Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 19 april 2018 - Strasbourg

18. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (COM(2018)0135 - C8-0115/2018 - 2018/0063(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO, JURI

- Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster (COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO, JURI

- Förslag till rådets direktiv om fastställande av regler relaterade till bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro (COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

IMCO, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om fastställande av villkoren för Konungariket Marockos deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) (06534/2018 - C8-0150/2018 - 2018/0036(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om avskaffande av våld i hemmet (B8-0127/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

FEMM

- Dominique Martin. Förslag till resolution om ett minnesmonument över offren för islamistisk terrorism (B8-0128/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

LIBE

- Salvatore Domenico Pogliese. Förslag till resolution om främjande av arbetstagarnas deltagande i företagens ledning (B8-0129/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om kycklingars välbefinnande inom europeisk djuruppfödning (B8-0130/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Philippe Loiseau och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om en begäran om en uppmjukning av rekommendationerna om biodrivmedel (B8-0131/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

ITRE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förvaltning av livsmiljöer (B8-0132/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Stefano Maullu. Förslag till resolution om instiftande av en minnesdag för att hedra offren för foibemassakrerna (B8-0133/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Dominique Martin. Förslag till resolution om terrorismen i Europa: utvisning av dömda utländska terrorister (B8-0177/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy