Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 19. aprill 2018 - Strasbourg

16. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 12. aprilli 2018. aasta otsuse alusel)

EMPL-komisjon
- Töötajate finantsosaluse roll töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel (2018/2053(INI))

IMCO-komisjon
- Direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) rakendamine (2018/2056(INI))

REGI-komisjon
- Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM-komisjon
- Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (2018/2055(INI))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

PECH-komisjon
- Sadama vastuvõtuseadmed ja -rajatised laevajäätmete üleandmiseks (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandvad komisjonid: ENVI, PECH

JURI-komisjon
- Selliste tingimuste ja sellise korra sätestamine, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO
nõuandvad komisjonid: ECON, JURI, JURI (kodukorra artikkel 39)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 12. aprilli 2018. aasta otsuse alusel)

REGI-komisjon
- Struktuurireformi tugiprogrammi rahastamispaketi suurendamine ja selle üldeesmärgi muutmine (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), ECON (kodukorra artikkel 54), EMPL, PECH, CULT)
(Esimeeste konverentsi 12. aprilli 2018. aasta otsuse alusel)

REGI-komisjon
- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(nõuandvad komisjonid: BUDG (kodukorra artikkel 54), CONT, ECON (kodukorra artikkel 54), EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

(Esimeeste konverentsi 12. aprilli 2018. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (2018/2040(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 197)

(Esimeeste konverentsi 12. aprilli 2018. aasta otsuse alusel)

Terrorismi käsitlev erikomisjon

- Terrorismi käsitleva erikomisjoni leiud ja soovitused (2018/2044(INI))

Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika