Indekss 
Protokols
PDF 394kWORD 96k
Trešdiena, 2018. gada 18. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Eiropadomes 22. un 23. marta sanāksmes secinājumi (debates)
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 8.Politisko grupu sastāvs
 9.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)
 10.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Laikposma noteikšana devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās * (balsošana)
  12.2.Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs (balsošana)
  12.3.ES un Austrālijas Pamatnolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.4.ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.5.Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.6.Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (papildu protokols) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  12.7.Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (balsošana)
  12.8.Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I (balsošana)
  12.9.Atkritumi ***I (balsošana)
  12.10.Atkritumu poligoni ***I (balsošana)
  12.11.Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)
  12.12.Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (balsošana)
  12.13.Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (balsošana)
  12.14.ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (balsošana)
  12.15.2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (balsošana)
  12.16.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (balsošana)
  12.17.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)
  12.18.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)
  12.19.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)
  12.20.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (balsošana)
  12.21.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)
  12.22.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)
  12.23.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)
  12.24.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)
  12.25.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)
  12.26.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)
  12.27.ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)
  12.28.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)
  12.29.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)
  12.30.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (balsošana)
  12.31.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)
  12.32.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (balsošana)
  12.33.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (balsošana)
  12.34.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)
  12.35.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)
  12.36.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)
  12.37.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)
  12.38.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)
  12.39.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)
  12.40.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)
  12.41.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)
  12.42.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)
  12.43.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)
  12.44.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)
  12.45.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)
  12.46.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)
  12.47.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)
  12.48.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)
  12.49.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (balsošana)
  12.50.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)
  12.51.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)
  12.52.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)
  12.53.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)
  12.54.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)
  12.55.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)
  12.56.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (balsošana)
  12.57.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol) (balsošana)
  12.58.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)
  12.59.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (balsošana)
  12.60.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)
  12.61.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)
  12.62.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2" (balsošana)
  12.63.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)
  12.64.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2) (balsošana)
  12.65.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums) (balsošana)
  12.66.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (balsošana)
  12.67.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)
  12.68.2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 15.Sēdes atsākšana
 16.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Apropriāciju pārvietojumi
 19.Cambridge Analytica un Facebook: datu aizsardzība un iedzīvotāju privātās dzīves neaizskaramība kā aizsardzības politika pret vēlēšanu manipulēšanu (debates)
 20.Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana ***I (debates)
 21.Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (debates)
 22.Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I (debates)
 23.Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (debates)
 24.Gada ziņojums par ES konkurences politiku (debates)
 25.Atsevišķu uzņēmumu un nozaru veikta informācijas par uzņēmumu ienākuma nodokli atklāšana (debates)
 26.Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (debates)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (2018/2624(RSP))).

Debašu norises datums: 2018. gada 12. marts (12.3.2018. protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei un Indrek Tarand CONT komitejas vārdā – par Komisijas godprātības politiku, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšanu amatā (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.12. punkts.


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Baltkrievija (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly un Inese Vaidere PPE grupas vārdā - par Baltkrieviju (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā - par Baltkrieviju (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par stāvokli Baltkrievijā (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler un Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā - par Baltkrieviju (B8-0204/2018).

II.   Filipīnas (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere un Dubravka Šuica PPE grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner un Monica Macovei ECR grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā - par Filipīnām (B8-0208/2018).

III.   Stāvoklis Gazas joslā (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera un Seán Kelly PPE grupas vārdā - par stāvokli Gazas joslā (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Norbert Neuser S&D grupas vārdā - par stāvokli Gazas joslā (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par stāvokli Gazas joslā (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā un Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora un Evi Laura Agea - par stāvokli Gazas joslā (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek un Monica Macovei ECR grupas vārdā - par stāvokli Gazas joslā (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Gazas joslā (B8-0212/2018).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. jūlijs).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 965/2012 groza attiecībā uz tehniskajām prasībām un administratīvajām procedūrām, kas saistītas ar atbalsta programmu ieviešanu, lidojuma apkalpes psiholoģisko novērtēšanu, kā arī sistemātiskām un izlases veida pārbaudēm psihoaktīvo vielu ietekmes konstatēšanai nolūkā nodrošināt lidojuma apkalpes un salona apkalpes locekļu medicīnisko piemērotību un attiecībā uz jaunizgatavotu turbodzinēju lidmašīnu, kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa nepārsniedz 5700 kg un kuras apstiprinātas sešu līdz deviņu pasažieru pārvadāšanai, aprīkošanu ar reljefa apzināšanās brīdināšanas sistēmu (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - termiņš: 2018. gada 23. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz ciāntraniliprola, cimoksanila, deltametrīna, difenokonazola, fenamidona, flubendiamīda, fluopikolīda, folpeta, fozetila, mandestrobīna, mepikvata, metazahlora, propamokarba, propargīta, pirimetanila, sulfoksaflora un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - termiņš: 2018. gada 24. maijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko attiecībā uz pārejas perioda ilgumu groza Lēmumu (ES) 2017/1214, (ES) 2017/1215, (ES) 2017/1216, (ES) 2017/1218 un (ES) 2017/1219 (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - termiņš: 2018. gada 24. jūnijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar ko groza un labo III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - termiņš: 2018. gada 9. jūlijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - termiņš: 2018. gada 12. jūlijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru sakarā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu interpretācijas komitejas 23. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - termiņš: 2018. gada 10. jūlijs).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI (Reglamenta 54. pants)


5. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz novērtējuma metodikas precizējumu, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes atļauj iestādēm izmantot attīstītās mērīšanas pieejas operacionālajam riskam, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 14. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Labojums Komisijas 2017. gada 21. novembra deleģētajā regulā, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 576/2013 papildina attiecībā uz profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem Echinococcus multilocularis infekcijas kontrolei suņiem un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 1152/2011 (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 16. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko labo bulgāru valodas versiju Deleģētajai regulai (ES) 2017/653, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 4. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Labojums Komisijas 2018. gada 15. februāra Deleģētajā regulā (C(2018)0863 final), ar ko groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 21. martu.

nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1131 groza un papildina attiecībā uz vienkāršiem, pārredzamiem un standartizētiem (VPS) vērtspapīrošanas darījumiem un ar aktīviem balstītiem komerciāliem vērtspapīriem (ABKV), prasībām attiecībā uz aktīviem, kas saņemti saistībā ar pirkšanas ar atpārdošanu līgumiem, un kredītkvalitātes novērtēšanas metodēm (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 10. aprīli.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģētā akta projekts, kuram ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai

- Komisijas deleģētā regula par grozījumiem Deleģētajā regulā (ES) 2017/118, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus jūras vides aizsargāšanai Ziemeļjūrā (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 2. martu.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: papildu 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: PECH

Deleģētā akta projekts, kuram pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma termiņš iebildumu izteikšanai ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem

- Komisijas deleģētā regula ar ko attiecībā uz novērtējuma metodikas precizējumu, saskaņā ar kuru kompetentās iestādes atļauj iestādēm izmantot attīstītās mērīšanas pieejas operacionālajam riskam, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2018. gada 14. martu, pēc atbildīgās komitejas pieprasījuma.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


6. Eiropadomes 22. un 23. marta sanāksmes secinājumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 22. un 23. marta sanāksmes secinājumi (2018/2550(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Priekšsēdētājs atgādināja par Parlamenta nostāju attiecībā uz stāvokli Sīrijā un nepieciešamību rast jaunus pašu resursus Savienības budžeta vajadzībām.

Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson un Diane Dodds.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka ir saņemti S&D, GUE/NGL un Verts/ALE grupu pieprasījumi izvirzīt balsošanai ITRE komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz Janusz Lewandowski ziņojumu (A8-0094/2018), un GUE/NGL un ENF grupu pieprasījumi izvirzīt balsošanai ITRE komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz Jerzy Buzek ziņojumu (A8-0143/2018). Par minētajiem lēmumiem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 16. aprīļa, sēdes protokolā (16.4.2018. protokola 11. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu balsošana notiks nākamajā dienā, 2018. gada 19. aprīlī.

Sēdes vadītāja paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 16. aprīļa, sēdes protokolā (16.4.2018. protokola 11. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to TRAN komiteja un EMPL komiteja pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas, pamatojoties uz Markus Pieper ziņojumu (A8-0125/2018) un Claude Rolin ziņojumu (A8-0142/2018).


8. Politisko grupu sastāvs

Aymeric Chauprade no 2018. gada 18. aprīļa vairs nav pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts un ir pievienojies EFDD grupai.


9. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts)

Sēdes vadītāja paziņoja, ka saskaņā ar Reglamenta 137. panta 2. punktu ir saņemts FEMM komitejas pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju attiecībā uz to, lai tā izstrādātu atzinumu par dzimumu līdztiesību digitālajā jomā.

Minēto pieprasījumu uzskatīs par apstiprinātu, ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nepieprasīs to izvirzīt balsošanai.


10. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [2017/2136(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0137/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi
Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0130/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF
Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [2017/2146(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0123/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0105/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0128/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018).

ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0115/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0074/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs
Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0069/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0106/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0068/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL)
Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0098/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0066/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0083/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0067/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0085/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0086/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0090/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0107/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0091/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0087/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0088/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0096/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0103/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0081/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0078/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0114/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0079/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0101/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0080/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0111/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0084/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0102/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0092/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust)
Ziņojums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0113/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol)
Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0109/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0093/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex)
Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0108/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0082/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0071/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2"
Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0070/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0072/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2)
Ziņojums par kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0073/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums)
Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0075/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums
Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0095/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0077/2018).

2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R)
Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0076/2018).

Uzstājās Inés Ayala Sender, kura prasīja, lai turpmāk ēnu referentiem, kuri bijuši iesaistīti budžeta izpildes apstiprināšanas darbā, atvēlētais uzstāšanās laiks būtu ilgāks nekā šoreiz paredzētais laiks (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai).

Sēdes vadītāja sveica Klaus-Heiner Lehne (Revīzijas palātas priekšsēdētāju) un Günther Oettinger (Komisijas locekli).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle un Marco Valli iepazīstināja ar ziņojumiem.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Bart Staes, Indrek Tarand un Brian Hayes iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Günther Oettinger un Klaus-Heiner Lehne.

Uzstājās Doru-Claudian Frunzulică (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komitejas atzinuma sagatavotājs), Cristian Dan Preda (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Alain Cadec (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Karin Kadenbach (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Claude Rolin (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Kostas Chrysogonos (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Isabella De Monte (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Iskra Mihaylova (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Notis Marias (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Gesine Meissner (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Ferber (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Claudia Schmidt un Luke Ming Flanagan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Karin Kadenbach un Rosa D'Amato.

Uzstājās Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand un Brian Hayes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2018. protokola 12.16. punkts, 18.4.2018. protokola 12.17. punkts, 18.4.2018. protokola 12.18. punkts, 18.4.2018. protokola 12.19. punkts, 18.4.2018. protokola 12.20. punkts, 18.4.2018. protokola 12.21. punkts, 18.4.2018. protokola 12.22. punkts, 18.4.2018. protokola 12.23. punkts, 18.4.2018. protokola 12.24. punkts, 18.4.2018. protokola 12.25. punkts, 18.4.2018. protokola 12.26. punkts, 18.4.2018. protokola 12.27. punkts, 18.4.2018. protokola 12.28. punkts, 18.4.2018. protokola 12.29. punkts, 18.4.2018. protokola 12.30. punkts, 18.4.2018. protokola 12.31. punkts, 18.4.2018. protokola 12.32. punkts, 18.4.2018. protokola 12.33. punkts, 18.4.2018. protokola 12.34. punkts, 18.4.2018. protokola 12.35. punkts, 18.4.2018. protokola 12.36. punkts, 18.4.2018. protokola 12.37. punkts, 18.4.2018. protokola 12.38. punkts, 18.4.2018. protokola 12.39. punkts, 18.4.2018. protokola 12.40. punkts, 18.4.2018. protokola 12.41. punkts, 18.4.2018. protokola 12.42. punkts, 18.4.2018. protokola 12.43. punkts, 18.4.2018. protokola 12.44. punkts, 18.4.2018. protokola 12.45. punkts, 18.4.2018. protokola 12.46. punkts, 18.4.2018. protokola 12.47. punkts, 18.4.2018. protokola 12.48. punkts, 18.4.2018. protokola 12.49. punkts, 18.4.2018. protokola 12.50. punkts, 18.4.2018. protokola 12.51. punkts, 18.4.2018. protokola 12.52. punkts, 18.4.2018. protokola 12.53. punkts, 18.4.2018. protokola 12.54. punkts, 18.4.2018. protokola 12.55. punkts, 18.4.2018. protokola 12.56. punkts, 18.4.2018. protokola 12.57. punkts, 18.4.2018. protokola 12.58. punkts, 18.4.2018. protokola 12.59. punkts, 18.4.2018. protokola 12.60. punkts, 18.4.2018. protokola 12.61. punkts, 18.4.2018. protokola 12.62. punkts, 18.4.2018. protokola 12.63. punkts, 18.4.2018. protokola 12.64. punkts, 18.4.2018. protokola 12.65. punkts, 18.4.2018. protokola 12.66. punkts, 18.4.2018. protokola 12.67. punkts un 18.4.2018. protokola 12.68. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.50 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.00.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Laikposma noteikšana devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka laikposmu devītajai Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanai vispārējās tiešās vēlēšanās (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Apstiprināts (P8_TA(2018)107).


12.2. Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs (balsošana)

Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs (2018/2652(RSO)): sk. Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu (16.4.2018. protokola 10. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

Pasludināts par apstiprinātu.

Līdz ar to ir noteikts šāds Eiropas Parlamenta 2019. gada sesiju kalendārs:

- 14.-17. janvāris,

- 30. un 31. janvāris,

- 11.-14. februāris,

- 11.-14. marts,

- 25.-28. marts,

- 3. un 4. aprīlis,

- 15.-18. aprīlis,

- 2.-4. jūlijs,

- 15.-18. jūlijs,

- 16.-19. septembris,

- 9. un 10. oktobris,

- 21.-24. oktobris,

- 13. un 14. novembris,

- 25.-28. novembris,

- 16.-19. decembris.


12.3. ES un Austrālijas Pamatnolīgums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)108).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


12.4. ES un Austrālijas Pamatnolīgums (rezolūcija) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrāliju, no otras puses [2017/2227(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)109).


12.5. Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0131/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)110).

Parlaments deva piekrišanu konvencijas noslēgšanai.


12.6. Eiropas Padomes Konvencija par terorisma novēršanu (papildu protokols) *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Helga Stevens (A8-0132/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)111).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


12.7. Iepakojums un izlietotais iepakojums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)112).


12.8. Nolietoti transportlīdzekļi, bateriju un akumulatoru atkritumi un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0013/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)113).


12.9. Atkritumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem [2015/0275(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)114).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)114).


12.10. Atkritumu poligoni ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)115).


12.11. Procedurāli noteikumi vides ziņojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 87/217/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/31/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013, Padomes Direktīvu 86/278/EEK un Padomes Direktīvu 94/63/EK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Francesc Gambús (A8-0253/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)116).


12.12. Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (balsošana)

Komisijas paziņojums: Komisijas godprātības politika, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana amatā (2018/2624(RSP)).

Debates notika 2018. gada 12. martā (12.3.2018. protokola 14. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2018. gada 18. aprīlī (18.4.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)117).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas sēdes vadītājs precizēja, ka valodu versijas tiks saskaņotas.


12.13. Progress, kas panākts virzībā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0184/2018 un B8-0185/2018 (2018/2642(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0184/2018

Pieņemts (P8_TA(2018)118).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0185/2018/ vairs nav spēkā.)


12.14. ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošana: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada (balsošana)

Ziņojums par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu: vidusposma novērtēšanu 2017. gadā un turpmāko struktūru pēc 2020. gada [2017/2280(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A8-0112/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)119).


12.15. 2015. un 2016. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (balsošana)

Ziņojums par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti [2017/2010(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Mady Delvaux (A8-0141/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)120).


12.16. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Komisija un izpildaģentūras (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras [2017/2136(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0137/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)121).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)121).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.17. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi (balsošana)

Ziņojums par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Joachim Zeller (A8-0130/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)122).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)122).

Uzstāšanās

Uzstājās Dobromir Sośnierz, komentējot balsošanas norisi.


12.18. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — 8., 9., 10. un 11. EAF (balsošana)

Ziņojums par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Barbara Kappel (A8-0123/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)123).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)123).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.19. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Derek Vaughan (A8-0105/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)124).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)124).


12.20. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)125).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)125).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


12.21. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa – Tiesa [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)126).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)126).


12.22. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)127).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)127).


12.23. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)128).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)128).


12.24. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa – Reģionu komiteja [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)129).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)129).


12.25. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Marco Valli (A8-0128/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)130).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)130).


12.26. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa – Eiropas Ombuds [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)131).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)131).


12.27. ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)132).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)132).


12.28. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu — sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0115/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)133).

Uzstāšanās

Monica Macovei ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


12.29. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER) (balsošana)

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0074/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)134).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)134).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.30. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) birojs (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0069/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)135).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)135).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.31. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0106/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)136).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)136).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.32. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0068/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)137).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)137).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.33. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (līdz 2016. gada 1. jūlijam: Eiropas Policijas akadēmija) (CEPOL) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0098/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)138).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)138).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.34. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0066/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 34. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)139).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)139).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.35. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0083/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 35. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)140).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)140).

Budžeta izpildes un pārskatu apstiprināšana tika atlikta (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu).


12.36. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0067/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 36. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)141).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)141).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.37. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0085/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 37. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)142).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)142).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.38. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0086/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 38. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)143).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)143).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.39. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0090/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 39. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)144).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)144).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.40. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0107/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 40. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)145).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)145).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.41. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0091/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 41. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)146).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)146).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.42. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0087/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 42. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)147).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)147).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.43. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0088/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 43. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)148).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)148).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.44. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0096/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 44. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)149).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)149).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.45. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0103/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 45. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)150).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)150).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.46. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0081/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 46. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)151).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)151).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.47. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0078/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 47. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)152).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)152).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.48. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0114/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 48. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)153).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)153).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.49. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (ERA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0079/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 49. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)154).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)154).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.50. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0101/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 50. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)155).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)155).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.51. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0080/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 51. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)156).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)156).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.52. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0111/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 52. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)157).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)157).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.53. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0084/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 53. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)158).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)158).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.54. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra (balsošana)

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0102/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 54. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)159).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)159).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.55. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0092/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 55. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)160).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)160).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.56. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) (balsošana)

Ziņojums par Eurojust 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0113/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 56. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)161).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)161).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.57. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Europol) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja (Eiropola) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0109/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 57. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)162).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)162).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Uzstāšanās

Uzstājās Reinhard Bütikofer, komentējot balsošanas norisi (sēdes vadītājs sniedza skaidrojumu).


12.58. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0093/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 58. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)163).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)163).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.59. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra (Frontex) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0108/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 59. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)164).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)164).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.60. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Bart Staes (A8-0082/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 60. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)165).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)165).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.61. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI) (balsošana)

Ziņojums par biorūpniecības kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0071/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 61. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)166).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)166).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.62. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Clean Sky 2" (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma "Clean Sky 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0070/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 62. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)167).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)167).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.63. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma ECSEL 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0072/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 63. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)168).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)168).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.64. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" (FCH2) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma "Kurināmā elementi un ūdeņradis 2" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0073/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 64. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)169).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)169).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.65. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums novatorisku zāļu jomā uzsāktās 2. ierosmes īstenošanai (IMI kopuzņēmums) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma "2. ierosme inovatīvu zāļu jomā" 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0075/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 65. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)170).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)170).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.66. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotā Eiropas kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0095/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 66. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)171).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)171).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).

Uzstāšanās

Uzstājās Petri Sarvamaa, komentējot balsošanas norisi.


12.67. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums (balsošana)

Ziņojums par SESAR kopuzņēmuma 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0077/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 67. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)172).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)172).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


12.68. 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums "Shift2Rail" (S2R) (balsošana)

Ziņojums par kopuzņēmuma Shift2Rail 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Brian Hayes (A8-0076/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 68. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)173).

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)173).

Budžeta izpilde un pārskati tika apstiprināti (sk. Reglamenta IV pielikuma 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu).


13. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Francisco José Millán Mon ieteikums - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan un Jan Zahradil

Francisco José Millán Mon ziņojums - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Simona Bonafè ziņojums - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune un Stanislav Polčák

Simona Bonafè ziņojums - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Simona Bonafè ziņojums - A8-0034/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā un Anna Maria Corazza Bildt

Francesc Gambús ziņojums - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Rezolūcijas priekšlikums par Komisijas godprātības politiku, jo īpaši Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšanu amatā (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil un Sander Loones

Rezolūcijas priekšlikums par progresu ceļā uz ANO globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un par bēgļiem (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai un Jiří Pospíšil

Marietje Schaake ziņojums - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mady Delvaux ziņojums - A8-0141/2018
Krisztina Morvai un Jiří Pospíšil

Joachim Zeller ziņojums - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Ingeborg Gräßle ziņojums - A8-0089/2018
Monica Macovei

Bart Staes ziņojums - A8-0115/2018
Monica Macovei

Bart Staes ziņojums - A8-0114/2018
Notis Marias


14. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.47.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


16. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


17. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 5/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 – 2018/2045(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 06/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 – 2018/2049(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 07/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 – 2018/2050(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 08/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 – 2018/2051(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 09/2018, III iedaļa — Komisija (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 – 2018/2052(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta 2019. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi (2018/2001(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Paul Rübig (A8-0146/2018).


18. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 04/2018, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 04/2018, III iedaļa — Komisija.


19. Cambridge Analytica un Facebook: datu aizsardzība un iedzīvotāju privātās dzīves neaizskaramība kā aizsardzības politika pret vēlēšanu manipulēšanu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Cambridge Analytica un Facebook: datu aizsardzība un iedzīvotāju privātās dzīves neaizskaramība kā aizsardzības politika pret vēlēšanu manipulēšanu (2018/2667(RSP)).

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa un Michał Boni.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Catherine Stihler, uzdodot zilās kartītes jautājumu Michał Boni, kas uz to atbildēja, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini un Emilian Pavel.

Uzstājās Věra Jourová un Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


20. Finanšu sistēmas izmantošanas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai nepieļaušana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un Direktīvu 2009/101/EK [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini (A8-0056/2017).

Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Elly Schlein (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Kostas Chrysogonos (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Emmanuel Maurel (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Emil Radev PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Roberto Gualtieri, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, un Barbara Kappel.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paul Rübig, uzdodot zilās kartītes jautājumu Barbara Kappel, kas uz to atbildēja, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell un André Elissen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios un Romana Tomc.

Uzstājās Věra Jourová, Krišjānis Kariņš un Judith Sargentini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.5. punkts.


21. Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0048/2017).

Debates notika 2017. gada 4. aprīlī (4.4.2017. protokola 5. punkts).
Balsošana notika 2017. gada 4. aprīlī (4.4.2017. protokola 7.2. punkts).

Daniel Dalton iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Christofer Fjellner (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Karima Delli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Ivan Štefanec PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Anneleen Van Bossuyt ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Olga Sehnalová, Eleonora Evi un Nicola Caputo.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Daniel Dalton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.6. punkts.


22. Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. XXX/XXX [Oficiālo kontroļu regula] un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Martin Häusling (A8-0311/2015).

Martin Häusling iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Sirpa Pietikäinen (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja) un Norbert Lins PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Thomas Waitz Verts/ALE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Jacques Colombier ENF grupas vārdā, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo un Michel Dantin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski un Mairead McGuinness.

Uzstājās Phil Hogan un Martin Häusling.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.7. punkts.


23. Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošana (debates)

Ziņojums par Līguma noteikumu par dalībvalstu parlamentiem īstenošanu [2016/2149(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Paulo Rangel (A8-0127/2018).

Paulo Rangel iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās György Schöpflin PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Max Andersson Verts/ALE grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski, pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts, Danuta Maria Hübner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica un João Ferreira.

Uzstājās Phil Hogan.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Paulo Rangel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.15. punkts.


24. Gada ziņojums par ES konkurences politiku (debates)

Ziņojums par gada ziņojumu par ES konkurences politiku [2017/2191(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018).

Ramon Tremosa i Balcells iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Margrethe Vestager (Komisijas locekle).

Uzstājās Christel Schaldemose (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Tibor Szanyi (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Theodor Dumitru Stolojan PPE grupas vārdā, Alfred Sant S&D grupas vārdā, Sander Loones ECR grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen un Dariusz Rosati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil un Ivana Maletić.

Uzstājās Margrethe Vestager un Ramon Tremosa i Balcells.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.16. punkts.


25. Atsevišķu uzņēmumu un nozaru veikta informācijas par uzņēmumu ienākuma nodokli atklāšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000015/2018) un kuru uzdeva Pavel Svoboda JURI komitejas vārdā Padomei: Par ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018).

Evelyn Regner izvērsa jautājumu.

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Dariusz Rosati un Elly Schlein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen un Notis Marias.

Uzstājās Monika Panayotova.

Debates tika slēgtas.


26. Vilcināšanās vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanās Eiropā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000008/2018) un kuru uzdeva Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Padomei: Vilcināšanās vakcinēties un vakcinācijas līmeņa pazemināšanās Eiropā (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000009/2018) un kuru uzdeva Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte un Mireille D'Ornano ENVI komitejas vārdā Komisijai: Vilcināšanās vakcinēties un vakcinācijas līmeņa pazemināšanās Eiropā (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018).

Elena Gentile izvērsa jautājumus.

Monika Panayotova (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Renate Sommer PPE grupas vārdā, Carlos Zorrinho S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā un Michèle Rivasi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott un Michaela Šojdrová.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Monika Panayotova.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte un Mireille D’Ornano ENVI komitejas vārdā - par vilcināšanos vakcinēties un vakcinēšanās līmeņa pazemināšanos Eiropā (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, par vilcināšanos vakcinēties un par vakcinācijas līmeņa pazemināšanos Eiropā (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.4.2018. protokola 10.17. punkts.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 619.992/OJJE).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika