Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 19. apríla 2018 - Štrasburg

8. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (pokračovanie rozpravy)

(začiatok rozpravy, pozri bod 6 zápisnice zo dňa 19.4.2018)


8.1. Situácia v Pásme Gazy

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 3 zápisnice zo dňa 18.4.2018 .)

Návrhy uznesenia B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 a B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

Cristian Dan Preda, Norbert Neuser, Hilde Vautmans, Margrete Auken, Bas Belder a Neoklis Sylikiotis uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Anders Primdahl Vistisen v mene skupiny ECR, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Soraya Post, Ana Miranda, Miguel Urbán Crespo a Dobromir Sośnierz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Maria Arena, Sofia Sakorafa, Rosa D'Amato, Michaela Šojdrová, Ana Gomes, Eleonora Forenza, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 19.4.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.00 pred hlasovaním.)

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia