Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg

10. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Belarus (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 en B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0197/2018

(ter vervanging van B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 en B8-0204/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Clare Moody, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipijnen (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 en B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0198/2018

(ter vervanging van B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 en B8-0208/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák en Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0175)


10.3. Situatie in de Gazastrook (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 en B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0191/2018

(ter vervanging van B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 en B8-0211/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil en Elmar Brok, namens de PPE-Fractie;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga en Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake en Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea en Eleonora Evi.

Aangenomen (P8_TA(2018)0176)

(Ontwerpresolutie B8-0212/2018 komt te vervallen.)


10.4. Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0177)


10.5. Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Krišjānis Kariņš en Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0178)


10.6. Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0179)


10.7. Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU) nr. XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad (verordening officiële controles) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0180)


10.8. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2018)0181)


10.9. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2019 [2018/2001(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0182)


10.10. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

Voorafgaand aan de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, alinea 2, van het Reglement, Janusz Lewandowski (rapporteur), die zich uitspreekt voor het besluit van de commissie om met onderhandelingen te beginnen, en Dan Nica, die zich uitspreekt tegen dit besluit.


10.11. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Gewone meerderheid)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

De Voorzitter deelt mee dat de GUE/NGL-Fractie haar verzoek om stemming heeft ingetrokken, en constateert dat er geen ander verzoek is ingediend. Het besluit van de commissie om met onderhandelingen te beginnen wordt dus niet in stemming gebracht, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


10.12. Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op14 maart 2018 (punt 14 van de notulen van 14.3.2018).

Ontwerpresolutie ingediend door Roberta Metsola en Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer en Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen en Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Sophia in ‘t Veld, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Valli en Laura Ferrara, naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie, overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, over de bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: de zaak van de Slowaakse journalist Jan Kuciak en van Martina Kušnírová (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0183)


10.13. Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0184)


10.14. Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0185)


10.15. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen [2016/2149(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0186)


10.16. Jaarverslag over het mededingingsbeleid (stemming)

Verslag over het jaarverslag over het mededingingsbeleid [2017/2191(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0187)


10.17. Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0188/2018 en B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0188/2018

Aangenomen (P8_TA(2018)0188)

(Ontwerpresolutie B8-0195/2018 komt te vervallen.)


10.18. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/99/EU betreffende het Europees beschermingsbevel [2016/2329(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteurs: Soraya Post en Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0189)


10.19. De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0190)

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid