Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

3. Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (2018/2670(RSP))

Het debat heeft op 17 april 2018 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 17.4.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete en David McAllister, namens de PPE-Fractie; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis en Miltiadis Kyrkos, namens de S&D-Fractie; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie; Bodil Valero en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo en Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie; Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Stemming: punt 10.14 van de notulen van 19.4.2018.

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid