Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2628(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0186/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0186/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2018 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0183

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - Στρασβούργο

10.12. Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (ψηφοφορία)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις14 Μαρτίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018).

Πρόταση ψηφίσματος κατατέθηκε από τους Roberta Metsola και Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer και Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Νότη Μαριά, Peter van Dalen και Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in ‘t Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Στέλιο Κούλογλου, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Δημήτριο Παπαδημούλη και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Valli και Laura Ferrara, εν συνεχεία των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφο 2 του Κανονισμού, σχετικά με την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0183)

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου