Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

3. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 17 Απριλίου 2018 (σημείο 18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Sandra Kalniete και David McAllister, εξ ονόματος της Ομάδας PPE· Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Εύα Καϊλή, Νίκος Ανδρουλάκης και Μιλτιάδης Κύρκος, εξ ονόματος της Ομάδας S&D· Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Ελένη Θεοχάρους, Raffaele Fitto εξ ονόματος της Ομάδας ECR· Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE· Bodil Valero και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE· Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτριος Παπαδημούλης, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Νεοκλής Συλικιώτης, Στέλιος Κούλογλου, Σοφία Σακοράφα, Νικόλαος Χουντής, Paloma López Bermejo και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL· Fabio Massimo Castaldo και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018

—   Charles Tannock, Νότης Μαριάς, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 10.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου