Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург

8. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)

(Начало на разискването: вж. точка 6 от протокола от 19.4.2018 г.)


8.1. Положението в ивицата Газа

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 18.4.2018 г.)

Предложения за резолюция B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 и B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder и Neoklis Sylikiotis представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Andrzej Zdrojewski, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo и Dobromir Sośnierz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot и Julie Ward.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 19.4.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 12.00 ч. в очакване на времето за гласуване.)

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност