Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 19. dubna 2018 - Štrasburk

3. Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Porušování lidských práv a právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP))

Rozprava se konala dne 17. dubna 2018 (bod 18 zápisu ze dne 17.4.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete a David McAllister za skupinu PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis a Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Hilde Vautmans za skupinu ALDE; Bodil Valero a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto a Ruža Tomašić za skupinu ECR o porušování lidských práv a zásad právního státu v případě dvou řeckých vojáků zatčených a zadržovaných v Turecku (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 19.4.2018.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí