Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2018 - Strasbourg

3. Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumine kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõduri juhtumi puhul (2018/2670(RSP))

Arutelu toimus 17. aprillil 2018 (17.4.2018 protokollipunkt 19).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete ja David McAllister fraktsiooni PPE nimel; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis ja Miltiadis Kyrkos fraktsiooni S&D nimel; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel; Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel; Bodil Valero ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo ja Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel; Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise kohta kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõjaväelase puhul (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumise kohta kahe Türgis vahistatud ja kinni peetud Kreeka sõjaväelase puhul (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Hääletus: 19.4.2018 protokollipunkt 10.14.

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika