja standardoitujen arvopaperistamisten ja lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen (ABCP-instrumentit), takaisinmyyntisopimuksen osana saatuja omaisuuseriä koskevien vaatimusten ja luottolaadun arviointimenetelmien osalta (C(2018)02080 – 2018/2659(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 10. huhtikuuta 2018

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. maaliskuuta 2018

Vastustamisen määräaikaa on jatkettu 2 kuukaudella Euroopan parlamentin pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä sellaisen arviointimenetelmän eritelmästä, jonka nojalla toimivaltaiset viranomaiset myöntävät laitoksille luvan käyttää operatiivisen riskin kehittyneitä mittausmenetelmiä (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. maaliskuuta 2018 toimivaltaisen valiokunnan pyynnöstä.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


6. Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta pidetyn kokouksen päätelmät (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhemies palasi parlamentin kantaan Syyrian tilanteesta ja tarpeeseen löytää uusia omia varoja unionin talousarviota varten.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson ja Diane Dodds.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti saaneensa S&D-, GUE/NGL- ja Verts/ALE-ryhmiltä pyynnöt äänestää ITRE-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut Janusz Lewandowskin mietinnön pohjalta (A8-0094/2018) ja GUE/NGL- ja ENF-ryhmiltä pyynnöt äänestää ITRE-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut Jerzy Buzekin (A8-0143/2018) mietinnön pohjalta maanantaina 16. huhtikuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjan ilmoituksen mukaisesti (istunnon pöytäkirja 16.4.2018, kohta 11).

Äänestykset toimitetaan huomenna, torstaina 19. huhtikuuta 2018 työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän pyyntöä toimittaa äänestys muista toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 16. huhtikuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 16.4.2018, kohta 11).

TRAN- ja EMPL-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut Markus Pieperin (A8-0125/2018) ja Claude Rolinin (A8-0142/2018) mietintöjen pohjalta työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


8. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Aymeric Chauprade ei enää kuulu sitoutumattomiin jäseniin. Hän on EFDD-ryhmän jäsen 18. huhtikuuta 2018 alkaen.


9. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)

Puhemies ilmoittti vastaanottaneensa työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti FEMM-valiokunnan pyynnön kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, jotta tämä antaisi lausunnon sukupuolten välisestä kuilusta media-alalla.

Kuulemispyyntö katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


10. Vastuuvapaus 2016 (keskustelu)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [2017/2136(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä
Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0128/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin virastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0115/2018)

Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0074/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0069/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0106/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0068/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0098/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0066/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0083/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0067/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0085/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0086/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0090/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0107/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0087/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0088/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0096/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0103/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0081/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0078/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0114/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0079/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0101/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0080/2018)

Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0111/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0084/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0102/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0092/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0113/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0109/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0093/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0108/2018)

Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0082/2018)

Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys
Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Inés Ayala Sender käytti puheenvuoron pyytääkseen, että vastuuvapausmietintöjen varjoesittelijöillä olisi täksi päiväksi suunniteltua enemmän puheaikaa vastaisuudessa (puhemies pani asian merkille).

Puhemies toivotti tervetulleiksi Klaus-Heiner Lehnen (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) ja Günther Oettingerin (komission jäsen).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle ja Marco Valli esittelivät mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Bart Staes, Indrek Tarand ja Brian Hayes esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja), Günther Oettinger ja Klaus-Heiner Lehne.

Puheenvuorot: Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian Dan Preda (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Alain Cadec (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Kadenbach (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Claude Rolin (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kostas Chrysogonos (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Isabella De Monte (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Notis Marias (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gesine Meissner (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Ferber (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petri Sarvamaa PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Verts/ALE-ryhmän puolesta Benedek Jávor, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claudia Schmidt ja Luke Ming Flanagan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Karin Kadenbach ja Rosa D'Amato.

Puheenvuorot: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand ja Brian Hayes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.16, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.17, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.18, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.19, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.20, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.21, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.22, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.23, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.24, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.25, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.26, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.27, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.28, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.29, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.30, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.31, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.32, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.33, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.34, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.35, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.36, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.37, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.38, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.39, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.40, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.41, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.42, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.43, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.44, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.45, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.46, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.47, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.48, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.49, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.50, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.51, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.52, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.53, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.54, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.55, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.56, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.57, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.58, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.59, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.60, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.61, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.62, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.63, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.64, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.65, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.66, istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.67 ja istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 12.68.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.00.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määrääminen * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien yhdeksänsien yleisten ja välittömien vaalien ajankohdan määräämisestä (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)107)


12.2. Parlamentin istuntokalenteri 2019 (äänestys)

Parlamentin istuntokalenteri 2019 (2018/2652(RSO)): ks. puheenjohtajakokouksen ehdotus (istunnon pöytäkirja 16.4.2018, kohta 10)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Julistettiin hyväksytyksi

Euroopan parlamentin istuntokalenteri on niin ollen vahvistettu vuodeksi 2019 seuraavasti:

- 14.–17. tammikuuta

- 30. ja 31. tammikuuta

- 11.–14. helmikuuta

- 11.–14. maaliskuuta

- 25.–28. maaliskuuta

- 3. ja 4. huhtikuuta

- 15.–18. huhtikuuta

- 2.–4. heinäkuuta

- 15.–18. heinäkuuta

- 16.–19. syyskuuta

- 9. ja 10. lokakuuta

- 21.–24. lokakuuta

- 13. ja 14. marraskuuta

- 25.–28. marraskuuta

- 16.–19. joulukuuta.


12.3. EU:n ja Australian välinen puitesopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)108)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.4. EU:n ja Australian välinen puitesopimus (päätöslauselma) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Australian välisen puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2017/2227(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)109)


12.5. Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)110)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä yleissopimuksen tekemiselle.


12.6. Terrorismin ennaltaehkäisyä koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus (lisäpöytäkirja) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)111)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


12.7. Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)112)


12.8. Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)113)


12.9. Jätteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)114)

KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)114)


12.10. Kaatopaikat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)115)


12.11. Ympäristöalan seurantaa koskevat menettelysäännöt ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 87/217/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/31/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013, neuvoston direktiivin 86/278/ETY ja neuvoston direktiivin 94/63/EY muuttamisesta ympäristöalan seurantaa koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)116)


12.12. Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (äänestys)

Komission julkilausuma: Komission eettiset periaatteet ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen (2018/2624(RSP))

Keskustelu käytiin 12. maaliskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.3.2018, kohta 14)

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 18. huhtikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 18.4.2018, kohta 2).

Päätöslauselmaesitys B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)117)

Puheenvuorot:

Puhemies täsmensi ennen äänestystä, että kieliversiot yhdenmukaistetaan.


12.13. YK:n turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevissa Global Compact -aloitteissa aikaansaatu edistys (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0184/2018 ja B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0184/2018

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)118)

(Päätöslauselmaesitys B8-0185/2018/ raukesi.)


12.14. EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpano: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen (äänestys)

Mietintö EU:n ulkoisen rahoituksen välineiden täytäntöönpanosta: vuoden 2017 väliarviointi ja tuleva rakenne vuoden 2020 jälkeen [2017/2280(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)119)


12.15. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevat vuosikertomukset 2015 ja 2016 (äänestys)

Mietintö toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita koskevista vuosikertomuksista 2015 ja 2016 [2017/2010(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)120)


12.16. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Komissio ja toimeenpanovirastot (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot [2017/2136(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)121)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)121)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.17. Vastuuvapaus 2016: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä (äänestys)

Mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2016 vastuuvapausmenettelyssä [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)122)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)122)

Puheenvuorot:

Dobromir Sośnierz äänestysten toimittamisesta.


12.18. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen, kymmenennen ja yhdennentoista Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)123)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)123)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.19. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka I – Euroopan parlamentti [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)124)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)124)


12.20. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)125)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)125)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


12.21. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IV – Tuomioistuin [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)126)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)126)


12.22. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)127)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)127)


12.23. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)128)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)128)


12.24. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VII – Alueiden komitea [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)129)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)129)


12.25. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Marco Valli (A8-0128/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)130)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)130)


12.26. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)131)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)131)


12.27. Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)132)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)132)


12.28. Vastuuvapaus 2016: EU:n virastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin virastojen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016: toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0115/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)133)

Puheenvuorot:

Monica Macovei esitti tarkistukseen 1 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


12.29. Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0074/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)134)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)134)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.30. Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0069/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)135)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)135)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.31. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0106/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)136)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)136)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.32. Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0068/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)137)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)137)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.33. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (ennen 1. heinäkuuta 2016: Euroopan poliisiakatemia) (CEPOL) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0098/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)138)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)138)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.34. Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0066/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 34)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)139)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)139)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.35. Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0083/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 35)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)140)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)140)

Vastuuvapauden myöntämistä ja tilien päättämistä lykättiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan b alakohta).


12.36. Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0067/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 36)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)141)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)141)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.37. Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0085/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 37)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)142)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)142)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.38. Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0086/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 38)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)143)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)143)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.39. Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0090/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 39)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)144)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)144)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.40. Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0107/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 40)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)145)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)145)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.41. Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 41)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)146)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)146)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.42. Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0087/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 42)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)147)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)147)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.43. Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0088/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 43)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)148)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)148)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.44. Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0096/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 44)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)149)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)149)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.45. Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0103/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 45)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)150)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)150)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.46. Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0081/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 46)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)151)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)151)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.47. Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0078/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 47)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)152)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)152)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.48. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0114/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 48)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)153)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)153)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.49. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston (nyt Euroopan unionin rautatievirasto) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0079/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 49)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)154)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)154)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.50. Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0101/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 50)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)155)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)155)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.51. Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0080/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 51)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)156)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)156)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.52. Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0111/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 52)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)157)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)157)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.53. Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0084/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 53)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)158)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)158)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.54. Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0102/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 54)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)159)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)159)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.55. Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0092/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 55)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)160)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)160)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.56. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0113/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 56)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)161)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)161)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.57. Vastuuvapaus 2016: Euroopan poliisivirasto (Europol) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0109/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 57)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)162)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)162)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Puheenvuorot:

Reinhard Bütikofer äänestysten kulusta (puhemies selvensi asiaa).


12.58. Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0093/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 58)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)163)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)163)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.59. Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0108/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 59)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)164)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)164)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.60. Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan GNSS-viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Bart Staes (A8-0082/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 60)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)165)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)165)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.61. Vastuuvapaus 2016: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 61)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)166)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)166)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.62. Vastuuvapaus 2016: Clean Sky 2 -yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 62)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)167)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)167)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.63. Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ECSEL-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 63)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)168)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)168)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.64. Vastuuvapaus 2016: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen polttokenno- ja vety-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 64)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)169)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)169)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.65. Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä toisen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 65)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)170)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)170)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.66. Vastuuvapaus 2016: ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 66)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)171)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)171)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Puheenvuorot:

Petri Sarvamaa äänestysten toimittamisesta.


12.67. Vastuuvapaus 2016: SESAR-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä SESAR-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 67)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)172)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)172)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


12.68. Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys (äänestys)

Mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Shift2Rail-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 68)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)173)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)173)

Vastuuvapaus myönnettiin ja tilien päättäminen hyväksyttiin (ks. työjärjestyksen liitteessä IV olevan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus: Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan ja Jan Zahradil

Mietintö Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Mietintö Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune ja Stanislav Polčák

Mietintö Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Mietintö Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta ja Anna Maria Corazza Bildt

Mietintö Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Päätöslauselmaesitys komission eettisistä periaatteista ja erityisesti Euroopan komission pääsihteerin nimittämisestä (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil ja Sander Loones

Päätöslauselmaesitys turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä sekä pakolaisia koskevissa YK:n Global Compact -aloitteiden edistymisestä (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai ja Jiří Pospíšil

Mietintö Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai ja Jiří Pospíšil

Mietintö Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Mietintö Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Mietintö Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.47.)


Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

15. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


16. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


17. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Määrärahasiirtoesitys DEC 5/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 06/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 07/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 08/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 09/2018 – Pääluokka III – Komissio (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

2) parlamentin valiokunnilta

- Mietintö Euroopan parlamentin ennakkoarviosta tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2019 (2018/2001(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 04/2018 – Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirron DEC 04/2018 – Pääluokka III – Komissio.


19. Cambridge Analytica ja Facebook: Tietosuoja ja kansalaisten yksityisyys vaalimanipuloinnin vastaisena puolustautumiskeinona (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Cambridge Analytica ja Facebook: Tietosuoja ja kansalaisten yksityisyys vaalimanipuloinnin vastaisena puolustautumiskeinona (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa ja Michał Boni.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Catherine Stihler, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Michał Boni vastasi, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini ja Emilian Pavel.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivin 2009/101/EY muuttamisesta [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijät: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini esittelivät mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elly Schlein (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kostas Chrysogonos (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emmanuel Maurel (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Roberto Gualtieri, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, ja Barbara Kappel.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Puheenvuorot: Paul Rübig, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Barbara Kappel vastasi, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell ja André Elissen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios ja Romana Tomc.

Puheenvuorot: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.5.


21. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Keskustelu käytiin 4. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 4.4.2017, kohta 5)
Äänestys toimitettiin 4. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 4.4.2017, kohta 7.2)

Daniel Dalton esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christofer Fjellner (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karima Delli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Olga Sehnalová, Eleonora Evi ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.6.


22. Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Norbert Lins PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

Puheenvuorot: Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Jacques Colombier ENF-ryhmän puolesta, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo ja Michel Dantin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski ja Mairead McGuinness.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Martin Häusling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.7.


23. Perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta (keskustelu)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien osalta [2016/2149(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski, Danuta Maria Hübner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov ja Notis Marias.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica ja João Ferreira.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Paulo Rangel käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.15.


24. Kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta [2017/2191(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells esitteli mietinnön.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Christel Schaldemose (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tibor Szanyi (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Theodor Dumitru Stolojan PPE-ryhmän puolesta, Alfred Sant S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen ja Dariusz Rosati.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Margrethe Vestager ja Ramon Tremosa i Balcells.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.16.


25. Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD)) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000015/2018) Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner esitteli kysymyksen.

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gaetano Cofferati S&D-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dariusz Rosati ja Elly Schlein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen ja Notis Marias.

Monika Panayotova käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000008/2018) Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000009/2018) Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D'Ornano ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile esitteli kysymykset.

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Marco Affronte Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Michèle Rivasi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott ja Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Monika Panayotova.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte ja Mireille D’Ornano ENVI-valiokunnan puolesta rokotusvastaisuudesta ja rokotuskattavuuden laskusta Euroopassa (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018)

—   Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta rokotusvastaisuudesta ja rokotuskattavuuden laskusta Euroopassa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.17.


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 619.992/OJJE).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö