Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 19. huhtikuuta 2018 - Strasbourg

16. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

EMPL-valiokunta
- Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli tyopaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (2018/2053(INI))

IMCO-valiokunta
- Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta annetun direktiivin 2011/7/EU täytäntöönpano (2018/2056(INI))

REGI-valiokunta
- Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(lausuntoa varten: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM-valiokunta
- Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (2018/2055(INI))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

PECH-valiokunta
- Aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ENVI, PECH

JURI-valiokunta
- Niiden edellytysten ja menettelyn vahvistaminen, joiden mukaisesti komissio voi pyytää yrityksiä ja yritysten yhteenliittymiä toimittamaan sisämarkkinoihin ja niihin liittyviin aloihin liittyviä tietoja (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO
lausuntoa varten: ECON, JURI, JURI (työjärjestyksen 39 artikla)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

REGI-valiokunta
- Rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattaminen ja sen yleistavoitteen mukauttaminen (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 54 artikla) ECON (työjärjestyksen 54 artikla) EMPL, PECH, CULT)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

REGI-valiokunta
- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta jäsenvaltioissa toteutettaville rakenneuudistuksille myönnettävän tuen osalta (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 54 artikla) CONT, ECON (työjärjestyksen 54 artikla) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunnosta (2018/2040(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 197 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 12. huhtikuuta 2018)

terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta

- Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (2018/2044(INI))

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö