Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 19. travnja 2018. - Strasbourg

3. Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Kršenje ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (2018/2670(RSP))

Rasprava je održana 17. travnja 2018. (točka 19 zapisnika od 17.4.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete i David McAllister, u ime Kluba zastupnika PPE-a; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis i Miltiadis Kyrkos, u ime Kluba zastupnika S&D-a; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika ALDE-a; Bodil Valero i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo i Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a; Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o kršenju ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto i Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o kršenju ljudskih prava i vladavine prava u slučaju uhićenja i pritvora dvojice grčkih vojnika u Turskoj (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Glasovanje: točka 10.14 zapisnika od 19.4.2018..

Posljednje ažuriranje: 24. srpnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti