Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 19. april 2018 - Strasbourg

3. Krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (2018/2670(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 17. april 2018 (punkt 18 i protokollen af 17.4.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete og David McAllister for PPE-Gruppen; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis og Miltiadis Kyrkos for S&D-Gruppen; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen; Bodil Valero og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen; Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen, om krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i forbindelse med, at to græske soldater er blevet anholdt og tilbageholdt i Tyrkiet (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018)

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto og Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, om krænkelsen af menneskerettighederne og retsstatsprincippet i tilfældet med to græske soldater, der er arresteret og tilbageholdt i Tyrkiet (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 19.4.2018.

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik