Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg

3. Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (2018/2670(RSP))

Debata odbyła się dnia 17 kwietnia 2018 r. (pkt 18 protokołu z dnia 17.4.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Renate Sommer, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sandra Kalniete i David McAllister w imieniu grupy PPE; Kati Piri, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Knut Fleckenstein, Eva Kaili, Nikos Androulakis i Miltiadis Kyrkos w imieniu grupy S&D; Charles Tannock, Notis Marias, Ruža Tomašić, Eleni Theocharous, Raffaele Fitto on behalf of the ECR Group Nadja Hirsch, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Patricia Lalonde, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE; Bodil Valero i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE; Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL; Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD, w sprawie naruszenia praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i przetrzymywanych w Turcji (2018/2670(RSP)) (B8-0194/2018);

—   Charles Tannock, Notis Marias, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, w sprawie naruszenia praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i przetrzymywanych w Turcji (2018/2670(RSP)) (B8-0196/2018).

Głosowanie: pkt 10.14 protokołu z dnia 19.4.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności