Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2571(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000020/2018 (B8-0014/2018)

Συζήτηση :

PV 19/04/2018 - 5
CRE 19/04/2018 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

5. Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000020/2018) που κατέθεσε η Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, προς την Επιτροπή: Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - Τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (2018/2571(RSP)) (B8-0014/2018)

Η Krystyna Łybacka (αναπλ. συντάκτη) αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zdzisław Krasnodębski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krystyna Łybacka, María Teresa Giménez Barbat, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patrick O'Flynn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Milan Zver, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ilhan Kyuchyuk, Tania González Peñas, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Lara Comi, Maria Grapini και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Petra Kammerevert, εξ ονόματος της Επιτροπής CULT, σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια – τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (2018/2571(RSP)) (B8-0190/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου