Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 19 април 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (внесени предложения за резолюция)
 3.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (внесени предложения за резолюция)
 4.Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (разискване)
 5.Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (разискване)
 6.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
6.1.Беларус
  
6.2.Филипини
 7.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 8.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (продължeние на разискването)
  
8.1.Положението в ивицата Газа
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Време за гласуване
  
10.1.Беларус (гласуване)
  
10.2.Филипини (гласуване)
  
10.3.Положението в ивицата Газа (гласуване)
  
10.4.Обща система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за прилагането на минималната стандартна данъчна ставка * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***I (гласуване)
  
10.6.Одобряване и надзор на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства ***I (гласуване)
  
10.7.Биологично производство и етикетиране на биологични продукти ***I (гласуване)
  
10.8.Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (гласуване)
  
10.9.Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2019 година: Раздел І – Европейски парламент (гласуване)
  
10.10.Решение за започване на междуинституционални преговори: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката ***I (гласуване)
  
10.11.Решение за започване на междуинституционални преговори: Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I (гласуване)
  
10.12.Защита на разследващите журналисти в Европа: случаят на словашкия журналист Ян Куцяк и Мартина Кушнирова (гласуване)
  
10.13.Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават демокрацията, върховенството на закона и основните ценности в рамките на Европейския съюз (гласуване)
  
10.14.Нарушаване на правата на човека и на принципите на правовата държава в случая с двама гръцки войници, арестувани и задържани в Турция (гласуване)
  
10.15.Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните парламенти (гласуване)
  
10.16.Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията (гласуване)
  
10.17.Обществени колебания относно ваксините и намаляване на равнищата на ваксинация в Европа (гласуване)
  
10.18.Изпълнение на Директивата относно европейската заповед за защита (гласуване)
  
10.19.Прилагането на процеса от Болоня - Актуално състояние и последващи действия (гласуване)
 11.Обяснения на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
 16.Решения относно някои документи
 17.Петиции
 18.Внесени документи
 19.График на следващите заседания
 20.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 21.Закриване на заседанието
 22.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (227 kb) Присъствен списък (61 kb) Резултати от гласувания (168 kb) Резултати от поименно гласуване (1802 kb) 
 
Протокол (87 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (45 kb) Резултати от поименно гласуване (121 kb) 
 
Протокол (328 kb) Присъствен списък (79 kb) Резултати от гласувания (680 kb) Резултати от поименно гласуване (1898 kb) 
Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност