Kazalo 
Zapisnik
PDF 377kWORD 95k
Sreda, 18. april 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (vloženi predlogi resolucij)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 4.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 6.Sklepi seje Evropskega sveta z dne 22. in 23. marca (razprava)
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)
 8.Članstvo v političnih skupinah
 9.Zahteva za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)
 10.Razrešnica 2016 (razprava)
 11.Nadaljevanje seje
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami * (glasovanje)
  
12.2.Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 (glasovanje)
  
12.3.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.4.Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.5.Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.6.Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
12.7.Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)
  
12.8.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)
  
12.9.Odpadki ***I (glasovanje)
  
12.10.Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)
  
12.11.Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju ***I (glasovanje)
  
12.12.Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (glasovanje)
  
12.13.Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (glasovanje)
  
12.14.Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (glasovanje)
  
12.15.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (glasovanje)
  
12.16.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)
  
12.17.Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 (glasovanje)
  
12.18.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)
  
12.19.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)
  
12.20.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
12.21.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)
  
12.22.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)
  
12.23.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)
  
12.24.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)
  
12.25.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)
  
12.26.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)
  
12.27.Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)
  
12.28.Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)
  
12.29.Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)
  
12.30.Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)
  
12.31.Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)
  
12.32.Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)
  
12.33.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)
  
12.34.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)
  
12.35.Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)
  
12.36.Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)
  
12.37.Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)
  
12.38.Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)
  
12.39.Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)
  
12.40.Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)
  
12.41.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)
  
12.42.Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)
  
12.43.Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)
  
12.44.Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  
12.45.Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)
  
12.46.Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)
  
12.47.Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)
  
12.48.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)
  
12.49.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (glasovanje)
  
12.50.Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)
  
12.51.Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)
  
12.52.Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)
  
12.53.Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)
  
12.54.Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)
  
12.55.Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)
  
12.56.Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)
  
12.57.Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)
  
12.58.Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)
  
12.59.Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (glasovanje)
  
12.60.Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)
  
12.61.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)
  
12.62.Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)
  
12.63.Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)
  
12.64.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) (glasovanje)
  
12.65.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)
  
12.66.Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)
  
12.67.Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)
  
12.68.Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) (glasovanje)
 13.Obrazložitve glasovanja
 14.Popravki in namere glasovanj
 15.Nadaljevanje seje
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 17.Predložitev dokumentov
 18.Prerazporeditev odobritev
 19.Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev (razprava)
 20.Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (razprava)
 21.Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (razprava)
 22.Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I (razprava)
 23.Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (razprava)
 24.Letno poročilo o politiki konkurence (razprava)
 25.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic(2016/0107(COD)) (razprava)
 26.Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (2018/2624(RSP)))

Razprava je potekala 12. marca 2018 (točka 14 zapisnika z dne 12.3.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei in Indrek Tarand v imenu odbora CONT o politiki Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanju generalnega sekretarja Evropske komisije (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Glasovanje: točka 12.12 zapisnika z dne 18.4.2018.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 135 Poslovnika zahtevali razpravo o naslednjih predlogih resolucij:

I.   Belorusija (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly in Inese Vaidere v imenu skupine PPE o Belorusiji (B8-0197/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru in Soraya Post v imenu skupine S&D o Belorusiji (B8-0199/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek in Monica Macovei v imenu skupine ECR o razmerah v Belorusiji (B8-0200/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE o razmerah v Belorusiji (B8-0201/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler in Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE o Belorusiji (B8-0204/2018).

II.   Filipini (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere in Dubravka Šuica v imenu skupine PPE o Filipinih (B8-0198/2018);

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post in Neena Gill v imenu skupine S&D o Filipinih (B8-0202/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner in Monica Macovei v imenu skupine ECR o Filipinih (B8-0203/2018);

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE, sur les Filipini (B8-0205/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o Filipinih (B8-0206/2018);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL o Filipinih (B8-0208/2018).

III.   Razmere v Gazi (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera in Seán Kelly v imenu skupine PPE o razmerah v Gazi (B8-0191/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post in Norbert Neuser v imenu skupine S&D o razmerah v Gazi (B8-0207/2018);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE o razmerah v Gazi (B8-0209/2018);

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE in Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora in Evi Laura Agea o razmerah v Gazi (B8-0210/2018);

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek in Monica Macovei v imenu skupine ECR o razmerah v Gazi (B8-0211/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Gazi (B8-0212/2018).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 162 Poslovnika.


4. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - rok: 10 julij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z uvedbo podpornih programov, psihološko oceno letalske posadke ter sistematičnimi in naključnimi preizkusi za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi, da se zagotovi zdravstvena sposobnost letalske posadke in kabinskega osebja, ter glede opremljanja novih letal na turbinski pogon z največjo certificirano vzletno maso 5 700 kg ali manj in največjim operativnim številom potniških sedežev od šest do devet s sistemom opozarjanja na bližino tal (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - rok: 23 junij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi prilog II, III in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za ciantraniliprol, cimoksanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetil, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pirimetanil, sulfoksaflor in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - rok: 24 maj 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi sklepov (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 in (EU) 2017/1219 glede trajanja prehodnega obdobja (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - rok: 24 junij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - rok: 9 julij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: AGRI (člen 54 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - rok: 12 julij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 23 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - rok: 10 julij 2018)
posredovano pristojnemu odboru: ECON
mnenje: JURI (člen 54 Poslovnika)


5. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s opredelitvijo metodologije ocenjevanja, v skladu s katero pristojni organi institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov merjenja operativnega tveganja (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 14. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Popravek Delegirane uredbe Komisije z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 16. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o popravku bolgarske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2017/653 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 4. aprila 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Popravek Delegirane uredbe Komisije (C(2018)0863 final) z dne 15. februarja 2018 o spremembi in popravkih Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 21. marca 2018

posredovano pristojnemu odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi in dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta glede enostavnih, preglednih in standardiziranih listinjenj (STS), komercialnih zapisov s premoženjskim kritjem (ABCP), zahtev glede sredstev, prejetih v okviru pogodb o začasnem odkupu, ter metodologij ocenjevanja kreditne kakovosti (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 10. aprila 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. marca 2018

Podaljšanje roka za vložitev ugovora: 2 dodatna meseca na zahtevo Evropskega parlamenta

posredovano pristojnemu odboru: PECH

Osnutek delegirane uredbe, za katero je bil rok na zahtevo pristojnega odbora spremenjen z 1 na 3 mesece:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opredelitvijo metodologije ocenjevanja, v skladu s katero pristojni organi institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov merjenja operativnega tveganja (C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 14. marca 2018 na zahtevo pristojnega odbora.

Posredovano pristojnemu odboru: ECON


6. Sklepi seje Evropskega sveta z dne 22. in 23. marca (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi seje Evropskega sveta z dne 22. in 23. marca (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) je podal izjavo.

Predsednik je ponovil stališče Parlamenta o razmerah v Siriji in da je treba poiskati nova lastna sredstva za proračun Unije.

Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine (prvi del) S&D, Syed Kamall v imenu skupine (prvi del) ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine (prvi del) ALDE, Sven Giegold v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine (prvi del) EFDD, Harald Vilimsky v imenu skupine (prvi del) ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec samostojna poslanka, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson in Diane Dodds.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik

7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da je prejela zahteve za glasovanje od skupin S&D, GUE/NGL in Verts/ALE o odločitvi odbora ITRE o začetku pogajanj na podlagi poročila Janusza Lewandowskega (A8-0094/2018) in od skupin GUE/NGL in ENF o odločitvi odbora ITRE o začetku pogajanj na podlagi poročila Jerzya Buzka (A8-0143/2018), razglašenima v zapisniku v ponedeljek, 16. aprila 2018 (točka 11 zapisnika z dne 16.4.2018).

Glasovanje bo jutri, v četrtek, 19. aprila 2018, v skladu s členom 69c(2) Poslovnika.

Predsedujoča je sporočila, da od poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, v zvezi z drugimi odločitvami o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašenim v zapisniku v ponedeljek, 16. aprila 2018 (točka 11 zapisnika z dne 16.4.2018).

Odbora TRAN in EMPL sta torej lahko začela pogajanja po koncu roka iz člena 69c(2) Poslovnika na podlagi poročil Markusa Pieperja (A8-0125/2018) in Clauda Rolina (A8-0142/2018).


8. Članstvo v političnih skupinah

Aymeric Chauprade ni več samostojni poslanec in se je z 18. aprilom 2018 pridružil skupini EFDD.


9. Zahteva za posvetovanje z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da je od odbora FEMM v skladu s členom 137(2) Poslovnika prejela zahtevo za posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom, da bi izdal mnenje o razlikah med spoloma na področju digitalnih tehnologij.

Za to zahtevo za posvetovanje se bo štelo, da je sprejeta, razen če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, v 24 urah zahtevajo, da se o njej glasuje.


10. Razrešnica 2016 (razprava)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016: oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [2017/2136(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016
Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek I – Evropski parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VII – Odbor regij [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Marco Valli (A8-0128/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0115/2018)

Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0074/2018)

Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0069/2018)

Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0106/2018)

Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0068/2018)

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (do 1. julija 2016: Evropska policijska akademija) (CEPOL) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0098/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0066/2018)

Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0083/2018)

Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0067/2018)

Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0085/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0086/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0090/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0107/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0087/2018)

Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0088/2018)

Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0096/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0103/2018)

Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0081/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0078/2018)

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0114/2018)

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0079/2018)

Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0101/2018)

Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0080/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0111/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0084/2018)

Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0102/2018)

Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0092/2018)

Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0113/2018)

Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0109/2018)

Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0093/2018)

Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0108/2018)

Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0082/2018)

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0071/2018)

Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0070/2018)

Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0072/2018)

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0073/2018)

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0075/2018)

Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0095/2018)

Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0077/2018)

Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R)
Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0076/2018)

Govorila je Inés Ayala Sender, ki je zahtevala, da se poročevalcem v senci za razrešnice v prihodnje dodeli več časa za govor, kot je bilo predvidenega danes (predsedujoča je to vzela na znanje).

Predsedujoča je pozdravila Klaus-Heinerja Lehneka (predsednik Računskega sodišča) in Güntherja Oettingerja (član Komisije).

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle in Marco Valli so predstavili poročila.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Bart Staes, Indrek Tarand in Brian Hayes so predstavili poročila.

Govorili so Monika Panayotova (predsedujoča Svetu), Günther Oettinger in Klaus-Heiner Lehne.

Govorili so Doru-Claudian Frunzulică (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (pripravljavec mnenja odbora CULT), Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora AFET), Alain Cadec (pripravljavec mnenja odbora PECH), Karin Kadenbach (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Claude Rolin (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Kostas Chrysogonos (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Isabella De Monte (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Iskra Mihaylova (pripravljavka mnenja odbora REGI), Notis Marias (pripravljavec mnenja odbora ECON), Gesine Meissner (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Markus Ferber (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Petri Sarvamaa v imenu skupine (prvi del) PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine (prvi del) S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine (prvi del) ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine (prvi del) ALDE, Benedek Jávor v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Dennis de Jong v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Claudia Schmidt in Luke Ming Flanagan.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Karin Kadenbach in Rosa D'Amato.

Govorili so Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand in Brian Hayes.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.16 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.17 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.18 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.19 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.20 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.21 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.22 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.23 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.24 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.25 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.26 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.27 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.28 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.29 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.30 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.31 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.32 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.33 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.34 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.35 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.36 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.37 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.38 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.39 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.40 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.41 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.42 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.43 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.44 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.45 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.46 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.47 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.48 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.49 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.50 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.51 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.52 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.53 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.54 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.55 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.56 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.57 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.58 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.59 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.60 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.61 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.62 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.63 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.64 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.65 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.66 zapisnika z dne 18.4.2018, točka 12.67 zapisnika z dne 18.4.2018 in točka 12.68 zapisnika z dne 18.4.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.50 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.00.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Določitev obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami * (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o določitvi obdobja za devete volitve poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno (P8_TA(2018)107)


12.2. Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 (glasovanje)

Časovni razpored delnih zasedanj Parlamenta v letu 2019 (2018/2652(RSO)): glej predlog konference predsednikov (točka 10 zapisnika z dne 16.4.2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

Razglašeno kot odobreno

Časovni razpored delnih zasedanj Evropskega parlamenta za leto 2019 je tako določen, kot sledi:

- od 14. do 17. januarja

- 30. in 31. januarja

- od 11. do 14. februarja

- od 11. do 14. marca

- od 25. do 28. marca

- 3. in 4. aprila

- od 15. do 18. aprila

- od 2. do 4. julija

- od 15. do 18. julija

- od 16. do 19. septembra

- 9. in 10. oktobra

- od 21. do 24. oktobra

- 13. in 14. novembra

- od 25. do 28. novembra

- od 16. do 19. decembra.


12.3. Okvirni sporazum med EU in Avstralijo *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)108)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


12.4. Okvirni sporazum med EU in Avstralijo (resolucija) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani [2017/2227(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)109)


12.5. Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Helga Stevens (A8-0131/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)110)

Parlament je odobril sklenitev konvencije.


12.6. Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma (dodatni protokol) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec Helga Stevens (A8-0132/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)111)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


12.7. Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)112)


12.8. Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)113)


12.9. Odpadki ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)114)

IZJAVE KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2018)114)


12.10. Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)115)


12.11. Postopkovna pravila na področju poročanja o okolju ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 87/217/EGS, Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive Sveta 86/278/EGS ter Direktive Sveta 94/63/ES v zvezi s postopkovnimi pravili na področju poročanja o okolju ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)116)


12.12. Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (glasovanje)

Izjava Komisije: Politika Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije (2018/2624(RSP))

Razprava je potekala dne 12. marca 2018 (točka 14 zapisnika z dne 12.3.2018)

Predlog resolucije je bil objavljen 18. aprila 2018 (točka 2 zapisnika z dne 18.4.2018).

Predlog resolucije B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)117)

Govori

Predsednik je pred glasovanjem pojasnil, da bodo jezikovne različice usklajene.


12.13. Napredek pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0184/2018 in B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0184/2018

Sprejeto (P8_TA(2018)118)

(Predlog resolucije B8-0185/2018/ je brezpredmeten.)


12.14. Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (glasovanje)

Poročilo o izvajanju instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 [2017/2280(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)119)


12.15. Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 (glasovanje)

Poročilo o letnih poročilih o subsidiarnosti in sorazmernosti za leti 2015 in 2016 [2017/2010(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)120)


12.16. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016: oddelek III – Komisija in izvajalske agencije [2017/2136(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)121)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)121)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.17. Razrešnica 2016: Posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 (glasovanje)

Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)122)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)122)

Govori

Dobromir SośnierzDobromir Sośnierz o poteku glasovanja.


12.18. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. ERS (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega, desetega in enajstega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)123)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)123)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.19. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski parlament (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek I – Evropski parlament [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)124)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)124)


12.20. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)125)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)125)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


12.21. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IV – Sodišče Evropske unije [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)126)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)126)


12.22. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Računsko sodišče (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek V – Računsko sodišče [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)127)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)127)


12.23. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)128)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)128)


12.24. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Odbor regij (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VII – Odbor regij [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)129)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)129)


12.25. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Marco Valli (A8-0128/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)130)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)130)


12.26. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)131)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)131)


12.27. Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)132)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)132)


12.28. Razrešnica 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2016: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0115/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)133)

Govori

Monica Macovei je vložila ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 1, ki je bil upoštevan.


12.29. Razrešnica 2016: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0074/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)134)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)134)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.30. Razrešnica 2016: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0069/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)135)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)135)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.31. Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0106/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)136)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)136)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.32. Razrešnica 2016: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0068/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)137)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)137)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.33. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (do 1. julija 2016: Evropska policijska akademija) (CEPOL) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0098/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)138)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)138)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.34. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0066/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 34)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)139)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)139)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.35. Razrešnica 2016: Evropski azilni podporni urad (EASO) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0083/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 35)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)140)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)140)

Podelitev razrešnice in zaključek poslovnih knjig sta odložena (glej Prilogo IV, člen 5(1)(b) Poslovnika).


12.36. Razrešnica 2016: Evropski bančni organ (EBA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0067/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 36)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)141)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)141)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.37. Razrešnica 2016: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0085/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 37)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)142)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)142)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.38. Razrešnica 2016: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0086/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 38)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)143)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)143)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.39. Razrešnica 2016: Evropska agencija za okolje (EEA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0090/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 39)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)144)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)144)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.40. Razrešnica 2016: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0107/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 40)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)145)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)145)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.41. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 41)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)146)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)146)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.42. Razrešnica 2016: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0087/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 42)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)147)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)147)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.43. Razrešnica 2016: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0088/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 43)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)148)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)148)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.44. Razrešnica 2016: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0096/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 44)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)149)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)149)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.45. Razrešnica 2016: Evropska agencija za zdravila (EMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0103/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 45)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)150)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)150)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.46. Razrešnica 2016: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0081/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 46)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)151)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)151)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.47. Razrešnica 2016: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0078/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 47)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)152)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)152)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.48. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0114/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 48)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)153)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)153)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.49. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za železnice (ERA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije (zdaj Agencija Evropske unije za železnice) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0079/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 49)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)154)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)154)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.50. Razrešnica 2016: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0101/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 50)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)155)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)155)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.51. Razrešnica 2016: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0080/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 51)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)156)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)156)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.52. Razrešnica 2016: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0111/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 52)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)157)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)157)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.53. Razrešnica 2016: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0084/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 53)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)158)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)158)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.54. Razrešnica 2016: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0102/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 54)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)159)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)159)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.55. Razrešnica 2016: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0092/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 55)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)160)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)160)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.56. Razrešnica 2016: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0113/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 56)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)161)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)161)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.57. Razrešnica 2016: Evropski policijski urad (Europol) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada (Europol) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0109/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 57)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)162)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)162)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Govori

Reinhard Bütikofer o poteku glasovanja (predsednik je podal pojasnila).


12.58. Razrešnica 2016: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0093/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 58)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)163)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)163)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.59. Razrešnica 2016: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0108/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 59)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)164)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)164)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.60. Razrešnica 2016: Agencija za evropski GNSS (GSA) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Bart Staes (A8-0082/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 60)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)165)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)165)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.61. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase, za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0071/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 61)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)166)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)166)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.62. Razrešnica 2016: Skupno podjetje Čisto nebo 2 (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0070/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 62)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)167)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)167)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.63. Razrešnica 2016: Skupno podjetje ECSEL (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ECSEL za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0072/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 63)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)168)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)168)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.64. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (GCV 2) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0073/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 64)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)169)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)169)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.65. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0075/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 65)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)170)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)170)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.66. Razrešnica 2016: Skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0095/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 66)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)171)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)171)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).

Govori

Petri Sarvamaa o poteku glasovanja.


12.67. Razrešnica 2016: Skupno podjetje SESAR (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0077/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 67)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)172)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)172)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


12.68. Razrešnica 2016: Skupno podjetje Shift2Rail (S2R) (glasovanje)

Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec Brian Hayes (A8-0076/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 68)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2018)173)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)173)

Razrešnica je podeljena in zaključek poslovnih knjig je odobren (glej Prilogo IV, člen 5(1)(a) Poslovnika).


13. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan in Jan Zahradil

Poročilo: Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Poročilo: Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune in Stanislav Polčák

Poročilo: Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Poročilo: Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato v imenu skupine (prvi del) EFDD, in Anna Maria Corazza Bildt

Poročilo: Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Predlog resolucije o politiki Komisije glede poštenosti, zlasti imenovanju generalnega sekretarja Evropske komisije (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil in Sander Loones

Predlog resolucije o napredku pri globalnih dogovorih OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah in o beguncih (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai in Jiří Pospíšil

Poročilo: Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Poročilo: Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai in Jiří Pospíšil

Poročilo: Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Poročilo: Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Poročilo: Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Poročilo: Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.47.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

15. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


16. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


17. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 5/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 06/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 07/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 08/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

- Predlog prerazporeditve odobritev št. DEC 09/2018 - Oddelek III - Komisija (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

2) od odborov

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2019 (2018/2001(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Prerazporeditev odobritev

Svet Evropske unije je v skladu s členom 27(4) finančne uredbe proračunski organ seznanil z odobritvijo prerazporeditve sredstev DEC 04/2018 – oddelek III – Komisija.

Odbor za proračun je v skladu s členom 27(3) finančne uredbe sklenil, da bo odobril prerazporeditev sredstev Evropske komisije DEC 04/2018 – oddelek III – Komisija.


19. Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Cambridge Analytica in Facebook: varstvo podatkov in zasebnosti državljanov kot obramba pred manipulacijo volitev (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine (prvi del) PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine (prvi del) S&D, Helga Stevens v imenu skupine (prvi del) ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine (prvi del) ALDE, Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine (prvi del) EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine (prvi del) ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec samostojna poslanka, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa in Michał Boni.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednik

Govorili so Catherine Stihler, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Michału Boniju, ki je nanj odgovoril, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt in Michaela Šojdrová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini in Emilian Pavel.

Govorili sta Věra Jourová in Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


20. Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter Direktive 2009/101/ES [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini sta predstavila poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Elly Schlein (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Kostas Chrysogonos (pripravljavec mnenja odbora JURI), Emmanuel Maurel (pripravljavec mnenja odbora INTA), Emil Radev v imenu skupine (prvi del) PPE, Ana Gomes v imenu skupine (prvi del) S&D, Monica Macovei v imenu skupine (prvi del) ECR, Petr Ježek v imenu skupine (prvi del) ALDE, Martin Schirdewan v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine (prvi del) EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine (prvi del) ENF, Diane Dodds samostojni poslanec samostojna poslanka, Roberto Gualtieri, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, in Barbara Kappel.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govorili so Paul Rübig ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Barbari Kappel, ki je nanj odgovorila, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell in André Elissen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios in Romana Tomc.

Govorili so Věra Jourová, Krišjānis Kariņš in Judith Sargentini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika z dne 19.4.2018.


21. Odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Razprava je potekala dne 4. aprila 2017 (točka 5 zapisnika z dne 4.4.2017)
Glasovanje je potekalo dne 4. aprila 2017 (točka 7.2 zapisnika z dne 4.4.2017)

Daniel Dalton poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Christofer Fjellner (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Karima Delli (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Ivan Štefanec v imenu skupine (prvi del) PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine (prvi del) S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine (prvi del) ECR, Dita Charanzová v imenu skupine (prvi del) ALDE, Pascal Durand v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Marco Zullo v imenu skupine (prvi del) EFDD, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli in Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Olga Sehnalová, Eleonora Evi in Nicola Caputo.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in Daniel Dalton.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.6 zapisnika z dne 19.4.2018.


22. Ekološka pridelava in označevanje ekoloških proizvodov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, spremembi Uredbe (EU) št. XXX/XXX Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o uradnem nadzoru] in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling poročevalec je predstavil poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorila sta Sirpa Pietikäinen (pripravljavka mnenja odbora ENVI) in Norbert Lins v imenu skupine (prvi del) PPE.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

Govorili so Eric Andrieu v imenu skupine (prvi del) S&D, Zbigniew Kuźmiuk v imenu skupine (prvi del) ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine (prvi del) ALDE, Thomas Waitz v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Marco Zullo v imenu skupine (prvi del) EFDD, Jacques Colombier v imenu skupine (prvi del) ENF, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo in Michel Dantin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski in Mairead McGuinness.

Govorila sta Phil Hogan in Martin Häusling.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 19.4.2018.


23. Izvajanje določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente (razprava)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe, ki zadevajo nacionalne parlamente [2016/2149(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel poročevalec je predstavil poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so György Schöpflin v imenu skupine (prvi del) PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine (prvi del) S&D, Jasenko Selimovic v imenu skupine (prvi del) ALDE, Max Andersson v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Kazimierz Michał Ujazdowski, samostojni poslanec, Danuta Maria Hübner, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica in João Ferreira.

Govoril je Phil Hogan.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednik

Govoril je Paulo Rangel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.15 zapisnika z dne 19.4.2018.


24. Letno poročilo o politiki konkurence (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence [2017/2191(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells poročevalec je predstavil poročilo.

Govorila je Margrethe Vestager (članica Komisije).

Govorili so Christel Schaldemose (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Tibor Szanyi (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Theodor Dumitru Stolojan v imenu skupine (prvi del) PPE, Alfred Sant v imenu skupine (prvi del) S&D, Sander Loones v imenu skupine (prvi del) ECR, Michel Reimon v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Bernard Monot v imenu skupine (prvi del) ENF, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen in Dariusz Rosati.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil in Ivana Maletić.

Govorila sta Margrethe Vestager in Ramon Tremosa i Balcells.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.16 zapisnika z dne 19.4.2018.


25. Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic(2016/0107(COD)) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000015/2018), ki ga je postavil Pavel Svoboda v imenu odbora JURI, Svetu: Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner je predstavila vprašanje.

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine (prvi del) PPE, Sergio Gaetano Cofferati v imenu skupine (prvi del) S&D, Pascal Durand v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Kostas Chrysogonos v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Dariusz Rosati in Elly Schlein.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Sirpa Pietikäinen in Notis Marias.

Govorila je Monika Panayotova.

Razprava se je zaključila.


26. Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000008/2018), ki so ga postavili Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte in Mireille D'Ornano v imenu odbora ENVI, Svetu: Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000009/2018), ki so ga postavili Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte in Mireille D'Ornano v imenu odbora ENVI, Komisiji: Nezaupanje v cepljenje in upadanje stopenj precepljenosti v Evropi (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile je predstavila vprašanji.

Monika Panayotova (predsedujoča Svetu) in Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije) sta odgovorila na vprašanja.

Govorili so Renate Sommer v imenu skupine (prvi del) PPE, Carlos Zorrinho v imenu skupine (prvi del) S&D, Arne Gericke v imenu skupine (prvi del) ECR, Gesine Meissner v imenu skupine (prvi del) ALDE, Marco Affronte v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, in Michèle Rivasi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott in Michaela Šojdrová.

Govorila sta Vytenis Povilas Andriukaitis in Monika Panayotova.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte in Mireille D’Ornano, v imenu odbora ENVI, o nezaupanju v cepljenje in upadanju stopenj precepljenosti v Evropi (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin v imenu skupine (prvi del) ENF, o nezaupanju v cepljenje in upadanju stopenj precepljenosti v Evropi (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.17 zapisnika z dne 19.4.2018.


27. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 619.992/OJJE).


28. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Zadnja posodobitev: 23. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov