Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018)


6.1. Λευκορωσία

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 και B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

Οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Anna Fotyga, Petras Auštrevičius και Bronis Ropė παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνει ο Krzysztof Hetman, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Fabio Massimo Castaldo, Jaromír Štětina και Charles Tannock.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.


6.2. Φιλιππίνες

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 και B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

Οι Tomáš Zdechovský, Neena Gill, Charles Tannock, Urmas Paet, Barbara Lochbihler και Miguel Urbán Crespo παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Francisco Assis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Soraya Post.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Ignazio Corrao, Csaba Sógor και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

(Συνέχεια της συζήτησης: βλ. σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου