Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург

10. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Беларус (гласуване)

10.2. Филипини (гласуване)

10.3. Положението в ивицата Газа (гласуване)

10.4. Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

10.5. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (гласуване)

10.6. Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)

10.7. Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (гласуване)

10.8. Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (гласуване)

10.9. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент (гласуване)

10.10. Решение за започване на междуинституционални преговори: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката ***I (гласуване)

10.11. Решение за започване на междуинституционални преговори: Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)

10.12. Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова (гласуване)

10.13. Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (гласуване)

10.14. Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (гласуване)

10.15. Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (гласуване)

10.16. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (гласуване)

10.17. Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (гласуване)

10.18. Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (гласуване)

10.19. Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (гласуване)
Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност