Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. - Strasburg

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Białoruś (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018 (2018/2661(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0197/2018

(zastępujący B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018 i B8-0204/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Tomáš Zdechovský, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Marijana Petir, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Elmar Brok, Jerzy Buzek, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Alojz Peterle, Fernando Ruas, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE.

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Clare Moody, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Indrek Tarand, Davor Škrlec i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0174)


10.2. Filipiny (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018 (2018/2662(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0198/2018

(zastępujący B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018, B8-0206/2018 i B8-0208/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Mairead McGuinness, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Bogdan Andrzej Zdrojewski, David McAllister, Lars Adaktusson, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Julia Pitera, Marijana Petir, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Notis Marias, Valdemar Tomaševski, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Monica Macovei i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Jakop Dalunde, Davor Škrlec, Heidi Hautala i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Malin Björk, Stelios Kouloglou, Barbara Spinelli i Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0175)


10.3. Sytuacja w Strefie Gazy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018, B8-0211/2018 i B8-0212/2018 (2018/2663(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0191/2018

(zastępujący B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018 i B8-0211/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, Patricija Šulin, Francis Zammit Dimech, Milan Zver, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krzysztof Hetman, Željana Zovko, Bogdan Brunon Wenta, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Ivana Maletić, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Julia Pitera, Inese Vaidere, László Tőkés, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Elmar Brok, w imieniu grupy PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Norbert Neuser, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga i Anders Primdahl Vistisen, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake i Jasenko Selimovic, w imieniu grupy ALDE;

—   Tamás Meszerics, Jakop Dalunde, Bart Staes, Helga Trüpel, Alyn Smith, Rebecca Harms, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea i Eleonora Evi.

Przyjęto (P8_TA(2018)0176)

(Projekt rezolucji B8-0212/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


10.4. Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej [COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0177)


10.5. Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE [COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0056/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0178)


10.6. Homologacja i nadzór rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów [COM(2016)0031 - C8-0015/2016 - 2016/0014(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0179)


10.7. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr XXX/XXX [rozporządzenie o kontrolach urzędowych] i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 [COM(2014)0180 - C7-0109/2014 - 2014/0100(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Martin Häusling (A8-0311/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0180)


10.8. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2017)0677 - C8-0424/2017 - 2017/0305(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2018)0181)


10.9. Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2019 – sekcja I – Parlament Europejski (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2019 [2018/2001(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Paul Rübig (A8-0146/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0182)


10.10. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem i zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit 2 Regulaminu Janusz Lewandowski (sprawozdawca), który poparł decyzję komisji o przystąpieniu do negocjacji oraz Dan Nica, który wyraził sprzeciw wobec tej decyzji.


10.11. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/73/WE dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego [COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

(Wymagana zwykła większość)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Przewodnicząca poinformowała, że grupa GUE/NGL wycofała wniosek o głosowanie oraz że nie wpłynął żaden inny wniosek. Decyzja komisji o przystąpieniu do negocjacji została zatem wycofana z głosowania zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.


10.12. Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP))

Debata odbyła się dnia 14 marca 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 14.3.2018).

Projekt rezolucji złożony przez Robertę Metsolę i Ingeborg Gräßle, w imieniu grupy PPE, Claude'a Moraesa, Birgit Sippel, Tanję Fajon, Josefa Weidenholzera i Pétera Niedermüllera, w imieniu grupy S&D, Ryszarda Czarneckiego, Helgę Stevens, Monikę Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernda Luckego, Branislava Škripeka, Richarda Sulíka, Notisa Mariasa, Petera van Dalena i Andersa Primdahla Vistisena, w imieniu grupy ECR, Sophię in ‘t Veld, w imieniu grupy ALDE, Benedeka Jávora, w imieniu grupy Verts/ALE, Barbarę Spinelli, Cornelię Ernst, Merję Kyllönen, Steliosa Kouloglou, Younousa Omarjee, Marisę Matias, Martina Schirdewana, Matta Carthy'ego, Lynn Boylan, Martinę Anderson, Liadh Ní Riadę, Dimitriosa Papadimoulisa i Sofię Sakorafa, w imieniu grupy GUE/NGL, Marca Valliego i Laurę Ferrarę, w następstwie oświadczeń Rady i Komisji, zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, w sprawie ochrony dziennikarzy śledczych w Europie: przypadek słowackiego dziennikarza Jána Kuciaka i Martiny Kušnírovej (2018/2628(RSP)) (B8-0186/2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0183)


10.13. Instrument na rzecz wartości europejskich wspierający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które propagują demokrację, praworządność i wartości podstawowe w Unii Europejskiej (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0189/2018 (2018/2619(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0184)


10.14. Naruszenie praw człowieka i praworządności w przypadku dwóch greckich żołnierzy aresztowanych i zatrzymanych w Turcji (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0194/2018 (2018/2670(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0185)


10.15. Wdrażanie postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących parlamentów narodowych [2016/2149(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0186)


10.16. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji [2017/2191(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0187)


10.17. Wątpliwości dotyczące szczepień i spadek wskaźników szczepień w Europie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0188/2018 i B8-0195/2018 (2018/2951(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0188/2018

Przyjęto (P8_TA(2018)0188)

(Projekt rezolucji B8-0195/2018 stał się bezprzedmiotowy.)


10.18. Wdrożenie dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu ochrony (głosowanie)

Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony [2016/2329(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawcy: Soraya Post i Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0189)


10.19. Wdrażanie procesu bolońskiego – stan obecny i przyszłe działania (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0190/2018 (2018/2571(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0190)

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności