Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συνέχεια της συζήτησης)

(Έναρξη συζήτησης: βλέπε σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018)


8.1. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 και B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Οι Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder και Νεοκλής Συλικιώτης παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo και Dobromir Sośnierz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Jiří Pospíšil, Maria Arena, Σοφία Σακοράφα, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot και Julie Ward.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.4.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.00 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου