Index 
Protokoll
PDF 384kWORD 94k
Onsdagen den 18 april 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (ingivna resolutionsförslag)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 22–23 mars (debatt)
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)
 10.Ansvarsfrihet 2016 (debatt)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Omröstning
  
12.1.Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet * (omröstning)
  
12.2.Parlamentets sammanträdeskalender för 2019 (omröstning)
  
12.3.Ramavtalet mellan EU och Australien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.4.Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.5.Europarådets konvention om förebyggande av terrorism *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.6.Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
12.7.Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)
  
12.8.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)
  
12.9.Avfall ***I (omröstning)
  
12.10.Deponering av avfall ***I (omröstning)
  
12.11.Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (omröstning)
  
12.12.Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (omröstning)
  
12.13.Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (omröstning)
  
12.14.Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (omröstning)
  
12.15.Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (omröstning)
  
12.16.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)
  
12.17.Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 (omröstning)
  
12.18.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)
  
12.19.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)
  
12.20.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
12.21.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)
  
12.22.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)
  
12.23.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)
  
12.24.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)
  
12.25.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)
  
12.26.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)
  
12.27.Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)
  
12.28.Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer (omröstning)
  
12.29.Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omröstning)
  
12.30.Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)
  
12.31.Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)
  
12.32.Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)
  
12.33.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (omröstning)
  
12.34.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)
  
12.35.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)
  
12.36.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)
  
12.37.Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)
  
12.38.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)
  
12.39.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)
  
12.40.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)
  
12.41.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)
  
12.42.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)
  
12.43.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)
  
12.44.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  
12.45.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)
  
12.46.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)
  
12.47.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)
  
12.48.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)
  
12.49.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (omröstning)
  
12.50.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)
  
12.51.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)
  
12.52.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)
  
12.53.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)
  
12.54.Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (omröstning)
  
12.55.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)
  
12.56.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)
  
12.57.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)
  
12.58.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)
  
12.59.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (omröstning)
  
12.60.Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)
  
12.61.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)
  
12.62.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)
  
12.63.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel (omröstning)
  
12.64.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)
  
12.65.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (omröstning)
  
12.66.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)
  
12.67.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar (omröstning)
  
12.68.Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 17.Inkomna dokument
 18.Anslagsöverföringar
 19.Cambridge Analytica och Facebook: Uppgiftsskydd och medborgarnas personliga integritet som ett försvar mot valmanipulation (debatt)
 20.Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I (debatt)
 21.Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (debatt)
 22.Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (debatt)
 23.Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (debatt)
 24.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 25.Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)) (debatt)
 26.Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (2018/2624(RSP)))

Debatten hade hållits den 12 mars 2018 (punkt 14 i protokollet av den 12.3.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei och Indrek Tarand, för utskottet CONT, om kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018).

Omröstning: punkt 12.12 i protokollet av den 18.4.2018.


3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Vitryssland (2018/2661(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Francisco José Millán Mon, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Seán Kelly och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Vitryssland (B8-0197/2018),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post, för S&D-gruppen, om Vitryssland (B8-0199/2018),

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Branislav Škripek och Monica Macovei för ECR-gruppen, om situationen i Vitryssland (B8-0200/2018),

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om situationen i Vitryssland (B8-0201/2018),

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler och Jordi Solé, för Verts/ALE-gruppen, om Vitryssland (B8-0204/2018).

II.   Filippinerna (2018/2662(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Julia Pitera, Marijana Petir, Ramón Luis Valcárcel Siso, Seán Kelly, Inese Vaidere och Dubravka Šuica, för PPE-gruppen, om Filippinerna (B8-0198/2018),

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen, om Filippinerna (B8-0202/2018),

—   Charles Tannock, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om Filippinerna (B8-0203/2018),

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Filippinerna (B8-0205/2018),

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Jordi Solé och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen, om Filippinerna (B8-0206/2018),

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, om Filippinerna (B8-0208/2018).

III.   Situationen på Gazaremsan (2018/2663(RSP))

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Michaela Šojdrová, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Julia Pitera och Seán Kelly, för PPE-gruppen, om i situationen i Gaza (B8-0191/2018),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Norbert Neuser, för S&D-gruppen, om situationen på Gazaremsan (B8-0207/2018),

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš och Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, om situationen på Gazaremsan (B8-0209/2018),

—   Tamás Meszerics, Ana Miranda, Margrete Auken, Keith Taylor, Florent Marcellesi, Heidi Hautala, Bart Staes, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Jill Evans, Jakop Dalunde, Pascal Durand, Josep-Maria Terricabras, Molly Scott Cato, Klaus Buchner, Jordi Solé och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen, och Rosa D'Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Eleonora och Evi Laura Agea, om situationen på Gazaremsan (B8-0210/2018),

—   Charles Tannock, Karol Karski, Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Anders Primdahl Vistisen, Ruža Tomašić, Branislav Škripek och Monica Macovei, för ECR-gruppen, om situationen i Gaza (B8-0211/2018),

—   Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Xabier Benito Ziluaga, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Tania González Peñas och Kostadinka Kuneva, för GUE/NGL-gruppen, om situationen på Gazaremsan (B8-0212/2018).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1178/2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D051054/03 - 2018/2660(RPS) - tidsfrist: 10 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 965/2012 vad gäller tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med införande av stödprogram, psykologiska bedömningar av flygbesättning samt systematiska och slumpmässiga kontroller av psykoaktiva substanser för att säkerställa medicinsk lämplighet vad gäller flygbesättnings- och kabinbesättningsmedlemmar och vad gäller att utrusta nytillverkade turbinmotordrivna flygplan vars maximala certifierade startmassa är högst 5 700 kg och som är godkända att transportera sex till nio passagerare med ett terrängvarningssystem (D055330/02 - 2018/2650(RPS) - tidsfrist: 23 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, pyrimetanil, sulfoxaflor och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D055526/02 - 2018/2654(RPS) - tidsfrist: 24 maj 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av besluten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1218 och (EU) 2017/1219 vad gäller längden på övergångsperioden (D055704/02 - 2018/2653(RPS) - tidsfrist: 24 juni 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D055782/01 - 2018/2657(RPS) - tidsfrist: 9 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (D055856/03 - 2018/2664(RPS) - tidsfrist: 12 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller tolkning 23 från International Financial Reporting Interpretations Committee (D055910/01 - 2018/2658(RPS) - tidsfrist: 10 juli 2018)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI (artikel 54 i arbetsordningen)


5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller specificering av de metoder som de behöriga myndigheterna använder för att bedöma om institut ska tillåtas att använda intermätningsmetoder för operativ risk (C(2018)01446 - 2018/2644(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 14 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Rättelse till kommissionens delegerade förordning av den 21 november 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 576/2013 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar och om upphävande av delegerad förordning (EU) nr 1152/2011 (C(2017)07619) (C(2018)01516 - 2018/2648(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den bulgariska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2017/653 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) genom fastställande av tekniska tillsynsstandarder för faktabladens utformning, innehåll, översyn och ändring samt för villkoren för fullgörandet av kravet på tillhandahållande av sådana faktablad (C(2018)01835 - 2018/2655(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 4 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Rättelse till kommissionens delegerade förordning C(2018)0863 av den 15 februari 2018 om ändring och rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (C(2018)01840 - 2018/2649(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 21 mars 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring och komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 vad gäller enkel, transparent och standardiserad (STS) värdepapperisering och penningmarknadslån med tillgångar som säkerhet (ABCP-papper), krav för tillgångar som erhålls som en del av omvända repor samt kreditkvalitetsbedömningsmetoder (C(2018)02080 - 2018/2659(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 10 april 2018

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 mars 2018

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare 2 månader på begäran av Europaparlamentet

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 – C(2018)01446 – 2018/2644(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader från och med mottagandedagen den 14 mars 2018 på begäran av det ansvariga utskottet.

Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


6. Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 22–23 mars (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 22–23 mars (2018/2550(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) gjorde ett uttalande.

Talmannen återkom till parlamentets ståndpunkt rörande situationen i Syrien och till behovet av att finna nya egna medel till unionens budget.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Hans-Olaf Henkel, Rolandas Paksas, Janice Atkinson och Diane Dodds.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Ana Miranda, Sotirios Zarianopoulos, Notis Marias, Costas Mavrides, Mairead McGuinness, Othmar Karas, Nicola Caputo, Jordi Solé, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Maria Grapini och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon hade mottagit en begäran om omröstning från grupperna S&D, GUE/NGL och Verts/ALE om ITRE-utskottets beslut att inleda förhandlingar om Janusz Lewandowskis betänkande (A8-0094/2018) och från grupperna GUE/NGL och ENF om ITRE-utskottets beslut att inleda förhandlingar om Jerzy Buzeks betänkande (A8-0143/2018), som hade tillkännagivits i protokollet från måndagen den 16 april 2018 (punkt 11 i protokollet av den 16.4.2018).

Omröstningen skulle ske under nästa dag, torsdagen den 19 april 2018, i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen.

Talmannen meddelade att hon inte mottagit någon begäran om omröstning från ledamöter eller från en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskevärdet rörande de andra besluten att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från sammanträdet måndagen den 16 april 2018 (punkt 11 i protokollet av den 16.4.2018).

Utskotten TRAN och EMPL hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut, på grundval av betänkandena av Markus Pieper (A8-0125/2018) och Claude Rolin (A8-0142/2018).


8. De politiska gruppernas sammansättning

Aymeric Chauprade tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna utan hade anslutit sig till EFDD-gruppen med verkan från och med den 18 april 2018.


9. Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att FEMM-utskottet i enlighet med artikel 137.2 i arbetsordningen inkommit med en begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i syfte att denna skulle avge ett yttrande över den ojämna könsfördelningen.

Denna begäran om samråd skulle anses godkänd om inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet inom 24 timmar efter tillkännagivandet begärde att den skulle gå till omröstning.


10. Ansvarsfrihet 2016 (debatt)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2017/2136(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016
Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0128/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0115/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0074/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0069/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0106/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0068/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0098/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0066/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0083/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0067/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0085/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0086/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0090/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0107/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0087/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0088/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0096/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0103/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0081/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0078/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0114/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0079/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0101/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0080/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0111/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0084/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0102/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0092/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0113/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0109/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0093/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0108/2018)

Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0082/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0071/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0070/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0072/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0073/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI)
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0075/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0095/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0077/2018)

Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail
Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0076/2018)

Talare: Inés Ayala Sender, som begärde att skuggföredragandena för ansvarsfriheten framöver skulle tilldelas en längre talartid än i dagsläget. (Talmannen noterade detta).

Talmannen hälsade Klaus-Heiner Lehne (revisionsrättens ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) välkomna.

Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle och Marco Valli redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Bart Staes, Indrek Tarand och Brian Hayes redogjorde för betänkandena.

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande), Günther Oettinger och Klaus-Heiner Lehne.

Talare: Doru-Claudian Frunzulică (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Claude Rolin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Isabella De Monte (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Iskra Mihaylova (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Notis Marias (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Gesine Meissner (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Markus Ferber (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Petri Sarvamaa för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Claudia Schmidt och Luke Ming Flanagan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karin Kadenbach och Rosa D'Amato.

Talare: Klaus-Heiner Lehne, Günther Oettinger, Monika Panayotova, Joachim Zeller, Barbara Kappel, Derek Vaughan, Ingeborg Gräßle, Marco Valli, Bart Staes, Indrek Tarand och Brian Hayes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.16 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.17 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.18 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.19 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.20 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.21 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.22 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.23 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.24 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.25 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.26 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.27 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.28 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.29 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.30 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.31 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.32 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.33 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.34 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.35 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.36 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.37 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.38 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.39 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.40 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.41 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.42 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.43 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.44 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.45 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.46 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.47 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.48 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.49 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.50 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.51 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.52 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.53 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.54 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.55 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.56 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.57 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.58 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.59 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.60 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.61 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.62 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.63 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.64 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.65 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.66 i protokollet av den 18.4.2018, punkt 12.67 i protokollet av den 18.4.2018 och punkt 12.68 i protokollet av den 18.4.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.00.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


12.1. Fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av ledamöter av Europaparlamentet * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet (07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) – utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P8_TA(2018)107)


12.2. Parlamentets sammanträdeskalender för 2019 (omröstning)

Parlamentets sammanträdeskalender för 2019 (2018/2652(RSO)): se talmanskonferensens förslag (punkt 10 i protokollet av den 16.4.2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

Förklarades godkänt

Europaparlamentets sammanträdeskalender för 2019 fastställdes således enligt följande:

– 14–17 januari

– 30–31 januari

– 11–14 februari

– 11–14 mars

– 25–28 mars

– 3–4 april

– 15–18 april

– 2–4 juli

– 15–18 juli

– 16–19 september

– 9–10 oktober

– 21–24 oktober

– 13–14 november

– 25–28 november

– 16–19 december.


12.3. Ramavtalet mellan EU och Australien *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan [15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)108)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


12.4. Ramavtalet mellan EU och Australien (resolution) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan [2017/2227(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)109)


12.5. Europarådets konvention om förebyggande av terrorism *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism [14494/2017 - C8-0450/2017 - 2017/0265(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Helga Stevens (A8-0131/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)110)

Parlamentet godkände ingåendet av konventionen.


12.6. Europarådets konvention om förebyggande av terrorism (tilläggsprotokoll) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism [14498/2017 - C8-0451/2017 - 2017/0266(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Helga Stevens (A8-0132/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)111)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


12.7. Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)112)


12.8. Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)113)


12.9. Avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)114)

UTTALANDEN AV KOMMISSIONEN

Godkändes (P8_TA(2018)114)


12.10. Deponering av avfall ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall [COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)115)


12.11. Förfaranderegler i fråga om miljörapportering ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG [COM(2016)0789 - C8-0526/2016 - 2016/0394(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Francesc Gambús (A8-0253/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)116)


12.12. Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (omröstning)

Uttalande av kommissionen Kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (2018/2624(RSP))

Debatten hade ägt rum den 12 mars 2018 (punkt 14 i protokollet av den 12.3.2018)

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 18 april 2018 (punkt 2 i protokollet av den 18.4.2018).

Resolutionsförslag B8-0214/2018 (2018/2624(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)117)

Inlägg:

Före omröstningen angav talmannen att det olika språkversionerna skulle harmoniseras.


12.13. Utvecklingen avseende FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration och om flyktingar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0184/2018 och B8-0185/2018 (2018/2642(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0184/2018

Antogs (P8_TA(2018)118)

(Resolutionsförslag B8-0185/2018/ bortföll.)


12.14. Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 (omröstning)

Betänkande om genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020 [2017/2280(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)119)


12.15. Årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet (omröstning)

Betänkande om årsrapporterna 2015–2016 om subsidiaritet och proportionalitet [2017/2010(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)120)


12.16. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorgan (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan [2017/2136(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0137/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)121)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)121)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.17. Ansvarsfrihet 2016: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 (omröstning)

Betänkande om revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0299/2017 - 2017/2188(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Joachim Zeller (A8-0130/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)122)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)122)

Inlägg:

Dobromir SośnierzSośnierz Dobromir yttrade sig om omröstningens förlopp.


12.18. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för åttonde, nionde, tionde och elfte Europeiska utvecklingsfonden för budgetåret 2016 [COM(2017)0364 - C8-0257/2017 - 2017/2146(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Barbara Kappel (A8-0123/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)123)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)123)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.19. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt I – Europaparlamentet [COM(2017)0365 - C8-0248/2017 - 2017/2137(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Derek Vaughan (A8-0105/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)124)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)124)


12.20. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2017)0365 - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)125)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)125)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen).


12.21. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – domstolen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IV – domstolen [COM(2017)0365 - C8-0250/2017 - 2017/2139(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)126)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)126)


12.22. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – revisionsrätten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt V – revisionsrätten [COM(2017)0365 - C8-0251/2017 - 2017/2140(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)127)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)127)


12.23. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [COM(2017)0365 - C8-0252/2017 - 2017/2141(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)128)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)128)


12.24. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VII – Regionkommittén [COM(2017)0365 - C8-0253/2017 - 2017/2142(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)129)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)129)


12.25. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt X – Europeiska utrikestjänsten [COM(2017)0365 - C8-0256/2017 - 2017/2145(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Marco Valli (A8-0128/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)130)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)130)


12.26. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen [COM(2017)0365 - C8-0254/2017 - 2017/2143(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)131)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)131)


12.27. Ansvarsfrihet 2016: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen [COM(2017)0365 - C8-0255/2017 - 2017/2144(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)132)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)132)


12.28. Ansvarsfrihet 2016: Verksamhetsresultat för och ekonomisk förvaltning och kontroll av EU:s byråer (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2016: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll [COM(2017)0365 - C8-0290/2017- 2017/2179(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0115/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)133)

Inlägg:

Monica Macovei lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


12.29. Ansvarsfrihet 2016: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0285/2017 - 2017/2174(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0074/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)134)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)134)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.30. Ansvarsfrihet 2016: Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0286/2017 - 2017/2175(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0069/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)135)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)135)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.31. Ansvarsfrihet 2016: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0264/2017 - 2017/2153(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0106/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)136)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)136)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.32. Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0258/2017 - 2017/2147(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0068/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)137)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)137)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.33. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (före 1 juli 2016: Europeiska polisakademin) (Cepol) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0274/2017 - 2017/2163(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0098/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)138)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)138)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.34. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0269/2017 - 2017/2158(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0066/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 34)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)139)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)139)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.35. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska stödkontoret för asylfrågor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0083/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 35)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)140)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)140)

Beviljandet av ansvarsfrihet och avslutningen av räkenskaperna sköts upp (se artikel 5.1 b i bilaga IV till arbetsordningen).


12.36. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska bankmyndigheten (EBA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0282/2017 - 2017/2171(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0067/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 36)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)141)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)141)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.37. Ansvarsfrihet 2016: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0271/2017 - 2017/2160(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0085/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 37)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)142)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)142)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.38. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0278/2017 - 2017/2167(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0086/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 38)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)143)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)143)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.39. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska miljöbyrån (EEA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0262/2017 - 2017/2151(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0090/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 39)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)144)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)144)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.40. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0277/2017 - 2017/2166(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0107/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 40)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)145)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)145)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.41. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0270/2017 - 2017/2159(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0091/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 41)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)146)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)146)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.42. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0281/2017 - 2017/2170(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0087/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 42)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)147)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)147)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.43. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0283/2017 - 2017/2172(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0088/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 43)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)148)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)148)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.44. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0287/2017 - 2017/2176(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0096/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 44)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)149)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)149)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.45. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0265/2017 - 2017/2154(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0103/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 45)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)150)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)150)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.46. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0261/2017 - 2017/2150(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0081/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 46)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)151)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)151)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.47. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0268/2017 - 2017/2157(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0078/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 47)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)152)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)152)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.48. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0272/2017 - 2017/2161(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0114/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 48)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)153)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)153)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.49. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska järnvägsbyrån (nu Europeiska unionens järnvägsbyrå) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0273/2017 - 2017/2162(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0079/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 49)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)154)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)154)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.50. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0284/2017 - 2017/2173(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0101/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 50)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)155)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)155)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.51. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0267/2017 - 2017/2156(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0080/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 51)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)156)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)156)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.52. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av storskaliga it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0289/2017 - 2017/2178(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0111/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 52)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)157)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)157)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.53. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0263/2017 - 2017/2152(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0084/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 53)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)158)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)158)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.54. Ansvarsfrihet 2016: Euratoms försörjningsbyrå (ESA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Euratoms försörjningsbyrå för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0279/2017 - 2017/2168(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0102/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 54)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)159)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)159)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.55. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0259/2017 - 2017/2148(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0092/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 55)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)160)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)160)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.56. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Eurojust för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0266/2017 - 2017/2155(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0113/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 56)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)161)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)161)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.57. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska polisbyrån (Europol) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0280/2017 - 2017/2169(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0109/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 57)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)162)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)162)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Inlägg:

Reinhard Bütikofer yttrade sig om omröstningens förlopp. (Talmannen gav närmare information i frågan.)


12.58. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0260/2017 - 2017/2149(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0093/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 58)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)163)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)163)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.59. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0275/2017 - 2017/2164(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0108/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 59)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)164)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)164)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.60. Ansvarsfrihet 2016: Europeiska byrån för GNSS (GSA) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för GNSS för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0276/2017 - 2017/2165(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Bart Staes (A8-0082/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 60)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)165)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)165)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.61. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för biobaserade industrier för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0294/2017 - 2017/2183(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0071/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 61)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)166)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)166)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.62. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Clean Sky (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0293/2017 - 2017/2182(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0070/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 62)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)167)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)167)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.63. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Ecsel (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Ecsel för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0298/2017 - 2017/2187(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0072/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 63)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)168)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)168)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.64. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0296/2017 - 2017/2185(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0073/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 64)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)169)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)169)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.65. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0295/2017 - 2017/2184(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0075/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 65)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)170)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)170)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.66. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0291/2017 - 2017/2180(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0095/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 66)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)171)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)171)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).

Inlägg:

Petri Sarvamaa yttrade sig om omröstningens förlopp.


12.67. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Sesar (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Sesar för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0292/2017 - 2017/2181(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0077/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 67)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)172)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)172)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


12.68. Ansvarsfrihet 2016: det gemensamma företaget Shift2Rail (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2016 [COM(2017)0365 - C8-0297/2017 - 2017/2186(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Brian Hayes (A8-0076/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 68)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2018)173)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)173)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.1 a i bilaga IV till arbetsordningen).


13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation Francisco José Millán Mon - A8-0110/2018
Jude Kirton-Darling, Daniel Hannan och Jan Zahradil

Betänkande Francisco José Millán Mon - A8-0119/2018
Adam Szejnfeld

Betänkande Simona Bonafè - A8-0029/2017
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune och Stanislav Polčák

Betänkande Simona Bonafè - A8-0013/2017
Adam Szejnfeld

Betänkande Simona Bonafè - A8-0034/2017
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, och Anna Maria Corazza Bildt

Betänkande Francesc Gambús - A8-0253/2017
Rupert Matthews

Resolutionsförslag om kommissionens integritetspolicy, särskilt utnämningen av kommissionens generalsekreterare (2018/2624(RSP)) (B8-0214/2018)
Krisztina Morvai, Jan Zahradil och Sander Loones

Resolutionsförslag om framstegen när det gäller FN:s globala pakter för säker, ordnad och reguljär migration samt om flyktingar (2018/2642(RSP)) (B8-0184/2018)
Krisztina Morvai och Jiří Pospíšil

Betänkande Marietje Schaake - A8-0112/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Mady Delvaux - A8-0141/2018
Krisztina Morvai och Jiří Pospíšil

Betänkande Joachim Zeller - A8-0137/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Ingeborg Gräßle - A8-0089/2018
Monica Macovei

Betänkande Bart Staes - A8-0115/2018
Monica Macovei

Betänkande Bart Staes - A8-0114/2018
Notis Marias.


14. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.47.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


16. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till anslagsöverföring DEC 5/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0055/2018 - C8-0127/2018 - 2018/2045(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 06/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0056/2018 - C8-0133/2018 - 2018/2049(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0057/2018 - C8-0134/2018 - 2018/2050(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 08/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0058/2018 - C8-0135/2018 - 2018/2051(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 09/2018 – avsnitt III – kommissionen (N8-0059/2018 - C8-0136/2018 - 2018/2052(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2019 (2018/2001(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Paul Rübig (A8-0146/2018)


18. Anslagsöverföringar

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföring DEC 04/2018 – avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 04/2018 – avsnitt III – kommissionen.


19. Cambridge Analytica och Facebook: Uppgiftsskydd och medborgarnas personliga integritet som ett försvar mot valmanipulation (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Cambridge Analytica och Facebook: Uppgiftsskydd och medborgarnas personliga integritet som ett försvar mot valmanipulation (2018/2667(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Jan Philipp Albrecht, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dobromir Sośnierz, Axel Voss, Claude Moraes, Monica Macovei, Morten Helveg Petersen, Judith Sargentini, Marisa Matias, József Nagy, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Eva Joly, Martina Anderson, Viviane Reding, Kathleen Van Brempt, Bernd Lucke, Sven Giegold, Christel Schaldemose, Peter van Dalen, Julia Reda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Nicola Danti, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Jeroen Lenaers, Miriam Dalli, Carlos Coelho, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari, Silvia Costa och Michał Boni.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Catherine Stihler, ställde en fråga ("blått kort") till Michał Boni, som besvarade frågan, Dan Nica, Heinz K. Becker, Carlos Zorrinho, Geoffroy Didier, Antanas Guoga, Nuno Melo, Anna Maria Corazza Bildt och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Pavel Telička, Ana Miranda, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Luke Ming Flanagan, John Howarth, Maria Gabriela Zoană, Ana Gomes, Maria Grapini och Emilian Pavel.

Talare: Věra Jourová och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism och om ändring av direktiv 2009/101/EG [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini redogjorde för betänkandet.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Elly Schlein (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Emmanuel Maurel (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Emil Radev för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Roberto Gualtieri, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Stanisław Ożóg, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Rina Ronja Kari, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, och Barbara Kappel.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Paul Rübig ställde en fråga ("blått kort") till Barbara Kappel som besvarade frågan, Eleftherios Synadinos, Pervenche Berès, Helga Stevens, Ignazio Corrao, Michał Marusik, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Marcus Pretzell och André Elissen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Miguel Viegas, Georgios Epitideios och Romana Tomc.

Talare: Věra Jourová, Krišjānis Kariņš och Judith Sargentini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 19.4.2018.


21. Godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

Debatten hade ägt rum den 4 april 2017 (punkt 5 i protokollet av den 4.4.2017)
Omröstningen hade ägt rum den 4 april 2017 (punkt 7.2 i protokollet av den 4.4.2017)

Daniel Dalton redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Christofer Fjellner (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Ivan Štefanec för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Andreas Schwab, Nicola Danti, Lieve Wierinck, Seán Kelly, Miriam Dalli och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Olga Sehnalová, Eleonora Evi och Nicola Caputo.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 19.4.2018.


22. Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX [förordningen om offentlig kontroll] och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Martin Häusling (A8-0311/2015)

Martin Häusling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: Sirpa Pietikäinen (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Norbert Lins för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Eric Andrieu för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Thomas Waitz för Verts/ALE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Jacques Colombier för ENF-gruppen, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Czesław Hoc, Ulrike Müller, Miguel Viegas, John Stuart Agnew, Daniel Buda, Paolo De Castro, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Ricardo Serrão Santos, Marie-Pierre Vieu, Tom Vandenkendelaere, Maria Noichl, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Sofia Ribeiro, Nicola Caputo och Michel Dantin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mihai Ţurcanu, Marijana Petir, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Czesław Adam Siekierski och Mairead McGuinness.

Talare: Phil Hogan och Martin Häusling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 19.4.2018.


23. Genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament (debatt)

Betänkande om genomförandet av fördragsbestämmelserna avseende nationella parlament [2016/2149(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

Paulo Rangel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Phil Hogan (ledamot av kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös, Danuta Maria Hübner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Max Andersson, Ramón Jáuregui Atondo, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Elmar Brok, Asim Ademov och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Izaskun Bilbao Barandica och João Ferreira.

Talare: Phil Hogan.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Paulo Rangel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 19.4.2018.


24. Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)

Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik [2017/2191(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

Ramon Tremosa i Balcells redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Christel Schaldemose (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Tibor Szanyi (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Theodor Dumitru Stolojan för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Brian Hayes, Doru-Claudian Frunzulică, Stanisław Ożóg, Marco Zanni, Sirpa Pietikäinen och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michel Dantin, Notis Marias, Jiří Pospíšil och Ivana Maletić.

Talare: Margrethe Vestager och Ramon Tremosa i Balcells.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.16 i protokollet av den 19.4.2018.


25. Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000015/2018) från Pavel Svoboda, för utskottet JURI, till rådet: Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)) (2018/2552(RSP)) (B8-0013/2018)

Evelyn Regner utvecklade frågan.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Kostas Chrysogonos för GUE/NGL-gruppen, Dariusz Rosati och Elly Schlein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen och Notis Marias.

Talare: Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000008/2018) från Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till rådet: Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0011/2018);

Fråga för muntligt besvarande (O-000009/2018) från Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte och Mireille D'Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0012/2018)

Elena Gentile utvecklade frågorna.

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, och Michèle Rivasi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sirpa Pietikäinen, Notis Marias, João Ferreira, Jonathan Arnott och Michaela Šojdrová.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Monika Panayotova.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, om vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0188/2018);

—   Joëlle Mélin för ENF-gruppen, om vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa (2017/2951(RSP)) (B8-0195/2018).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.17 i protokollet av den 19.4.2018.


27. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 619.992/OJJE).


28. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.02.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Albiol Guzmán, Christensen, Crowley, Demesmaeker, Drăghici, Händel, Juvin, Kuhn, Le Pen, Maštálka, Ponga, Punset, Thun und Hohenstein, Weber Manfred, Zīle, Žitňanská

Senaste uppdatering: 23 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy