Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. balandžio 19 d. - Strasbūras

16. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

EMPL komitetas
- Darbuotojų finansinio dalyvavimo vaidmuo kuriant darbo vietas ir vykdant bedarbių reintegraciją į darbo rinką (2018/2053(INI))

IMCO komitetas
- Direktyvos 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius, įgyvendinimas (2018/2056(INI))

REGI komitetas
- Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (COM(2017)0534 - 2018/2054(INI))
(Nuomonė: ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, CULT)

FEMM komitetas
- Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime Europos Sąjungoje prevencijos ir kovos su jais priemonės (2018/2055(INI))

Perdavimas komitetams (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

PECH komitetas
- Laivų atliekoms skirti uosto priėmimo įrenginiai (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Perduota atsakingam komitetui: TRAN
Nuomonė: ENVI, PECH

JURI komitetas
- Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygų ir tvarkos nustatymas (COM(2017)0257 - C8-0140/2017 - 2017/0087(COD))
Perduota atsakingam komitetui: IMCO
Nuomonė: ECON, JURI, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

REGI komitetas
- Struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimas ir jo bendrojo tikslo pritaikymas (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) EMPL, PECH, CULT)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

REGI komitetas
- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatos, susijusios su struktūrinių reformų parama valstybėse narėse (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD))
(Nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis) EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 73-osios sesijos (2018/2040(INI))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. balandžio 12 d.)

Specialusis komitetas terorizmo klausimais

- Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (2018/2044(INI))

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika