Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург

3. Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP))

Разискването се състоя на 17 април 2018 г. (точка 18 от протокола от 17.4.2018 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete и David McAllister, от името на групата PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis и Miltiadis Kyrkos, от името на групата S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous и Raffaele Fitto от името на групата ECR; Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Hilde Vautmans, от името на групата ALDE; Bodil Valero и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo и Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно нарушаването на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto и Ruža Tomašić, от името на групата ECR, относно нарушаването на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Гласуване: точка 10.14 от протокола от 19.4.2018 г г.

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност