Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 19 april 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (debat)
 5.De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (debat)
 6.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
6.1.Belarus
  
6.2.Filipijnen
 7.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (goedkeuring)
 8.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (voortzetting van het debat)
  
8.1.Situatie in de Gazastrook
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Stemmingen
  
10.1.Belarus (stemming)
  
10.2.Filipijnen (stemming)
  
10.3.Situatie in de Gazastrook (stemming)
  
10.4.Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
10.5.Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering ***I (stemming)
  
10.6.Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd ***I (stemming)
  
10.7.Biologische productie en etikettering van biologische producten ***I (stemming)
  
10.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)
  
10.9.Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 - Afdeling I - Europees Parlement (stemming)
  
10.10.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken ***I (stemming)
  
10.11.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas ***I (stemming)
  
10.12.Bescherming van onderzoeksjournalisten in Europa: het geval van de Slowaakse journalist Ján Kuciak en van Martina Kušnírová (stemming)
  
10.13.Een Europees waardeninstrument ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die democratie, de rechtsstaat en grondwaarden binnen de Europese Unie bevorderen (stemming)
  
10.14.Schending van de mensenrechten en de rechtsstaat bij de arrestatie en gevangenneming van twee Griekse soldaten in Turkije (stemming)
  
10.15.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen (stemming)
  
10.16.Jaarverslag over het mededingingsbeleid (stemming)
  
10.17.Terughoudendheid ten opzichte van vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa (stemming)
  
10.18.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende het Europees beschermingsbevel (stemming)
  
10.19.De tenuitvoerlegging van het Bolognaproces – stand van zaken en follow-up (stemming)
 11.Stemverklaringen
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 13.Hervatting van de vergadering
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Uitgebreide interpellaties (debat)
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.Verzoekschriften
 18.Ingekomen stukken
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 21.Sluiting van de vergadering
 22.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (202 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (155 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1802 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (42 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (119 kb) 
 
Notulen (298 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (665 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1780 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid